Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-30 00:42:45

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill stärka kundens möjlighet att bidra med sin flexibilitet genom att till exempel ta bort eventuella hinder och bidra med information som gör att man som kund kan göra medvetna val.

Timprisavtal på Elpriskollen

Ei driver Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. Från och med maj 2020 är det möjligt för konsumenter att jämföra timprisavtal på sajten. Dessutom finns det möjlighet för elhandlare att visa flexibilitetsavtal.

En knäckfråga i arbetet med att införa timprisavtalen på elpriskollen.se var att besluta hur jämförpriset för dessa avtal ska anges. Svensk lagstiftning säger att ett jämförpris ska finnas och att det ska vara det totala elhandelspriset, inte till exempel enbart elhandlarens påslag för overhead-kostnader. Timprisavtal skiljer sig också från övriga elavtal på Elpriskollen eftersom en stor del av lönsamheten med dessa avtal uppstår när konsumenten är aktiv och flyttar förbrukning mellan dygnets timmar.

Efter samråd med Konsumentverket beslutade Ei att visa jämförpriset som ett spann mellan totalpriset för den billigaste och den dyraste timmen under föregående månad. Tanken är spannet ska signalera att priset till stor del beror på hur aktiv konsumenten är.

Besök gärna Ei:s jämförelsesajt - Elpriskollen Länk till annan webbplats.

Nya funktionskrav för elmätare

För att elanvändare på ett enkelt sätt ska få tillgång till uppgifter är de nya funktionskraven för mätsystem och mätutrustning en förutsättning. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva kunder.

Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Funktionskraven bygger på de funktionskrav som Ei föreslog i rapporten ”Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag Ei R 2017:08”, vilka i sin tur baserades på den kostnadsnyttoanalys som Ei genomförde i samband med framtagandet av rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09”. Funktionskraven ska vara uppfyllda senast vid ingången av 2025.

Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder. Efter regeringens beslut om ändring har Ei tagit fram föreskrifter, ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:5 Pdf, 37.3 kB.) om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning”.

Här kan du läsa mer om mätning av el

Tillsyn av hinder för flexibilitet

Ei följer årligen upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen har gjorts genom enkätundersökningar till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag. Undersökningen har även gjorts i workshopformat med öppen inbjudan till berörda aktörer.

Arbetet leder till en rapport som publiceras på Ei:s webbplats varje år. Syftet med rapporten är att sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för ändrad elanvändning. Rapporten syftar också till att ge en översiktlig bild av de tjänster som finns, vilka hinder som finns samt de olika aktörernas intresse av tjänster för efterfrågeflexibilitet i framtiden.

Ei:s tillsyn Hinder för efterfrågeflexibilitet och de rapporter vi hittills publicerat.

Oberoende aggregatorer

Införandet av Ren energipaketet innebär att kundernas deltagande i efterfrågeflexibilitet genom aggregation ska tillåtas och främjas.

En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader.

Aggregatorer ska vara oberoende av kundens elleverantör, och vara balansansvariga eller delegera balansansvar för eventuella obalanser de orsakar.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Sverige införa ett regelverk för oberoende aggregatorer senast 18 månader efter det att elmarknadsdirektivet beslutades i juni 2019. I februari 2021 lämnade Ei förslag till regeringen på hur EU-regelverket om oberoende aggregering kan genomföras i ellagen.

Ei:s rapport Oberoende aggregatorer - Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet - Ei R2021:03

Kapacitetsutmaningen i elnäten

Energiomställning, urbanisering och en åldrande nätinfrastruktur har lett till en ansträngd kapacitetssituation i delar av Sveriges elnät.

Ei har undersökt omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten och om planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbristen, utrett om regelverket avseende ansvar och roller behöver förtydligas samt analyserat möjliga lösningar kopplade till de problem som identifierats.

Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten - Ei R2020:06

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL