Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:25:14

Vägledning till kvalitetsföreskrifterna EIFS 2023:3

I ellagen (1997:857) och föreskrifterna (EIFS 2023:3) finns bestämmelser om att överföring av el ska vara av god kvalitet och innebörden av god kvalitet. Här får elnätsföretagen vägledning kring Energimarknadsinspektionens (Ei) kvalitetsföreskrifter EIFS 2023:3.

Informationen på denna sida vänder sig främst till elnätsföretagen.

I ellagen (1997:857) och kvalitetsföreskrifterna (EIFS 2023:3) finns bestämmelser om att överföring av el ska vara av god kvalitet och vad som menas med god kvalitet. Även om kvalitetsföreskrifterna inte innehåller bestämmelser om vilka specifika åtgärder som elnätsföretagen ska vidta för att åtgärda problem i elöverföringen är det viktigt att komma ihåg att elnätsföretagets ansvar för att avhjälpa brister i överföringen av el ska vara i proportion till de olägenheter som bristerna i elöverföringen har medfört.

Kvalitetsföreskrifterna anger minimikrav och är därmed inte ett hinder för att elanvändare/elproducenter och elnätsföretag avtalar om strängare krav (bättre kvalitet) än vad som krävs för att uppfylla kraven i kvalitetsföreskrifterna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL