Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:58:56

Vanliga frågor och svar - REMIT och Transparensförordningen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Remit- och Transparensförordningen. Välj vad du vill läsa mer om.

Skyldigheter under Remit- och Transparensförordningen

Alla personer (både fysiska och juridiska, enligt artikel 2.8) som deltar i eller vars beteende påverkar grossistenergimarknaderna inom Europeiska unionen har skyldigheter enligt artikel 1 och 2 Europaparlamententets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit-förordningen).

Även marknadsaktörer utanför EU och EES omfattas av Remit-förordningen om de ingår transaktioner eller lägger order för handel i en eller flera grossistenergimarknader i unionen.

Läs med på Acer:s webbplats – Questions and answers on Remit, II.1.2. Who has obligations under REMIT”, sidan 6 Länk till annan webbplats. (informationen är på engelska)

Här kan du läsa mer om Remit-förordningen på vår webbplats.

Elnätsföretag, elproducenter och stora elkonsumenter som har en anslutningseffekt om minst 100 MW. Hit räknas viss elintensiv industri, till exempel gruvor, aluminiumverk, ståltillverkare samt större pappersbruk.

Här kan du läsa mer om Transparensförordningen på vår webbplats.

För marknadsaktörerna innebär Remit-förordningen vissa skyldigheter. Dessa skyldigheter är bland annat att:

  • offentliggöra insiderinformation
  • rapportera sina transaktioner med grossistenergiprodukter
  • registrera sig i Ceremo-registret för att få ingå transaktioner.

Här kan du läsa mer om Remit-förordningen på vår webbplats.

För marknadsaktörer innebär Transparensförordningen skyldigheter att tillhandahålla uppgifter gällande otillgängligheter i produktion, förbrukning och stamnät till Entso-E.

Planerade och oplanerade otillgängligheter hos elproduktions- och förbrukningsenheter hör till den viktigaste informationen. Detaljerad information om var, när och varför enheter har möjlighet eller inte möjlighet att producera och förbruka och när de förväntas komma tillbaka i drift ska också offentliggöras.

Marknadsaktörer ska även tillhandahålla detaljerad information om den installerade produktionskapaciteten, uppskattningar om den totala planerade produktionen, inklusive separat information om intermittent produktion samt uppgifter på enhetsnivå om den faktiska produktionen i de större produktionsanläggningarna.

Detta följer av Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009.

Här kan du läsa mer om Transparensförordningen på vår webbplats.

Det är information som är av specifik natur, som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera grossistenergiprodukter och om den skulle offentliggöras sannolikt skulle ha väsentlig påverkan på priserna för grossistenergiprodukter, se artikel 2 i Remit-förordningen.

Enligt artikel 4 är marknadsaktörer skyldiga att offentliggöra insiderinformation på en godkänd Inside Information Platform (IIP). Det är bland annat förbjudet att utnyttja insiderinformation för att förvärva eller avyttra eller försöka förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter.

Det är Ei:s uppgift att anmäla till en åklagare om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av förbudet mot insiderhandel. Förbud mot insiderhandel är belagt med straffansvar.

Läs mer på Acer:s webbplats (Remit-portal) om godkända Inside Information Platforms Länk till annan webbplats.(informationen är på engelska)

Tipsa Ei vid misstanke om brott mot Remit.

Enligt Transparensförordningen är marknadsaktörer skyldiga att offentliggöra information om konsumtion, produktion och handel för att aktörer ska kunna ta effektiva beslut. Den information som ska offentliggöras enligt Transparensförordningen är inte nödvändigtvis också insiderinformation som ska offentliggöras enligt Remit-förordningen. Det är därför viktigt för marknadsaktörer att veta skillnaden på när de ska offentliggöra information enligt Transparensförordningen eller enligt Remit-förordningen då krav på hur, när och var informationen ska offentliggöras kan skilja sig åt mellan regelverken. Informationen som ska offentliggöras enligt Transparensförordningen ska rapporteras till Entso-E.

Här kan du läsa mer om Transparensförordningen på vår webbplats.

Registrering enligt Remit-förordningen

Enligt artikel 9.1 i Remit-förordningen krävs registrering av marknadsaktörer som utför transaktioner som skall rapporteras till Acer enligt artikel 8.1 Remit.

Det är de marknadsaktörer som ingår transaktioner som måste rapporteras till Acer enligt artikel 8.1 som ska registrera sig hos Ei. Exempel på sådana transaktioner är handel med grossistenergiprodukter på en organiserad marknadsplats, exempelvis på Nord Pool eller bilateralt.

Vägledning avseende rapporteringspliktiga avtal, det vill säga vilka transaktioner ska rapporteras till Acer, finns i artikel 8 Remit samt i artikel 3 och 4 genomförandeförordningen.

Remit-förordningen Länk till annan webbplats.

Genomförandeförordningen för Remit Länk till annan webbplats.

Det finns även undantag där transaktionerna inte är rapporteringspliktiga men där registreringsplikt i Ceremp ändå gäller.

Några exempel är:

  • marknadsaktörer som enbart ingår avtal som rör balanstjänster för el eller naturgas
  • marknadsaktörer som endast handlar koncerninternt med grossistenergiprodukter, oavsett hur små kvantiteter som handlas.
  • marknadsaktörer som enbart handlar med finansiella grossistenergiprodukter som rapporteras till Esma (European Securities and Markets Authority) under EMIR (Regulation of the European Parliament and Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories).

Här hittar du mer detaljerad information om registrering av marknadsaktör.

Registrering

En marknadsaktör kan ge en annan part i uppdrag att agera för dennes räkning vid registreringen. Det krävs då att parten har fått en fullmakt från marknadsaktören.

Transaktionsrapportering

Det är även möjligt att låta en tredje part (Registered Reporting Mechanism, RRM) rapportera. Det yttersta ansvaret för att rapporteringen sker på rätt sätt ligger dock på marknadsaktören. Information om vem som eventuellt rapporterar för marknadsaktörens räkning ska lämnas i Ceremp-registret.

Läs mer här om registrera marknadsaktör.

Ja, både fysiska och juridiska personer som ingår transaktioner som måste rapporteras enligt artikel 8.1 Remit-förordningen har en skyldighet att registrera sig. Det framgår av artikel 2.8 och 9.1 Remit-förordningen.

Läs mer här om registrera marknadsaktör.

Ja. Om det sker en förändring av uppgifterna om en marknadsaktör eller användare har marknadsaktören eller användaren skyldighet att uppdatera uppgifterna i registret. En marknadsaktörs uppgifter får ändras i registret av en användare som är ansluten till marknadsaktören och som har rätt att företräda denne.

Det är varje marknadsaktörs ansvar att hålla uppgifterna i registret uppdaterade och en marknadsaktör behöver skyndsamt meddela ändringar som har skett, se artikel 9.5 Remit.

Läs mer här om registrera marknadsaktör.

Registrering sker i Ceremp-systemet genom att först registrera användaren, vilken är en fysisk person. Samma Ceremp-användare kan registrera flera marknadsaktörer. En registrerad Ceremp-användare som utför en registrering av en marknadsaktör måste ha tillstånd att registrera denna.

Användaren behöver en fullmakt för att ha rätt att företräda marknadsaktören.

Läs mer här om registrera marknadsaktör.

En marknadsaktör som redan har uppfyllt sin skyldighet att tillhandahålla data enligt tillämplig finansiell lagstiftning behöver inte rapportera handel till Acar. Exempelvis behöver inte finansiell handel som rapporterats till Esma (European Securities and Markets Authority) också rapporteras till Acer.

Om en aktör slutar att handla med grossistenergiprodukter eller om aktören upphör att existera såsom vid konkurs, likvidation eller fusion, ska aktören ansöka om att avregistreras i Ceremp.

Läs mer här om registrera marknadsaktör.

Avgifter för Remit

Ei tar ut en avgift för att finansiera arbetet med registerhållning, tillsyn och marknadsövervakning. Detta regleras i Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Här kan du läsa mer om avgifter för Remit.

De aktörer som är registrerade i den svenska delen av Ceremp-registret.

Här kan du läsa mer om registrering av marknadsaktör och om avgifter för Remit.

Remitavgiften består av två delar, en del som avser registerhållning och en del som avser tillsyn och marknadsövervakning.

Registerhållningsavgiften uppgår till 4 000 kronor per påbörjat kalenderår. Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning består dels av ett grundbelopp på 1000 kr, dels av ett belopp som beräknas utifrån marknadsaktörernas andel av både fysisk och finansiell rapporteringspliktig handel av grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi. Andelen av handeln beräknas efter den handel som marknadsaktörerna har rapporterat till Acer för närmast föregående kalenderår. Remitavgiftens utformning är beskriven i Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Här kan du läsa mer om avgifter för Remit.

Ei beslutar om Remitavgiften varje år och skickar ett beslut och en faktura till berörda marknadsaktörer. Avgiften faktureras efter att året som avgiften avser är slut och avgiften ska betalas inom 30 dagar från beslutsdatum.

Här kan du läsa mer om avgifter för Remit.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL