Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:23:35

Allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling.

Att handlingen är allmän betyder inte att den automatisk är offentlig. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och då är dessa uppgifter inte offentliga.

Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet. Som statlig myndighet omfattas Energimarknadsinspektionen (Ei) av offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar som är offentliga är en del av offentlighetsprincipen.

Om offentlighetsprincipen på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vill du ta del av Ei:s allmänna handlingar?

Om du vill ta del av handlingar i ett särskilt ärende ska du kontakta vår registratur. Du kan ringa, mejla eller besöka Ei:s kontor i Eskilstuna och beställa de handlingar du önskar (förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess). De flesta handlingar kan lämnas ut via e-post. Ei är däremot inte skyldig att tillhandahålla handlingar i myndighetens lokaler om det finns betydande hinder.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Om du vill ta del av Ei:s beskrivning kan du vända dig till vår registratur.

Hur snabbt kan jag få ta del av allmänna handlingar?

En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har rätt att så snart det är möjligt få del av handlingen eller åtminstone få ett besked om när så kan ske, förutsatt att handlingen inte omfattas av sekretess.

Sekretessprövningen kan ta någon arbetsdag beroende på hur omfattande material som begärs ut. Om handlingen bedöms innehålla sekretessbelagda uppgifter så informeras du om detta och att handlingen därför helt eller delvis inte kommer att lämnas ut. Du kan då begära att myndigheten formellt beslutar om sekretess vilket krävs för att du ska kunna överklaga beslutet till högre instans.

Om kopia av handlingen ska lämnas ut

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Avgiften för att få ut en kopia på en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

  • Papperskopia på 1-9 sidor är kostnadsfritt.
  • Papperskopia på 10 sidor kostar 50 kronor.
  • Papperskopia på fler än 10 sidor kostar 50 kronor + 2 kronor per sida.

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

Myndigheten kan även tillhandahålla handlingar i elektroniskt format men är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller annat elektroniskt format. Ei:s policy är att så långt som möjligt tillgodose en begäran om att få ut handlingar elektroniskt, till exempel via e-post.

Du har rätt att vara anonym

Var och en har rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem hen är eller vad handlingen ska användas till, det så kallade anonymitetsskyddet.

En myndighet får inte efterforska vem du som begär att få del av allmänna handlingar är eller vilket syfte du har med din begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.

Om du däremot röjer din identitet i din begäran, till exempel i e-posten, då är du inte längre anonym.

Om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess får Ei fråga om du är part i ärendet eftersom det kan finnas sekretessbrytande bestämmelser till förmån för dig.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL