Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 13:13:11

Meddelanden till kund vid val av elleverantör

Det är elnätsföretaget som ska meddela kunden att val av elleverantör har genomförts

När kunden gjort ett val av elleverantör ska elleverantören meddela elnätsföretaget. Elnätsföretaget ska då skicka ett meddelande till kunden som fungerar som en kvittens på att valet har genomförts och registrerats.

Meddelandet som elnätsföretaget skickar ger kunden en möjlighet att reagera i det fall ett val av elleverantör vid påbörjande av elleverans eller ett övertagande av elleverans har genomförts mot kundens vilja.

Meddelandet till kunden ska skickas utan dröjsmål efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör. Ei har tidigare bedömt att det ska ske inom en kalendervecka.

Annan kommunikation som elnätsföretagen har behov av att kommunicera med sina kunder följer inte strikt av de regler eller bestämmelser som denna sida berör.

Vid dessa två tillfällen ska kunden meddelas

 • När elnätsföretaget tagit emot en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör om påbörjan av elleverans (till exempel vid inflytt). Kunden ska i detta fall inte anvisas en elleverantör.
 • När elnätsföretaget tagit emot en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör om övertagande av elleverans (det vill säga leverantörsbyte).

Det ska vara enkelt för kunden att förstå meddelandet

Kunden ska kunna identifiera både sig själv och orsaken till meddelandet. Till exempel ska det framgå att:

 • Jag som kund har valt att köpa el från elleverantör x för att jag snart påbörjar en elleverans, till exempel flyttar in på min nya adress.
 • Jag som kund har valt att byta till elleverantör x för att jag vill köpa el av elleverantör x.

Det är viktigt att elnätsföretaget har två olika meddelanden

Orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande) ska tydligt framgå, exempelvis genom en rubrik, alternativt ett brevhuvud eller en ämnesrad i e-post.

Det ska framgå att kunden i det här fallet antingen har valt en elleverantör vid påbörjande eller övertagande av elleverans.

Ett tydligt angivande av orsak vid meddelande om påbörjande kan vara att rubriken i meddelandet innehåller ”påbörjande av elleverans”, till exempel ”Val av elleverantör vid påbörjande av elleverans”. Motsvarande rubrik för meddelande om övertagande av elleverans kan till exempel vara ”Val av elleverantör vid övertagande av elleverans”.

Det är viktigt att elnätsföretaget särskiljer på de två meddelandena med orsaken påbörjande av elleverans från sitt meddelande med orsaken övertagande av elleverans, samt att den informationen som krävs enligt mätföreskrifterna finns i ett och samma meddelande.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1.

Meddelande till kund efter val av elleverantör vid påbörjande av elleverans (till exempel vid inflytt)

Nätföretaget ska utan dröjsmål meddela kunden följande uppgifter:

 • Tidpunkten för påbörjande av elleverans (datum)
 • Orsaken till meddelandet (påbörjande av elleverans)
 • Vilken elleverantör som har anmält påbörjande (elleverantör som kunden har valt och som har anmält påbörjandet till elnätföretaget)
 • Anläggningsidentitet (anl id)
 • Identitet för nätavräkningsområde (områdesid)
 • Mätaridentitet (mätarnummer) (EIFS 2023:1 11 kap. 18 § första stycket).

Meddelande till kund efter val av elleverantör vid övertagande av elleverans (leverantörsbyte)

Nätföretaget ska utan dröjsmål meddela kunden följande uppgifter:

 • Tidpunkten för övertagande av elleverans (datum)
 • Orsaken till meddelandet (övertagande av elleverans)
 • Vilken elleverantör som har anmält övertagande (den elleverantör som kunden har valt att byta till och som har anmält leverantörsbytet till elnätsföretaget).
 • Anläggningsidentitet (anl id)
 • Identitet för nätavräkningsområde (områdesid)
 • Mätaridentitet (mätarnummer) (EIFS 2023:1 11 kap. 18 § första stycket).

Mer information

Energimarknadsinspektionen (Ei) har sedan 2021 och 2022 granskat hur elnätsföretag uppfyller reglerna om nätföretagens underrättelseskyldighet till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1.

PM - Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans Ei PM2022:06 Pdf, 246.6 kB.

Här hittar du mer information om Ei:s tillsyn.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL