Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:06:56

Meddelanden till kund vid val av elleverantör

Det är elnätsföretaget som meddelar kunden att valet av elleverantör (elhandelsföretag) har genomförts och registrerats

Elnätsföretaget ska meddela kunden så snart

 • elnätsföretaget tagit emot en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör om påbörjan av elleverans (till exempel vid inflytt). Kunden ska i detta fall inte anvisas en elleverantör.
 • elnätsföretaget tagit emot en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör om övertagande av elleverans (det vill säga leverantörsbyte).

När kunden gjort ett val av elleverantör ska elleverantören meddela elnätsföretaget. Elnätsföretaget ska då skicka ett meddelande till kunden att val av elleverantör har tagits emot och genomförts. Meddelandet fungerar som en kvittens på att valet har genomförts och registrerats.

Meddelandet som elnätsföretaget skickar ger kunden en möjlighet att reagera om valet av elleverantör har genomförts mot kundens vilja. Detta gäller både vid påbörjande av elleverans och vid övertagande av elleverans.

Det ska vara enkelt för kunden att förstå meddelandet

Kunden ska kunna identifiera både sig själv och orsaken till meddelandet. Till exempel ska det gå att läsa ut att

 • Jag som kund har valt att köpa el från elleverantör x för att jag snart påbörjar en elleverans, till exempel flyttar in på min nya adress.
 • Jag som kund har valt att byta till elleverantör x för att jag vill köpa el av elleverantör x.

Meddelandet ska skickas utan dröjsmål

Meddelandet till kunden ska skickas utan dröjsmål efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör. Ei har tidigare bedömt att det ska ske inom en kalendervecka.

Det ska vara två olika meddelanden till kunden beroende på om det är påbörjande eller övertagande av elleverans

Det är viktigt att elnätsföretaget skiljer på de två meddelandena om påbörjande respektive övertagande av elleverans. Det är också viktigt att den information som krävs enligt mätföreskrifterna finns samlad i ett och samma meddelande.

Det ska tydligt framgå om meddelandet handlar om ett påbörjande av elleverans eller ett övertagande av elleverans. Ett tydligt sätt att ange det är att rubriken, brevhuvudet eller ämnesraden i e-post innehåller ”påbörjande av elleverans” eller ”övertagande av elleverans”, exempelvis:

 • ”Val av elleverantör vid påbörjande av elleverans”.
 • ”Val av elleverantör vid övertagande av elleverans”.

Läs mer i EIFS 2023:1 11 kap. 18 § första stycket.

Det här ska meddelande till kund vid val av elleverantör innehålla

Här beskriver vi de krav som finns på meddelanden till kund i samband med val av elleverantör för påbörjande av elleverans och övertagande av elleverans. Elnätsföretaget kan även ha andra behov av att kommunicera med sina kunder än vad som beskrivs här nedan.

Meddelande till kund vid påbörjande av elleverans (till exempel vid inflytt)

Elnätsföretaget ska utan dröjsmål meddela kunden följande uppgifter:

 • tidpunkten för påbörjande av elleverans (datum)
 • orsaken till meddelandet (påbörjande av elleverans)
 • vilken elleverantör som har anmält påbörjande (elleverantör som kunden har valt och som har anmält påbörjandet till elnätföretaget)
 • anläggningsidentitet (anl id)
 • identitet för nätavräkningsområde (områdesid)
 • mätaridentitet (mätarnummer)

Meddelande till kund vid övertagande av elleverans (leverantörsbyte)

Elnätsföretaget ska utan dröjsmål meddela kunden följande uppgifter:

 • tidpunkten för övertagande av elleverans (datum)
 • orsaken till meddelandet (övertagande av elleverans)
 • vilken elleverantör som har anmält övertagande (den elleverantör som kunden har valt att byta till och som har anmält leverantörsbytet till elnätsföretaget).
 • anläggningsidentitet (anl id)
 • identitet för nätavräkningsområde (områdesid)
 • mätaridentitet (mätarnummer)

Mer information

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2021 och 2022 granskat hur elnätsföretag uppfyller reglerna om elnätsföretagens underrättelseskyldighet till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1.

Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans - Ei PM2022:06 Pdf, 246.6 kB.

Här hittar du mer information om Ei:s tillsyn.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL