Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:32:05

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill stärka kundens möjlighet att bidra med sin flexibilitet genom att till exempel ta bort eventuella hinder och bidra med information som gör att man som kund kan göra medvetna val.

Vad är kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet?

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet kan beskrivas som kundens förmåga och vilja att styra sin elanvändning.

En styrning av elanvändningen kan innebära att kunden ökar eller minskar sitt uttag av el. En sådan förändring av elanvändning kan jämna ut den totala belastningen i elnätet.

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem

2022 fick Energimarknadsinspektionen (Ei), tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet (Främja ett mer flexibelt elsystem). Uppdraget är indelat i fem deluppdrag och deluppdrag två har inriktningen att främja flexibilitet på slutkundsmarknaden. En mer flexibel efterfrågan hos hushållskunderna kan göra stor samhällsnytta.

När mängden väderberoende elproduktion ökar och elektrifieringen av samhället fortgår så bidrar en mer flexibel efterfrågan till att hålla elsystemet i balans.

Med ökad flexibilitet kan belastningen på elnätet minska under tider då det annars skulle vara som mest belastat, vilket bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av elnätet. Det bidrar till ett minskat behov av nätutbyggnad och minskad risk för effektbrist.

En mer flexibel elanvändning kan också minska behovet av att investera i ny elproduktion och till att produktionsresurser med höga klimatutsläpp inte behöver aktiveras lika ofta vid bristsituationer.

Sammantaget bidrar ökad efterfrågeflexibilitet till ett mer samhällsekonomiskt effektivt elsystem och ökar sannolikheten för att klimat- och energipolitiska mål nås.

Tillsyn av hinder för flexibilitet

Ei följer årligen upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen har gjorts genom enkätundersökningar till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag. Undersökningen har även gjorts i workshopformat med öppen inbjudan till berörda aktörer.

Arbetet leder till en rapport som publiceras på Ei:s webbplats varje år. Syftet med rapporten är att sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för ändrad elanvändning. Rapporten syftar också till att ge en översiktlig bild av de tjänster som finns, vilka hinder som finns samt de olika aktörernas intresse av tjänster för efterfrågeflexibilitet i framtiden.

Ei:s tillsyn Hinder för efterfrågeflexibilitet och de rapporter vi hittills publicerat.

Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen

Ei driver Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal.

Timprisavtal

Från och med maj 2020 är det möjligt för konsumenter att jämföra timprisavtal på sajten.

En knäckfråga i arbetet med att införa timprisavtalen på elpriskollen.se var att besluta hur jämförpriset för dessa avtal ska anges. Svensk lagstiftning säger att ett jämförpris ska finnas och att det ska vara det totala elhandelspriset, inte till exempel enbart elhandlarens påslag för overhead-kostnader.

Timprisavtal skiljer sig också från övriga elavtal på Elpriskollen eftersom en stor del av lönsamheten med dessa avtal uppstår när konsumenten är aktiv och flyttar förbrukning mellan dygnets timmar. Efter samråd med Konsumentverket beslutade Ei att visa jämförpriset som ett spann mellan totalpriset för den billigaste och den dyraste timmen under föregående månad. Tanken är spannet ska signalera att priset till stor del beror på hur aktiv konsumenten är.

Styr- och informationstjänster

Eftersom Ei har ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och information till hushållskonsumenter om incitament för, och möjligheter till efterfrågeflexibilitet är bristande, ska Ei utreda hur uppgifter om erbjudanden om styr- och informationstjänster ska kunna inhämtas och tillgängliggöras på Elpriskollen.

Ei har låtit konsultfirman Afry kartlägga marknaden för styr- och informationstjänster och föreslå hur dessa skulle kunna visas på jämförelsesajten Elpriskollen. Rapporten kommer att vara en del av beslutsunderlaget när Ei under 2024 tar ställning till om tjänsterna ska inkluderas på Elpriskollen.

Här kan du ta del av konsultrapporten - Styr- och informationstjänster för konsumenter på elmarknaden

Gå till Elpriskollen Länk till annan webbplats.

Oberoende aggregatorer

En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader.

Aggregatorer ska vara oberoende av kundens elleverantör, och vara balansansvariga eller delegera balansansvar för eventuella obalanser de orsakar.

I februari 2021 lämnade Ei förslag till regeringen på hur EU-regelverket om oberoende aggregering kan genomföras i ellagen.

Ei:s rapport Oberoende aggregatorer - Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet - Ei R2021:03

Här kan du läsa mer om oberoende aggregatorer

Kapacitetsutmaningen i elnäten

Ei har undersökt omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten och om planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbristen, utrett om regelverket avseende ansvar och roller behöver förtydligas samt analyserat möjliga lösningar kopplade till de problem som identifierats.

Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten - Ei R2020:06

Nya funktionskrav för elmätare

För att elanvändare på ett enkelt sätt ska få tillgång till uppgifter är de nya funktionskraven för mätsystem och mätutrustning en förutsättning. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva kunder.

Här kan du läsa mer om mätning av el

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL