Gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU

För att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU har Europeiska kommissionen antagit förordningen CACM. CACM innehåller en mängd bestämmelser som ger transmissionsnätföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna inom EU i uppdrag att ta fram detaljerade metoder och villkor för sammankoppling av marknaden. Den 24 juli 2015 publicerades kommissionsriktlinjen CACM i Europeiska Unionens Tidning (EUT).

CACM ska säkerställa att:

  • tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas marknadskopplingen på ett samordnat sätt
  • korrekta elområden fastställs inom unionen
  • nominerade elmarknadsaktörer inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor
  • kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Eftersom CACM tar sikte på att skapa en gemensam utformning av dagen före- och intradagsmarknaden påverkas alla marknadsaktörer som är aktiva på dessa marknader.

Det är transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer som tar fram metoder och villkor, och genomför marknadskopplingen, och det är dessa aktörer som påverkas mest av CACM. Aktörerna har samarbetat även tidigare men genom förordningen blir det en standardiserad process för samarbetet.

Marknadsaktörerna såsom elproducenter, större elförbrukare och övriga elnätsföretag påverkas främst genom att de regelbundet behöver lämna uppgifter till Svenska kraftnät till grund för marknadskopplingen.

Reservförfarandena är viktiga för marknadsaktörerna eftersom de får möjlighet att handla över elområdesgränserna inom regionen även då den vanliga dagen före-kopplingen inte tekniskt fungerar. Detta är särskilt viktigt i Norden eftersom regionen består av många små elområden och priset kan bli lägre jämfört med om handeln bara sker inom ett elområde.

För elhandlarna blir skillnaden att de får tillgång till fler elbörser som erbjuder tjänster i konkurrens på den europeiska marknaden. Handeln kommer därmed sannolikt att omfatta större volymer.

Effekten för slutkunderna är att den gemensamma inre marknaden med ökad konkurrens har förutsättningar att ge lägre elpriser.

Pågående och avslutade ärenden för CACM

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om.

Tabellen nedan visar vilka metoder och villkor som ännu inte är godkända av Ei, dessa har status "pågående". Metoder och villkor som har status "godkänd" är sådana som Ei redan har godkänt. Det finns också metoder och villkor som har blivit ändrade efter att Ei godkände dem första gången, datum för när Ei godkände ändringarna finns då angivet.

Illustration symbol CACM

Pågående ärenden

Status

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen  Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Baltikum Pågående
Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner

Godkänd

2016-11-08

Ändrad

2017-10-24

Begäran om ändring inkommen

2018-04-16

Avslutade ärenden i beslutsordning

Status

Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet 

Godkänd

2019-01-24

 Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum

Godkänd

2019-01-17

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum

Godkänd

2019-01-17

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden

Godkänd

2019-01-10

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden

Godkänd

2019-01-10

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde

Godkänd

2017-03-30

Ändrad

2018-12-20

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning – Hansa

Godkänd

2018-12-13

 

Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling

Godkänd

2018-07-26

 

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Norden

Godkänd

2018-07-13

 

Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden

Godkänd

2018-04-24

 

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Baltikum

Godkänd

2018-03-28

 

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden

Godkänd

2018-03-15

 

Artikel 36 Förslag på back-up metod

Godkänd

2018-01-25

 

Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd

2018-01-25

 

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa

Godkänd

2017-12-14

Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Godkänd

2017-12-13

Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser

Godkänd

2017-11-14

Artikel 68.6 Gränsöverskridande clearing och avräkning

Godkänd

2017-11-02

Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO)

Godkänd

2017-05-20

Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden 

Godkänd

2017-06-08

Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell

Godkänd

2017-05-11

Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer

Godkänd

2015-12-03

Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Godkänd

2017-01-09

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)