Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 15:28:20

Direktiv

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men länderna får själva bestämma hur det ska gå till. I Sverige införlivas ett direktiv genom lag, förordning eller föreskrifter.

Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Direktivet är bindande för unionens medlemsstater vad gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma hur genomförandet ska gå till.

Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra fysiska eller juridiska personer först efter att det har införlivats i den nationella lagstiftningen.

Endast i undantagsfall kan ett direktiv åberopas direkt inför en nationell domstol likt en nationell lag eller en förordning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL