Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-11-29 12:10:00

Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR)

Kommissionens förordning om harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas trädde i kraft den 6 april 2017.

Förordningen TAR innehåller enhetliga regler för hur transmissionsnätstarifen för överföring av gas ska utformas och hur transmissionsnäts­företagens ska ta ut sina avgifter. I dag förekommer flera olika modeller för nättariffer, avgifter i Europa.

Sverige omfattas inte av de artiklar i TAR som handlar om sammaläkningspunkter eftersom det svenska transmissionsnätet för gas enbart har en inmatningspunkt i Danmark.

Även om det är en mindre del av TAR som berör Sverige finns det en del artiklar där Ei har beslutat att Swedegas får ett ansvar. Det är bland annat för att utföra och offentliggöra bedömningar av kostnadsfördelningar och annan information, och att genomföra samråd.

För Ei:s del handlar det om att godkänna den så kallade referensprismetoden, den metod som ska tillämpas för att beräkna den svenska transmissions­nätstariffen, och utöva tillsyn över genomförandet av TAR.

Ei har tagit ställning och beslutat att frimärksmetoden ska användas för prissättning även i fortsättningen. Att beräkna tariffer utifrån avstånd anser Ei skulle innebära orimligt höga kostnader för kunder långt ifrån anslutningspunkten.

Beslutet innebär inga stora förändringar för Sveriges naturgaskunder eftersom den metod som gäller för prissättning av tariffer fortsätter att tillämpas.

Engelskt namn är: Harmonised transmission tariff structures for gas (TAR)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL