Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-28 07:02:11

Ansökan om ny nätkoncession för område eller spänningshöjning i områdeskoncession

En ansökan om en spänningshöjning i en befintlig områdeskoncession anses som en ansökan om en ny områdeskoncession. För spänningshöjning gäller därmed samma regler som för ansökan om ny nätkoncession.

När Ei prövar en ansökan om nätkoncession för område

När Ei prövar en ansökan om nätkoncession för områdes är de fyra punkterna nedan särskilt viktiga i enlighet med 2 kap. 10 § ellagen.

En ansökan om ny områdeskoncession eller ansökan om spänningshöjning måste därför innehålla en redogörelse av följande:

 1. Den spänning som man förutser behövs för att driva ledningsnätet.
 2. Inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet.
 3. Säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet.
 4. Konsekvenser för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Ansöka om en områdeskoncession med en högsta samt lägsta tillåtna spänning

Från och med 1 augusti 2021 finns det även möjlighet att ansöka om en områdeskoncession med en högsta samt lägsta tillåtna spänning, se 2 kap. 10 § ellagen. Som tidigare får en nätkoncession för område endast beviljas om området är en lämplig enhet med hänsyn till nätverksamheten. Ett tillägg har gjorts i 2 kap. 15 § (punkten 2) som anger att en nätkoncession för område får beviljas endast om området inte till någon del sammanfaller både geografiskt och i fråga om spänningen med ett annat koncessionsområde.

Möjlighet att ansöka om områdeskoncession med en lägsta och högsta tillåtna spänning kom till på grund av att regeringen anser att det ska vara möjligt att bygga fler ledningar med nätkoncession för område. Spänningsintervallet ska då vara högre än den högsta tillåtna spänning för befintliga områdeskoncessioner inom samma geografiska område. I praktiken innebär det att intervallet ligger på en spänningsnivå som gäller för regionnät. Det ska dessutom finnas ett behov av att bygga ut nätet i området och behovet ska vara större än att det kan tillgodoses av enstaka nya regionnätsledningar.

Denna typ av koncession för område ger inte elnätsföretag monopol att bygga inom spänningsintervallet, så som elnätsföretag har om de har en nätkoncession för område med endast en högsta tillåtna spänning. Andra elnätsföretag kan bygga ledningar med linjekoncession inom området på en spänningsnivå som ligger inom intervallet, utan att behöva ange särskilda skäl.

Ansökan om nätkoncession för område

Enligt förordningen (2021:808) om nätkoncession ska en ansökan om nätkoncession för område innehålla:

 1. En plan över områdets framtida behov av överföring av el.
 2. En karta över området. Se mer information nedan.
 3. Uppgifter om vilken högsta spänning och i förekommande fall vilken lägsta spänning för området som sökanden ansöker om.
 4. En beskrivning av den inverkan på miljön som en framtida utbyggnad av ledningsnätet kan komma att få.
 5. En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys.
 6. En redogörelse för vilka konsekvenser som den sökta nätkoncessionen får för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

En ansökan ska alltså innehålla en redogörelse för varje punkt ovan.

Karta och GIS-fil

En karta i PDF-format över områdeskoncessionen ska bifogas ansökan. Om området är stort och kräver fler än två kartblad, ska det också bifogas en översiktskarta som visar områdets utbredning på ett kartblad.

Ansökan ska också innehålla en GIS-fil (exempelvis shape eller DWG) som visar områdeskoncessionens gränser. Gränserna för områdeskoncessionen ska vara av typen polygon (ej linje).

Vi använder oss av koordinatsystem Sweref99 TM men kan även läsa in andra koordinatsystem. Om filen inte har koordinatsystem Sweref99 TM, vill vi att man som sökande bifogar en textfil som anger vilket koordinatsystem filen har alternativ uppger detta i ansökan. Det underlättar om Shapefilen är i form av en zip-fil.

Kostnadsnyttoanalys

För att underlätta har Ei tagit fram en mall, som kan användas för den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen som ska skickas in i samband med ansökan. Mallen omfattar en kvalitativ analys. Ei kan begära in en kvantitativ analys, om vi anser att det behövs.

Kostnadsnyttoanalysen ska göras för nedanstående alternativ. Som sökande kan man även redovisa andra relevanta alternativ. I mallen ska man redovisa ett alternativ per flik.

Ansökningar om spänningshöjning i befintlig områdeskoncession:

 • Ombyggnad eller utbyggnad på den ansökta högre spänningsnivån. Som elnätsföretag ska man motivera hur man har kommit fram till att spänningshöjning är det bästa alternativet.
 • Ombyggnad eller utbyggnad av ledningar inom områdeskoncessionen på den nuvarande spänningsnivån.
 • Ombyggnad eller utbyggnad via linjekoncession i stället.
 • Nollalternativet (ingen utbyggnad av elnätet överhuvudtaget).

Ansökningar om ny områdeskoncession:

 • Ombyggnad eller utbyggnad via linjekoncession i stället.
 • Nollalternativet (ingen utbyggnad av elnätet överhuvudtaget).

Ladda ner mallen

Ladda ner en kopia av mallen för kostnadsnyttoanalys här. Excel, 20 kB.

Dessutom ska följande frågor besvaras vid en ansökan:

 • Hur ser planerna ut för nätutvecklingen de närmaste åren? Om det finns en nätutvecklingsplan är den ett lämpligt underlag som kan bifogas ansökan.
 • Vad är effektbehovet i dag och framåt?
 • Planeras nätförstärkningar, var och varför?

Ansökan om spänningshöjning i befintlig områdeskoncession

Om ansökan gäller spänningshöjning i befintlig områdeskoncession ska även detta beskrivas i ansökan:

 • Påverkas leveranssäkerheten och/eller driftsäkerheten? I så fall hur?
 • Vilken påverkan har spänningshöjningen på ett effektivt utnyttjande av elnätet? För definition av effektivt nätutnyttjande se föreskrift EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB.
 • Hur påverkar spänningshöjning inom lokalnätet närliggande nät?

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL