Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:22:15

Mätning av el

Elnätsföretaget ansvarar för mätning av kundens användning av elenergi. Kunden ska betala för den el den använt, inte mer och inte mindre och inte heller för el som någon annan använder. Här kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad när det gäller mätning av el.

Elnätsföretaget ska meddela kunden att valet av elleverantör har registrerats

När en kund gör ett aktiv val av elleverantör (elhandelsföretag) ska elnätsföretaget skicka ett meddelande till kunden om att valet har registrerats. Det kan vara när kunden valt elleverantör i samband med inflyttning till ny bostad eller om kunden vill byta elleverantör.

Meddelandet fungerar som en kvittens på att kundens aktiva val har registrerats och ger kunden en möjlighet att reagera i det fall ett val av elleverantör har genomförts felaktigt och mot kundens vilja.

Meddelandet ska skickas till kunden utan dröjsmål och inom en kalendervecka efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör.

Läs mer i Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans Ei PM2022:06

Så här kan meddelande till kund utformas

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en vägledning till elnätsföretagen som beskriver hur dessa två olika meddelanden ska utformas. Det ska vara ett meddelande vid påbörjande av elleverans och ett vid övertagande av elleverans.

Läs mer om vad meddelande till kund vid val av elleverantör ska innehålla

Elmätare

Elmätare och så kallad smart elmätare är viktig i utvecklingen av smarta elnät och för marknadens funktion.

  • För elnätsföretagen skapar smarta mätare förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion.
  • För kunden är en smart elmätare en viktig förutsättning för att få detaljerad information om sin energianvändning, vilket kan bidra till en mer flexibel elanvändning och lägre kostnader för kunden.

Smart mätare brukar definieras som en mätare som kan inte bara skicka data utan också ta emot data för till exempel uppdateringar av mjukvara. En smart mätare kan också mäta flera olika storheter och larma när valda gränsvärden överskrids. De sju funktionskraven utgår från EU-direktiv och sammanställer kraven för vad en svensk smart elmätare ska klara av från och med den 1 januari 2025.

Det finns funktionskrav på elmätare

Det finns krav på att elmätare ska klara de så kallade funktionskraven för att bland annat göra det enklare för kunden att ta del av uppgifter. Mätarna som uppfyller funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Här kan du läsa mer om funktionskraven på elmätare

Kunden har rätt till kvartsmätning

Den 1 november 2023 trädde ändringar i mätförordningen i kraft som innebär att elkunden har rätt att få sin elanvändning mätt per kvart om kunden begär det. Det gäller även om begäran görs via en fullmakt.

Elmätaren ska bytas inom 3 månader

Kan inte kundens befintliga elmätare avläsas per kvart, ska elnätsföretaget byta elmätare inom 3 månader efter det att kunden framfört sin begäran. Från och med 1 januari 2025 ska samtliga elmätare i Sverige kunna mäta per kvart och byte av mätmetod ska kunna göras fjärrstyrt.

Elnätsföretagets rapportering av mätvärden

Elnätsföretaget ska rapportera de uppmätta mätvärdena i den upplösning som de samlats in i, det vill säga om elnätsföretaget kvartsmäter ska kvartsvärden rapporteras.

Elnätsföretaget ska säkerställa att rapportering av mätvärden kan genomföras

Om mätvärden saknas ska elnätsföretaget innan nästa rapporteringstillfälle ha vidtagit åtgärder för att säkerställa att rapportering av mätvärden kan genomföras.

Kravet att mäta el gäller och det finns inga undantag från det.

Vem gör vad - mätning av el

Elnätsföretag

I ellagen (1997:857) anges att ett elnätsföretag är skyldigt att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Med överföring av el avses både inmatning och uttag av el i det koncessionspliktiga elnätet.

Resultaten av mätningarna ska rapporteras till bland annat den systemansvariga myndigheten, berörda elnätsföretag, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och elhandlare. På begäran ska mätresultaten rapporteras till ett företag som en elanvändare eller elproducent utsett.

Energimarknadsinspektionen

Ei utövar tillsyn enligt ellagen och de föreskrifter (EIFS 2023:1) som meddelats med stöd av ellagen.

Det innebär bland annat att vi kontrollerar att nätföretagen fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vi får också meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av bestämmelser som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. Vi svarar också på frågor om elmätning.

Läs mer om Ei:s tilllsyn

Läs mer om hur du gör en anmälan till Ei

Swedac

Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument och är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik, till exempel elmätare.

Grundläggande krav på mätinstrument är till exempel att de ska ha hög metrologisk tillförlitlighet så att de som berörs av dem kan ha förtroende för mätresultatet.

Mätinstrumentens konstruktion och tillverkning ska vara av hög kvalitet i fråga om mätteknik och mätresultatens säkerhet. I de tekniska lösningar som används för att uppfylla kraven ska man ta hänsyn till mätinstrumentets avsedda användning. Swedac har ett antal föreskrifter som berör mätning av el. Här kan du läsa mer på Swedacs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss bli bättre

Det är viktigt för oss att få återkoppling från våra intressenter och vi undersöker därför hur vår tillsyn upplevs.

Svara gärna på vår korta webbenkät och berätta vad du tycker Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL