Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-11-27 02:27:32

Nätanslutning av generatorer (RfG)

Gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten inom EU

För att uppnå EU:s miljömål investerar många medlemsstater i förnybar elproduktion. Gemensamt för denna är att den är svårare att planera eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer. Genom RFG införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar, i RFG kallade kraftproduktionsanläggningar, som ska anslutas till elnäten inom EU. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktions­anläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

RfG ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
  • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
  • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter.

Den 27 april 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning samma dag. Förordningen trädde ikraft den 17 maj 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (april 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och artiklar 65-70.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/ 631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer Länk till annan webbplats.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser. Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
  • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna), här hittar du föreskrifterna EIFS 2018:2.

Ansöka om undantag

En ägare till en kraftproduktionsanläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RFG enligt artikel 62.2

Här hittar du vad ansökan enligt artikel 62.2 ska innehålla.

Ett berört nätföretag kan ansöka om undantag för klasser av kraftproduktionsmoduler som är anslutna eller ska anslutas till deras nät enligt artikel 63.2 i RFG

Här hittar du vad ansökan enligt artikel 63.2 ska innehålla.

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 62 och 63 i samma förordning.

Kriterierna kan i enlighet med artikel 61 ändras om så är nödvändigt på grund av förändrade omständigheter avseende utvecklingen av systemkrav.

Läs mer om kriterier för undantag enligt artikel 61 i RFG.


Om en befintlig kraftproduktions­modul av typ C eller D ska ändras - meddelande till Ei och berört nätföretag

Om ett nätföretag anser att omfattningen av en modernisering eller utbytet av utrustningen eller en huvudapparat i en befintlig kraftproduktionsmodul av typ C eller D är i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt, i enlighet med artikel 4.1 a, ska nätföretaget skicka ett meddelande till Ei och meddelande till berört nätföretag.

Även mindre ändringar i anläggningen som byte av turbinregulator eller transformator kan kräva nytt anslutningsavtal och beslut av Ei. Kontakta vår registratur vid frågor som gäller om beslut av Ei krävs för en specifik planerad ändring i en anläggning. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Till din hjälp finns mer information

Här hittar du mer information och två olika mallar (blanketter) om vad meddelandet till Ei och meddelande till berört nätföretag ska innehålla.

Processen vid modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar teknsisk förmåga

Illustration som visar processen vid en ombyggnad av RfG. Samma information som illustrationen innehåller finns i texten på webbsidan.

Ovanstående iillustation beskriver processen för modernisering av en huvudappart eler utbyte av utrustning som påverkar teknisk förmåga. Här nedanför kan du också läsa processen i text.

Först meddelar ägaren av kraftproduktionsmodulen (KPM) som avser att genomföra en modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga sina planer till den berörda systemansvarige (nätföretag).

Om den berörda systemansvarige (nätföretag) anser att omfattningen av moderniseringen eller utbytet av utrustning är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs ska den systemansvarige (nätföretaget) meddela den berörda tillsynsmyndigheten (Ei).

Tillsynsmyndigheten (Ei) beslutar om det befintliga anslutningsavtalet behöver ändras eller om ett nytt anslutningsavtal krävs, och vilka krav i RFG-förordningen som ska tillämpas.

Ei meddelar berörda systemansvarige (nätföretaget) och ägaren av KPM sitt beslut.

Regler för kraftproduktionsmodul som byggs om

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) beslutade ärenden och de regler som ska gälla för befintlig kraftproduktionsmodul som byggs om.

Ei:s beslutade ärenden

Ärendenummer

Kraftproduktionsmodul

Typ

2019-102016 Pdf, 744.9 kB.

Spjutmo G1

D

2019-102304 Pdf, 1.6 MB.

Junsterforsen G1 - överklagat av Svenska kraftnät

D

2020-101930 Pdf, 332.5 kB.

Hammarforsen G3, G4 och G5 - överklagat av Svenska kraftnät

D

2020-103136 Pdf, 223.1 kB.

Harrsele G1, G2 och G3

D

2020-104032 Pdf, 298.7 kB.

Högdalen G5 - överklagat av Svenska kraftnät

D

2021-100140 Pdf, 246.2 kB.

HVT G12

D

2021-100817 Pdf, 331.5 kB.

Letsi G3

D

2021-101992 Pdf, 334.6 kB.

Bålforsen G2

D

2021-102149 Pdf, 333.2 kB.

Selsfors G2

D

2021-102638 Pdf, 330.3 kB.

Värtan G3

D

2021-102502 Pdf, 324.8 kB.

Rengård G1

D

2021-102738 Pdf, 319.5 kB.

Bjurfors Övre G1

D

2021-102643 Pdf, 352.3 kB.

HVT G12 - överklagat av Svenska kraftnät

D

2021-103762 Länk till annan webbplats.

Glava G1

C

2021-103779 Länk till annan webbplats.

Bjurfors Övre G2

D

2022-100460 Pdf, 333 kB.

Seitevare G1

D

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL