Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:48:14

Avgifter för Remit

Energimarknadsinspektionen (Ei) är ansvarig för att Remit-förordningen efterlevs i Sverige och tar ut en avgift för att finansiera arbetet med registerhållning respektive tillsyn och marknadsövervakning.

Avgiften fördelas på de aktörer som är registrerade i den svenska delen av Ceremp som Ei administrerar.

Avgiften består av två delar

Remitavgiften består av två delar som finansierar Ei:s arbetsuppgifter relaterade till Remit-förordningen, en avgift som avser registerhållning och en avgift som avser tillsyn och marknadsövervakning.

Avgift för registerhållning

En marknadsaktör ska betala en årlig registerhållningsavgift om 4 000 kronor per påbörjat kalenderår. Om marknadsaktören inte har varit registrerad från början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som marknadsaktören inte varit registrerad.

Avgift för tillsyn och marknadsövervakning

Avgiften för tillsyn och marknadsövervakning ska täcka Ei:s årliga kostnader för dessa uppgifter och får uppgå till totalt högst sju miljoner kronor per år.

Avgiften för respektive marknadsaktör ska uppgå till 1 000 kronor plus det andelsbelopp som utgör marknadsaktörens andel av handeln med grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi.

Ei kommer att beräkna avgiften utifrån marknadsaktörernas andel av både fysisk och finansiell rapporteringspliktig handel av grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi.

Vid beräkningen ska andelen av handeln avse den handel som de registrerade marknadsaktörerna bedrev under det närmast föregående kalenderåret. Andelen av handeln ska beräknas efter den handel som marknadsaktörerna har rapporterat till Acer enligt artikel 8.1 Remit-förordningen.

Räkneexempel

Registerhållningsavgiften är 4 000 kronor förutsatt att aktören är registrerad från årets start. Vid beslut om avgift summeras avgiftsfaktorerna och respektive aktörs avgiftsdel beräknas så här.

Registerhållningsavgift 4 000 kronor.
Marknadsövervakningsavgift 1 000 kronor + andelsbelopp.

Andelsbeloppet beräknas enligt följande:

(Aktörs totala handel (MWh)/Total handel av aktörer registrerade i Sverige) * (Årlig kostnad – (aktörer * 1 000 kronor))

Total avgift = 4 000 kronor + 1 000 kronor + andelsbelopp.

Beslut och fakturering

Ei kommer varje år att besluta vilken avgift en marknadsaktör ska betala. Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten i Linköping. Avgiften faktureras efter att året som avgiften avser är slut.

Avgift för utländska aktörer

Även utländska marknadsaktörer som är registrerade i den svenska delen av Ceremp är skyldiga att betala avgift till Ei. Principen för beräkning av avgiften är densamma som för svenska aktörer.

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) övervakning av Remit-förordningen finansieras genom att Ei tar ut avgifter från de marknadsaktörer som är registrerade. Det framgår av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Hur avgifterna beräknas förtydligas i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

Mer information

Lag (2013:385) Länk till annan webbplats.om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Förordning (2014:1059) Länk till annan webbplats. om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

Vi vill också tipsa om att ta del av våra frågor och svar om Remit och Transparensförordningen.

Kontaktuppgifter
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL