Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:57:43

Informationsdelning vid anslutning till elnätet

För att nå klimatmålen samt stärka svensk konkurrenskraft är det nödvändigt att utbyggnaden av elnäten sker effektivt och i den takt med det behov som finns av nya elledningar och anslutningar till elnätet.

Bristfälling information är ett problem när större anläggningar ska anslutas till elnätet

Ett bristfälligt informationsutbyte mellan aktörerna kan leda till längre ledtider för elnätsutbyggnad. Det kan bland annat handla om att det saknas information om vilket skede en anläggning befinner sig i inför en potentiell anslutning, eller hur mycket nätkapacitet anläggningen faktiskt behöver. För att nya företag ska kunna etablera sig, och befintliga ska kunna växa, behövs tillgång till anslutning till elnätet och tillräcklig kapacitet.

Det finns få bestämmelser om informationsdelning mellan aktörer om nya ansökningar gällande anslutning till elnäten

Detta innebär bland annat att Svenska kraftnät inte alltid har kännedom om större anslutningar som planeras i andras elnät än deras egna. Både för Svenska kraftnät och andra aktörer är det av stor vikt att kunna ha god kännedom om hela elsystemets planeringsförutsättningar för att i framtiden kunna utveckla elsystemet på ett effektivt sätt.

Den 27 mars 2024 lämnade Ei in en rapport utifrån uppdraget att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten.

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag var att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning av relevant information mellan den som ansöker om nätanslutning eller utökat abonnemang, distributionsnätsföretag och transmissionsnätsföretag vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten och hur informationen ska delas vidare till berörda parter.

Informationsdelningen ska syfta till att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser samt en säker och effektiv utveckling och drift av elsystemet. I uppdraget ingår att utreda vilken information som ska delas, till exempel vilken effekt som anslutningen avser, var anslutningen ska ske och när aktörer önskar att anslutningen ska ske.

Ei analyserade även om det bör finnas någon undre gräns när man inte behöver dela informationen om ansökningen och om det ska ställas ändamålsenliga krav på mognadsgrad på ansökan från sökande.

Vid genomförandet av uppdraget förde vi dialog med och inhämtade kunskaper från Affärsverket svenska kraftnät och andra berörda aktörer.

Ei:s rapport - Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten Ei R2024:05

Här hittar du Ei:s regeringsuppdrag 2023.

Mer information

Här kan du ta del av den presentation med Ei:s preliminära förslag angående informationsdelning vid anslutning till elnätet Pdf, 4.3 MB. som visades på dialogmötet den 18 januari 2024.

Här kan du ta del av den presention som visades på Ei:s seminarium om regeringsuppdrag gällande informationsdelning vid anslutning till elnäten Pdf, 7.8 MB. den 17 oktober 2023

Vi vill också tipsa om Ei:s projektsida Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL