Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:50:09

Tillgång till mätvärden

Från den 5 januari 2025 gäller nya EU-regler för hur företag ska ge kunder tillgång till sina mätvärden. Här finns information om de nya reglerna, om den vägledning som Ei tar fram under våren 2024 och om arbetet med att uppdatera mätföreskrifterna EIFS 2023:1.

Enligt elmarknadsdirektivet ska slutkunden ha tillgång till sina mätvärden för att kunna anpassa sin energianvändning, erbjuda sin flexibilitet och sänka sina elkostnader. Under 2025 förbättras möjligheterna för slutkunderna att få tillgång till mätvärden genom den genomförandeförordning som EU-kommissionen har beslutat om.

Nya EU-regler och Ei:s förslag på hur de genomförs

Reglerna i genomförandeförordningen gäller för alla medlemsländer och måste följas av företagen från att de träder i kraft den 5 januari 2025. För att förordningen ska kunna tillämpas fullt ut behöver den kompletteras med nationella bestämmelser.

Ei har haft i uppdrag av regeringen att analysera hur regelverket kan införas i svensk lagstiftning. I rapporten som Ei lämnade till regeringen i februari 2024 föreslår Ei att svenska elnätsföretag ska ha de roller som anges i genomförandeförordningen. Elnätsnätsföretagen ska dock inte ha ansvar för den testmiljö som ska finnas för behöriga parter.

Elnätsföretagen skulle därmed fortsatt ha skyldigheter att tillgängliggöra mätvärden, men med skärpta krav på säkerhet, information, effektivitet och enhetliga processer.

Ei:s föreskrifter uppdateras

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer behöva uppdatera de nuvarande mätföreskrifterna (EIFS 2023:1). Uppdateringen beräknas vara klar i april 2025 och kraven kan komma att träda i kraft under hösten 2025. I samband med framtagandet av krav gör Ei också en översyn av befintliga krav.

Vägledning till aktörer

Eftersom det blir ett glapp mellan att genomförandeförordningen börjar gälla och Ei får bemyndiganden att ange krav i föreskrifter, tar Ei under våren 2024 fram en vägledning om hur reglerna i genomförandeförordningen bör tillämpas.

Vägledningen ska kunna användas av företagen i deras arbete med implementering av adekvata systemlösningar och minska risken att utveckla lösningar som inte uppfyller de kommande kraven i Ei:s mätföreskrifter.

Under våren kommer utkast till texter för vägledning och presentationer från referensgruppens arbete att publiceras på denna webbsida. Det finns möjlighet att lämna synpunkter eller delta i en referensgrupp.

Ei planerar att publicera vägledningen under juni 2024.

Möten och dokument

Den 25 mars 2024 genomfördes det första referensgruppsmötet.

Se presentationen från mötet den 25 mars Pdf, 1.3 MB..

Den 24 april 2024 genomfördes det andra referensgruppsmötet.

Se presentationen från mötet den 24 april. Pdf, 799.7 kB.

Ökad kundnytta

Redan idag finns nationella krav i lag, förordning och föreskrifter som innebär att elnätsföretag ska tillgängliggöra mätvärden för slutkunderna och för de företag som slutkunderna utsett. De nya reglerna innebär flera förbättringar.

  • Slutkunden ska enkelt och säkert kunna ladda ner sina egna mätvärden i ett användbart format från elnätsföretagens internetbaserade kundportaler.
  • Slutkunden ska enkelt och säkert kunna begära att elnätsföretaget ska börja, eller sluta, skicka mätvärden till utvalda energitjänsteföretag.
  • Slutkunderna ska få tydlig information om hur hen ska kunna få tillgång till mätvärden eller delas med ett eller flera energitjänsteföretag.
  • Slutkunderna ska enkelt kunna begära, och utan dröjsmål, få se vilka företag som får, eller har fått, tillgång till mätvärden och när mätvärden har laddats ner.
  • Elnätsföretagens säkerhetsåtgärder ska anpassas utifrån kundens behov av dataskydd eftersom kunder är allt från privatpersoner till den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Preliminär tidplan

I juni planerar Ei att publicera vägledningen och reviderade föreskrifter kommer preliminärt att publiceras i april 2025.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL