Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:29:51

Motköp och omdirigering

Motköp (eller mothandel) och omdirigering är begrepp som förekommer i energidebatten. Men vad är det egentligen och vad är skillnaden?

Frågan är inte helt lätt att svara på. Det här är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) sammanfattning som bygger på det som står i regelverken, tidigare utredningar och dialog med branschen.

I elnätet så kan det uppstå risk för överbelastning. Med överbelastning menas en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel mellan nätområden inte kan tillmötesgås därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden. Överbelastning kan därmed påverka driftsäkerheten.

Åtgärder för att undvika överbelastning av elnätet

Det finns vissa åtgärder som kan användas för att undvika överbelastning av elnätet, dessa åtgärder kallas motköp och omdirigering. Båda åtgärderna innebär att det elnätsföretag (både distributionsnätsföretag och transmissionsnätsföretag) som har systemansvar ändrar eller modifierar flödena av el för att undvika överbelastning i elnätet.

Hur motköp och omdirigering ska gå till och hur kostnaderna ska fördelas regleras i Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

När elmarknadsförordningen började tillämpas från och med den 1 januari 2020 blev regelverket mer detaljerat, bland annat har det blivit tydligare vad ett distributionsnätsföretag får göra.

Vad är då skillnaden mellan motköp och omdirigering?

Motköp

Motköp, som ibland även kallas för mothandel, är en åtgärd för att undvika överbelastning i elnätet och sker mellan elområden.

Motköp sker genom att reglera upp i det elområde som har underskott på el och reglera ner på överskottssidan. Är det överskott av el på ena sidan elområdesgränsen kan åtgärden vara att antingen minska produktionen eller öka förbrukningen på överskottssidan medan man på underskottssidan, minskar förbrukningen eller ökar produktionen.

Motköp ska enligt regelverket ske på marknadsbaserade grunder. I Sverige sker motköp på den så kallade reglerkraftmarknaden där Svenska kraftnät, som är systemansvarig för transmissionsnätet i Sverige, handlar resurser för upp- eller nedreglering av elproducenter eller elkonsumenter.

I elmarknadsförordningen beskrivs motköp som ”ett utbyte mellan elområden som initieras av systemansvariga mellan två elområden för att minska fysisk överbelastning”.

Omdirigering

Omdirigering är en åtgärd som används för att undvika överbelastning i elnätet och används främst inom ett elområde. Omdirigering kan genomföras med flexibla resurser av alla typer. Det kan vara flexibel produktion, lager eller efterfrågeflexibilitet.

Omdirigering ska i första hand ske på marknadsbaserade grunder och kan genomföras med flexibla resurser av alla typer. Det kan vara flexibel produktion, lager eller efterfrågeflexibilitet.

Är det överskott av el i en viss del av nätet kan åtgärden vara att antingen minska produktionen eller öka förbrukningen. Vid underskott kan det i stället åtgärdas genom att öka produktionen eller minska förbrukningen.

I elmarknadsförordningen beskrivs omdirigering som ”en åtgärd, inbegripet begränsning av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.”

*I Elmarknadsförordningen definieras överbelastning så här: "En situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel mellan nätområden inte kan tillmötesgås därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden."

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL