Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:49:14

Så här handlägger Ei ansökan om nätkoncession för linje

Här kan du läsa mer om de olika stegen i Ei:s handläggning av en ansökan, från granskning och remissutskick till slutberedning och beslut.

När man som nätföretag skickat in en ansökan till Ei, får man ett mottagningsbevis som bekräftelse på att vi tagit emot ansökan.

Därefter granskar Ei ansökan för att se om komplettering krävs. Det är vanligt att ett ärende måste kompletteras med vissa handlingar.

Ei strävar efter att ha en komplett ansökan innan ärendet går ut på remiss. I remissrundan kan det kan dock komma fram information som gör att ansökan måste kompletteras ytterligare. Kompletteringar ska alltid skickas till registrator på Ei.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Handläggningstid och prioriteringar

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är. Du får gärna kontakta oss på Ei, om du vill veta hur ett ärende ligger till.

Ei hanterar ansökningar om ny linjekoncession i den ordning de kommer in. Om man har skickat in flera ansökningar, har man som nätföretag dock möjlighet att prioritera vilka ärenden som ska hanteras först.

Ärenden som efter överklagan handläggs på nytt av oss på Ei, prioriteras efter det datum den ursprungliga ansökan skickades in.

Ei skickar ansökan på remiss till berörda

När Ei bedömer att ansökan formellt är komplett, skickar vi den på remiss. Vi meddelar samtidigt den sökande detta.

Remisstiden kan förlängas genom att remissinstanser ansöker om anstånd för att komma in med yttrande.

Obligatoriska remissinstanser är:

  • markägare
  • kommuner
  • länsstyrelser
  • Försvarsmakten
  • innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan
  • andra sakägare och intressenter som var med i samrådet (exempelvis företag, föreningar och lokala organisationer).

Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan, kungörs ansökan också i tidningar. Det innebär att vi sätter ut en annons med information om ansökan och hur man gör för att få ansökningsmaterialet.

Som sökande får man möjlighet att bemöta yttranden

När remisstiden är slut, sammanställs alla yttranden som kommit in av en handläggare på Ei. Handläggaren gör också en bedömning av om det under remissrundan kommit fram någon information som gör att ansökan behöver kompletteras. Ei ska se till att allt nödvändigt material för utredningen kommer in.

Om det kommit in yttranden som tillför ärendet något nytt, skickas de till den som lämnat in ansökan. Som sökande får man möjlighet att bemöta synpunkterna. Om det behövs, skickar vi svaren till dem som lämnat synpunkterna.

Slutberedning och beslut

När man som sökande fått bemöta synpunkterna och eventuellt komplettera ärendet, ska ärendet slutberedas av Ei. En handläggare på Ei utreder eventuella resterande frågor och skriver ett beslutsförslag. Beslutsförslaget kvalitetsgranskas av en beslutsfattare på Ei innan vi fattar beslut.

Ärenden som gäller utlandsförbindelser får inte avgöras av Ei. I dessa ärenden slutbereder vi ansökan och skickar sedan den till regeringen, som fattar beslut.

Ei:s beslut kan överklagas inom 3 veckor

Om man som sökande, eller annan berörd, är missnöjd med Ei:s beslut, kan man överklaga det. Detta måste ske inom tre veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För ledningar med utlandsförbindelse och för transmissionsnät, är regeringen överinstans.

Hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL