Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:34:20

Mikroproduktion av el

Elen som du producerar via solceller eller vindkraftverk går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan du antingen sälja eller lagra ditt överskott.

För att kunna sälja din egenproducerade el måste din anläggning anslutas till elnätet. Elnätsföretaget har en skyldighet att ansluta din anläggning och kan inte neka dig anslutning av en anläggning till ett befintligt säkringsabonnemang.

Illustrationen visar en elkund som skaffar solceller och blir mikroproducent. En mikroproducent kan lagra delar av sin egenproducerade el i ett batteri och sedan sälja den vidare till en aggregator, som i sin tur säljer den vidare till Svenska kraftnät eller på lokala flexmarknader.

En elkund som börjar producera egen el med hjälp av exempelvis solceller kallas mikroproducent. En mikroproducent kan lagra delar av sin egenproducerade el i ett batteri och sedan sälja den vidare till en aggregator. Aggregatorn köper el av flera mikroproducenter och säljer den sedan vidare till Svenska kraftnät eller på lokala flexmarknader. Det svenska elnätet består av transmissionsnät, som ägs av Svenska kraftnät, och av distributionsnät. Distributionsnätet består i sin tur av regionnät och lokalnät som ägs av olika elnätsbolag.

Mikroproduktion

Mikroproduktion av el är småskalig elproduktion från solkraft eller vindkraft. Enligt ellagen ska en mikro­produktionsanläggning ha en maxeffekt på 43,5 kilowatt.

Mikroproducent och prosument

Den som levererar överskottsel från egen anläggning brukar kallas för mikroproducent. Den som producerar el för eget behov samtidigt som elen kan konsumeras av andra kan också kallas prosument (producent + konsument).

Sälja överskottsel från egen anläggning

Om du har en anläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda kan du sälja överskottet till ett elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. Det elhandels­företag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

De flesta elhandelsföretag kräver att du även köper el från dem. När du väljer elhandels­företag bör du därför kolla upp vilket kWh-pris du betalar för den el du köper för egen användning. Eftersom en stor del av din elanvändning sker utanför timmarna med egen produktion är det viktigt att titta på priset för både den el du köper och för den el du säljer.

I juni 2023 infördes ny reglering som innebär att det elhandelsföretag som tar emot din överskottsel är skyldig att ge dig skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det. För att få så bra ersättning som möjligt bör du jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder och teckna ett avtal för försäljning.

Jämför elpriser på vår jämförelsesajt Elpriskollen Länk till annan webbplats..

Att sälja el till en aggregator

Om du är mikroproducent och har ett batteri så kan du också sälja din överskottsel till ett energitjänsteföretag, en så kallad aggregator. En aggregator köper el från flera mindre mikroproducenter för att kunna sälja dem som flexibla resurser på lokala flexibilitets­marknader eller som stödtjänster till Svenska kraftnät. Stödtjänsterna används för att behålla balansen i elnätet. Du kan inte själv sälja din överskottsel direkt till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät tecknar bara avtal med aktörer som har balansansvar.

På Svenska kraftnäts webb finns mer information om hur kraftsystemet fungerar och på vilka sätt det är möjligt att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Skatt - det här gäller för dig som är mikroproducent

Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för den el som levereras ut till elnätet. Begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el gör du i inkomst­deklarationen till Skatteverket. Skattereduktion är 2023 60 öre/såld kWh upp till 30 000 kWh/år.

Inkomster upp till 40 000 kronor från försäljningen av överskottselen är skattefria, du kan alltså sälja el för 40 000 kronor utan att behöva betala inkomstskatt. Det är heller ingen moms på inkomster under 80 000 kronor. Du behöver alltså inte deklarera och betala moms om din överskottsel understiger 80 000 kronor på ett år.

Du behöver heller inte betala energiskatt för anläggningar under 500 kW.

Som mikroproducent har du rätt till nätnyttoersättning

Du har också rätt att få en ersättning från elnätsföretaget för den el du producerar och tillför elnätet. Det är en typ av ersättning som elnätföretag enligt ellagen är skyldiga att betala eftersom inmatad el bidrar till att minska förlusterna i elnätet så kallad nätnytta. Nätnyttoersättningen varierar elnätsföretagen emellan.

Mer om nätnyttoersättning.

Nätavgift för produktionsanläggning

Det finns två regelverk som beskriver förutsättningarna för nätanslutningar, dels den svenska ellagen och EU-direktivet elmarknadsförordningen. Ellagen undantar de allra flesta småskaliga solelproducenter från att betala nätavgift för inmatningen medan elmarknadsförordningen betonar att alla producenter ska betala för de kostnader som de ger upphov till. Ei har gjort bedömningen att elmarknadsförordningen har företräde över ellagen och att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Här kan du ta del av nyheten - Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar från mars 2023.

Vi har också en FAQ om nätavgift (inmatningstariff) som riktar sig till ägare av mindre produktionsanläggningar.

Frågor och svar - nätavgift solcellsanläggning.

Mer information

Energimyndigheten har mer information om solenergi bland annat Solelportalen Länk till annan webbplats. som vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL