Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 18:36:04

Mätning av el

Elnätsföretaget ansvarar för mätning av kundens användning av elenergi. Kunden ska betala för den elenergi de använt, inte mer och inte mindre och inte heller för elenergi som någon annan använder.

Elnätsföretaget ansvarar för att meddela kunden att valet har registrerats

När kunden gör ett aktiv val av elleverantör ska elnätsföretaget skicka ett meddelande till kunden att valet har registrerats. Det kan vara när kunden valt elleverantör i samband med inflyttning till ny bostad eller om kunden vill byta elleverantör.

Meddelandet fungerar som en kvittens på att kundens aktiva val har registrerats och ger kunden en möjlighet att reagera i det fall ett val av elleverantör har genomförts felaktigt och mot kundens vilja.

Meddelandet ska skickas till kunden utan dröjsmål och inom en kalendervecka efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör.

Så här kan meddelande till kund utformas

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en vägledning till elnätsföretagen som beskriver hur dessa meddelanden ska utformas i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1

Läs mer om meddelande till kund vid val av elleverantör

Elmätare

Elmätaren är viktig i utvecklingen av så kallade smarta elnät och för marknadens funktion.

  • En smart mätare skapar förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion för elnätsföretagen.
  • För kunderna är en smart elmätare en viktig förutsättning för att kunna få detaljerad information om kundens energianvändning, vilket kan bidra till en mer flexibel elanvändning och lägre kostnader för kunden.

Här kan du läsa mer om elförbrukning och elmätare

Funktionskrav på elmätare

Det finns krav på att elmätare ska klara de så kallade funktionskraven för att bland annat göra det enklare för kunden att ta del av uppgifter. Elmätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Läs mer om funktionskraven på elmätare

Kunden har rätt till timmätning

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i ellagen i kraft som innebär att elkunden har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme om kunden så begär. Det gäller även om begäran görs via en fullmakt.

Elmätaren ska bytas inom 3 månader

Kan inte kundens befintliga elmätare avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätare inom 3 månader efter det att kunden framfört sin begäran. Under 2020 och 2022 har Ei granskat hur elnätsföretagen följer dessa regler.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei

Elnätsföretagets rapportering av mätvärden

Elnätsföretaget ska rapportera de uppmätta mätvärdena i den upplösning som de samlats in i, det vill säga om nätföretaget timmäter ska timvärden rapporteras.

Elnätsföretagets åtgärder när mätvärden saknas

Om mätvärden saknas ska elnätsföretaget innan nästa rapporteringstillfälle ha vidtagit åtgärder för att säkerställa att rapportering av mätvärden kan genomföras.

Kravet att mäta el gäller och det finns inga undantag från det.

Vem gör vad - mätning av el

Elnätsföretag

I ellagen (1997:857) anges att ett elnätsföretag är skyldig att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Med överföring av el avses både inmatning och uttag av el i det koncessionspliktiga elnätet.

Resultaten av mätningarna ska rapporteras till bland annat den systemansvariga myndigheten, berörda elnätsföretag, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och elhandlare. På begäran ska mätresultaten rapporteras till ett företag som en elanvändare eller elproducent utsett.

Energimarknadsinspektionen

Ei utövar tillsyn enligt ellagen och de föreskrifter EIFS 2023:1 som meddelats med stöd av ellagen. Det innebär bland annat att vi kontrollerar att nätföretagen fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vi får också meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av bestämmelser som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. Vi svarar också på frågor om elmätning.

Läs mer om Ei:s tilllsyn

Läs mer om anmäl till Ei

Swedac

Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument och är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik, till exempel elmätare.

Grundläggande krav på mätinstrument är till exempel att de ska ha hög metrologisk tillförlitlighet så att de som berörs av dem kan ha förtroende för mätresultatet.

Mätinstrumentens konstruktion och tillverkning ska vara av hög kvalitet i fråga om mätteknik och mätresultatens säkerhet. I de tekniska lösningar som används för att uppfylla kraven ska man ta hänsyn till mätinstrumentets avsedda användning. Swedac har ett antal föreskrifter som berör mätning av el. Här kan du läsa mer på Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar - mätning av el

Här hittar du vanliga frågor och svar om elmätning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL