Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:38:52

Flexibilitet i elsystemet

Att tillgodose samhällets behov av energi och samtidigt minska negativ påverkan på klimatet är en utmaning som ställer nya och högre krav på elsystemet. För att möjliggöra omställningen behöver elsystemet bli mer flexibelt. Flexibilitet bidrar till ett mer driftsäkert och robust energisystem.

Flexibilitet i ett framtida elsystem

I ett elsystem som karaktäriseras av en högre andel variabel och småskalig elproduktion, högre elektrifieringsgrad och större balanseringsbehov kommer det bli viktigt att ta tillvara och använda samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga elanvändarnas efterfrågeflexibilitet, energilagring och flexibel elproduktion.

Det är också viktigt att marknaden utvecklas och tillhandahåller flexibilitetstjänster på ett resurseffektivt sätt så att dessa kan erbjudas och nyttjas av alla relevanta aktörer.

Flexibilitet är ett samlingsnamn för förmågan i elsystemet att hantera variationer i såväl efterfrågan och produktion av el som tillgänglighet i elnätet under en tidsperiod. Behovet av flexibilitet kommer av att elsystemet behöver vara i balans vid varje tidpunkt, vilket sker när systemet tillförs lika mycket el som förbrukas.

I Sverige ökar andelen väderberoende elproduktion i form av vind- och solkraft varje år. I och med att väderberoende elproduktion har begränsade möjligheter att anpassa produktionen efter behovet av el, samt att vi har ett ökande behov av el, behöver vi lära oss att även anpassa elanvändningen efter produktionen genom så kallad efterfrågeflexibilitet.

En ökad flexibilitet i elsystemet bidrar till att befintlig elnätskapacitet kan nyttjas mer effektivt, vilket i sin tur kan möjliggöra att nya elkunder kan anslutas till elnätet snabbare. Ett mer flexibelt nätutnyttjande kan även bidra till att elanvändningen minskar under topplasttimmar. Det kan leda till jämnare eller lägre elpriser, samt göra det möjligt att skjuta upp eller undvika dyra investeringar såsom nya kraftverk eller elnät.

Att bygga ut elnät och produktion tar både tid och resurser, och en ökad flexibilitet innebär att elektrifieringen liksom omställningen av energisystemet kan ske snabbare och till lägre kostnad för samhället.

I energipolitiska inriktningspropositionen 2023/24:105 Länk till annan webbplats. framgår det att efterfrågeflexibilitet och energilager är en central flexibilitetsresurs som kan utvecklas vidare och i framtiden bidra till en tryggare energiförsörjning.

I ett framtida elsystem kommer det att bli viktigt att ta tillvara samtliga typer av flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga flexibel elproduktion, efterfrågeflexibilitet och energilagring.

Ett mer flexibelt nätutnyttjande kan bidra till att elanvändningen minskar under topplasttimmar. Det kan leda till jämnare eller lägre elpriser, samt göra det möjligt att skjuta upp eller undvika dyra investeringar såsom nya kraftverk eller elnät.

Att bygga ut elnät och produktion tar både tid och resurser, och en ökad flexibilitet innebär att elektrifieringen liksom omställningen av energisystemet kan ske snabbare och till lägre kostnad för samhället.

Ei:s uppdrag inom flexibilitet

Ei:s uppdrag är bland annat att verka för väl fungerande energimarknader som ser till att samhällets behov av hållbar energi kan tillgodoses kostnadseffektivt på både kort och lång sikt. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Ei:s arbete med flexibilitet är en viktig del av vårt uppdrag. Enligt myndighetens instruktion ska vi främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Vi har tagit fram en strategi för att tydliggöra hur Ei ska skapa förutsättningar för samhällsekonomiskt effektiv flexibilitet i elsystemet. Strategin visar riktningen för myndighetens arbete med flexibilitet de kommande åren.

Vårt arbete med flexibilitet görs utifrån 3 strategiska områden

Illustration som visar Ei:s tre strategiska områden som är flexibla elkunder, effektivt nätutnyttjande och effektiva marknader som främjar flexibilitet.

Effektiva marknader som främjar flexibilitet

Väl fungerande marknader är grundläggande för att kunna främja flexibilitet i elsystemet. De är en förutsättning för att priserna som sätts återspeglar utbud och efterfrågan på ett korrekt sätt. För att vi ska få effektiva marknader som främjar flexibilitet behöver nya aktörer på elmarknaderna kunna delta med flexibilitet på marknadsplatser och vi behöver ha välfungerande lokala flexibilitetsmarknader. Ei kommer därför fokusera på att utvärdera de nya rollerna (till exempel leverantörer av balanstjänster och leverantörer av aggregeringstjänster) på marknaderna och ta bort hinder för marknadsaktörer.

Vi kommer även att aktivt följa och analysera de lokala flexibilitetsmarknaderna och prioritera indikationsstyrd tillsyn av dessa marknader, samt kommunicera om gällande regelverk för berörda aktörer.

Effektivt nätutnyttjande

Ei ska arbeta för att flexibiliteten i elsystemet medför ett effektivt nätutnyttjande. Effektivt nätutnyttjande på kort sikt innebär att befintliga nätresurser används så effektivt som möjligt, detta för att hushålla med samhällets resurser. En
förutsättning för effektivt nätutnyttjande på längre sikt är att även nätutbyggnaden är motiverad utifrån samhällets behov och att processerna för nätutbyggnad sker effektivt.

Vi kommer även att prioritera arbete som möjliggör att elnätsföretagen i tillräcklig grad utvärderar marknadsbaserade alternativ och är tillräckligt transparenta med sina behov av flexibilitet. Vi kommer också kommunicera om gällande regelverk.

Här kan du läsa mer om effektivt nätutnyttjande

Flexibla elkunder

Flexibla elkunder är en viktig pusselbit i vårt framtida elsystem. Ei:s arbete ska bidra till att främja elkundernas förmåga och vilja att bidra med flexibilitet.

Flexibilitet i detta sammanhang handlar om att elkunderna (till exempel hushåll, företag, industri) förändrar sin elanvändning som svar på olika signaler om elsystemets och samhällets behov. Dessa kan exempelvis röra elnätets belastning och elhandelspris, nättariffer, egenproduktion av förnybar el, miljöpåverkan med mera.

Kunden kan bidra till efterfrågeflexibilitet genom att styra sin elanvändning. En styrning av elanvändningen kan innebära att kunden avstår från, ökar eller minskar sitt uttag av el. Styrningen kan göras manuellt av kunden eller automatiserat med hjälp av olika typer av styrtjänster.

För att en elkund ska kunna gå från att vara icke-flexibel till att bli flexibel behöver kunden genomgå en förändringsprocess som kan beskrivas i fyra steg. Vi vill underlätta dessa steg. Kunden behöver

  1. ha kännedom om och upplevelse av incitament för flexibilitet
  2. ha kännedom om lösningar och förutsättningar för implementering av dessa
  3. kunna välja lösningar och implementering av dessa och
  4. kunna använda valda lösningar och fatta beslut om den fortsatt användningen av dessa.

För mer information se avsnitt 2.2 i Ei:s rapport Konsumenter och efterfrågeflexibilitet Ei R2023:04

Mer om kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Ei:s prioriterade fokusområden för ökad flexibilitet

Under våra 3 strategiska områdena har vi identifierat 9 prioriterade fokusområden (tabell nedan) för ökad flexibilitet, dessa områden kompletteras av totalt 14 beskrivningar av vårt arbete.

Ei:s nio fokusområden för ökad flexibilitet

Effektiva marknader som främjar flexibilitet

Effektivt nätutnyttjande

Flexibla elkunder

Nya roller på elmarknaderna ska kunna delta med flexibilitet på marknadsplatser

Utformningen av intäktsramsregleringen påverkar elnätsföretagens användning av flexibilitet

Tillgängliggöra information som ökar elkunders förståelse för flexibel elanvändning

Välfungerande lokala flexibilitetsmarknader

Kostnadsreflektiva elnätstariffer är en grundförutsättning för ett effektiv nätutnyttjande

Utveckla digitala verktyg för ökad kunskap och bättre beslutsfattande


Elnätsföretagens anskaffning av flexibilitetstjänster

Öka kunskapen om elkundernas beteende, drivkrafter, och tekniska potential


Effektiva anslutningar till elnätetHär sammanfattar vi Ei:s arbete för respektive strategiskt område.

Sammanfattning - Ei:s arbete för respektive strategiskt område

Effektiva marknader som främjar flexibilitet

Effektivt nätutnyttjande

Flexibla elkunder

Utvärdera de nya rollerna och ta bort hinder för marknadsaktörer

Utveckla metoden för intäktsramsregleringen

Öka elkundernas kännedom om efterfrågeflexibilitet

Aktivt följa, analysera lokala flexibilitetsmarknader, prioritera indikationsstyrd tillsyn.

Vägleda nätföretagen om vad som krävs för att elnätstarifferna ska vara utformade för ett effektivt nätutnyttjande

Öka kunskapen om energigemenskaper och delning av energi

Kommunicera om gällande regelverk

Inkludera lokaliseringssignaler vid utformningen av elnätstariffer

Utveckla digitala verktyg


Möjliggöra att elnätsföretagen är transparenta med sina behov av flexibilitet

Öka vår kunskap om kundgruppers kunskap, drivkraft, upplevda hinder och möjlighet att bidra med flexibilitet


Alternativa utformningar av elnätsabonnemangKommunicera om gällande regelverkUtöva tillsyn – hur elnätsföretagen använder flexibilitetslösningar
Mer om Ei:s arbete inom flexiblitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har länge arbetat med att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet. Frågor som är relaterade till flexibilitet är ofta komplexa och för att hantera dem krävs ett avancerat angreppssätt och olika kompetenser. Ofta pågår flera aktiviteter parallellt på Ei som på ett eller annat sätt relaterar till förutsättningarna för ökad flexibilitet i elsystemet. Ei har en strategi för detta arbete som publicerades i december 2020 och reviderades våren 2024. Denna flexibilitetsstrategi är vägledande för Ei:s flexibilitetsarbete fram till 2028 men eftersom förändringstakten på energiområdet är högt avser Ei göra en översyn av strategin redan inom två år. Detta hindrar inte att eventuella revideringar görs tidigare med anledning av kommande europeisk samt nationell regelutveckling på området.

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet i pdf-format

Fyra myndigheter (Ei, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac) har samarbetat i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem. Arbetet delredovisades den 6 april och en slutredovisning skedde den 15 december 2023.

Mer information på finns på Ei:s regeringsuppdrag 2023. Här finns också våra rapporter när regeringsuppdraget resulterat i en rapport

EFFEKT-dialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Mer information finns på projektsidan EFFEKT-dialogen Länk till annan webbplats.

Utformningen av tariffer är något som påverkar utvecklingen av flexibilitet. Tarifferna behöver också kunna utformas på olika sätt eftersom användandet av elnäten skiljer sig åt beroende på vart de är belägna i Sverige.

Mer information finns på projektsidan Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet

Här kan du också läsa mer om elnätsföretagens inrapportering för utveckling av smarta elnät samt nätutvecklingsplan. Enligt elmarknadsdirektivet ske Ei följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer. Nätutvecklingsplanens syfte är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt.

Gå till inrapportering Indikatorer för smarta elnät

Gå till inrapportering Nätutvecklingsplan

Ei:s innovationcenter ska bidra till att möjliggöra innovativa lösningar, tjänster, arbetssätt, produkter och affärsmodeller som kan främja omställningen till framtidens energimarknader.

Gå till Ei:s innovationcenter

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL