Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:04:16

Vår verksamhet

Här beskriver vi kortfattat Energimarknadsinspektionens (Ei) verksamhet. Du kan också ta del av en animerad film som på fyra minuter sammanfattar det vi arbetar med.

Regelutveckling

Ei har till uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, och lämna förslag till ändringar i regelverk, eller andra åtgärder, för att främja marknadernas funktion. Främst gäller det för den svenska marknaden men vi deltar också i regelutvecklingen inom Norden och EU.

Tillsyn och prövning

En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. De lagar detta främst gäller är ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter.

Lagar och regler som styr vårt arbete

Till tillsynsområdet hör även vår granskning av elnätsföretagens leveranskvalitet, övervakningen av den gränsöverskridande handeln med el och gas, vår granskning av elnätsföretagens intäktsramar och av att elhandelsföretagen följer de lagar och regler som gäller konsumenter.

Ei:s arbete med tillsyn

Tillstånd

Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra och beslutar om elledningen ska få tillstånd eller inte. Om det gäller en naturgasledning bereder vi ärendet men här fattas beslutet av regeringen.

Koncession för el- och gasledningar

Konsumentinformation

Ei arbetar för att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna, för aktiva konsumenter som gör medvetna val. Det gör vi främst genom konsumentinformation och genom Elpriskollen - Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. På Konsumentkontakt arbetar vi med att svara på frågor från kunder, och lägger också ut vanliga frågor och svar i vårt konsumentforum.

Information som vänder sig till energikonsumenter

Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats.

Elpriskollen Länk till annan webbplats.

Ei har också i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Samlad information om Ei:s arbete med flexibilitet

Internationellt arbete

Ei arbetar internationellt. Vi har till uppgift att för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Detta gör vi främst genom olika samarbeten med nordiska och europeiska tillsynsmyndigheter.

Ei:s internationella arbete

Beredskapsmyndighet inom sektorn energiförsörjning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en beredskapsmyndighet inom sektorn energiförsörjning. Förutom Ei är även Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten beredskapsmyndigheter inom sektorn. Som beredskapsmyndighet ansvarar vi för att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna kan upprätthålla sin förmåga inför och vid kris och krig. Tillsammans stärker vi samhällets motståndskraft.

Energimyndigheten är förutom beredskapsmyndighet också sektorsansvarig myndighet. De har i uppgift att leda arbetet med att samordna åtgärder, driva på och stödja arbetet inom sektorn, verka för samverkan och samordning med andra aktörer.

Viktiga samhällsfunktioner inom sektorn för energiförsörjning är el, energigas, fjärrvärme och fjärrkyla, kärnkraft, samt flytande drivmedel och bränslen.

Mer information

Hot- och riskbild (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Civil beredskap - Krisberedskap och civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges Natomedlemskap

Regeringen reglerar myndigheters verksamhet i Nato genom bland annat en raminstruktion. Raminstruktionen gäller för berörda myndigheters arbete i Natos kommittéer och arbetsgrupper samt vid myndigheternas tillsättningar av vissa befattningar inom Nato.

Energiförsörjningen är ett av de prioriterade områdena för stärkandet av det civila försvaret enligt Nato. Inom ramen för detta fokus ingår bland annat el, värme, drivmedel och energigaser. Hur detta kan komma att påverka Ei:s uppdrag är ännu inte klart.

Mer information om Sveriges Natomedlemskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Ei på fyra minuter - film

Här kan du ta del av en animerad film som beskriver vår verksamhet på fyra minuter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL