Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:02:54

Tillgänglighet

Så här arbetar Energimarknadsinspektionen (Ei) med digital tillgänglighet.

Vi vill såklart leva upp till kraven i lagen om digital offentlig service så att så många som möjligt kan använda våra externa digitala kanaler oavsett behov, funktionsvariation eller teknisk utrustning. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med digital tillgänglighet var det brister, vad vi gör för att det ska blir rätt och hur du gör om du vill få hjälp eller anmäla fel.

Vårt löpande arbete med tillgänglighet

 • central kravställning för tillgänglighetskrav, WCAG 2.1 AA vid utvecklingsingsinitiativ av digitala kanaler
 • självskattningar och interna testningar av kanalens teknik, pedagogik och språk. Vi genomför användartester och vi arbetar med klarspråk.
 • systemförvaltningsmodell där ansvaret för tillgänlighet för systemen ligger i respektive förvaltningsorganisation. Ansvaret för tillgängliga dokument ligger hos verksamheten.
 • strukturerat och metodiskt arbetssätt för granskning av våra digitala system.

Vårt tillvägagångsätt vid granskning

Vi följer en särskild europeisk standard EN 301549 som webbdirektivet och DOS-lagen hänvisar till när vi utför granskningen mot lagkrav för digital tillgänglighet. Checklistan går igenom samtliga WCAG-kriterier för niva 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG ) och tillhörande lathund beskriver hur WCAG-kriterierna ska testas.

Den fullständiga checklistan är vår utvärderingsrapport som vi använder för att skapa en tillgänglighetsredogörelse. Utvärderingsrapporten används också som beslutsunderlag för vilka åtgärder som behöver göras. Våra utvärderingsrapporter lämnas ut på begäran.

Granskningen görs både på en teknisk nivå och på en redaktionell nivå. Den redaktionella delen av granskningen genomförs internt av medarbetare på Ei medan den tekniska granskningen görs av utvecklare hos våra samarbetspartners.

Varje WCAG-kriterium i checklistan värderas utifrån kriterierna; helt förenlig, delvis förenlig eller inte förenlig.

 • Bedömningen "helt förenlig" sätts när kanalen uppfyller WCAG-kriteriet fullt ut. WCAG-kriterier som är betydelselösa för kanalen klassas också som helt förenlig. Till exempel om WCAG-kriteriet handlar om formulär och kanalen saknar formulär så sätts bedömningen till helt förenlig.
 • Bedömningen "delvis förenlig" sätts när kanalen delvis uppfyller WCAG-kriteriet. Till exempel om WCAG-kriteriet handlar om god kontrast mellan bakgrund och text. Om kontrasten är godkänd på de flesta ställen men avviker på några få ställen så sätts bedömningen till delvis förenlig.
 • Bedömningen "inte förenling" sätts när kanalen inte uppfyller WCAG-kriteriet. Till exempel om WCAG-kriteriet handlar om att ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljudet på tidsberoende media, men om detta inte är möjligt så sätts bedömningen till inte förenlig.

Så här ofta granskar vi våra externa digitala kanaler

Vår externa webbplats ei.se granskas vanligtvis en gång per år och kontrolleras i samband med att förändringar görs (för de delar som har ändrats).

Övriga e-tjänster granskas vid nyutveckling och vid större förändringar (för de delar som har ändrats).

Tillgänglighetsredogörelser

Här hittar du Energimarkndsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelser:

Några av våra e-tjänster som företagen använder för inrapportering av uppgifter till Ei är komplexa system som är utvecklade och vidareutvecklade under lång tid med gammal teknik. Vi är medvetna om att dessa e-tjänster inte uppfyller gällande tillgänglighetskrav.

Just nu pågår ett arbete med att modernisera Ei:s e-tjänster, ett arbete som kommer pågå under de närmaste åren. Vår ambition är att vi ska ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart vi kan.

Det gäller främst företagens e-tjänster för att rapportera in:

 • uppgifter om nätavgifter och effekttariffer, NEON nätavgifter
 • uppgifter om drift- och affärsförhållande, NEON DoA
 • uppgifter om årsrapporter, NEON årsrapporter
 • uppgifter om elavbrott, KENT avbrott
 • uppgifter för förhandsreglering av nätavgifter, KENT förhandsreglering
 • uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan, KENT RSA och ÅP

Tredjepartsprodukter

Ei ställer krav på tillgänglighet på de tredjepartsprodukter som vi betalar för i samband med upphandling och vi är med och påverkar i den mån vi kan så att produkterna/tjänsterna ska kunna användas av alla oavsett funktionsvariation.

Vi använder till exempel rekryteringsverktyget (Varbi) och Öppna data (Entryscape). Vi är medvetna om att vissa tredjeparts produkter inte uppfyller tillgänglighetskraven fullt ut. Kontakta oss gärna om du har problem med använda rekryteringsverktyget eller ta del av vår öppna data. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Tillgängliga dokument

En hel del information i våra digitala kanaler finns som nedladdningsbara dokument, framför allt i pdf-dokument, men också i andra filformat.

Enligt lagen ska dokument som är publicerade efter den 23 september 2018 uppfylla tillgänglighetskraven. De flesta av våra dokument uppfyller tillgänglighetskraven men inte alla. Vi arbetar kontinuerligt för att så långt det är möjligt tillhandahålla tillgänglighetsanpassade dokument. Du kan kontakta oss för att få hjälp med att ta del av informationen på ett sätt som passar dig. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Rapportera synpunkter och brister

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Ring 016-16 27 00
 • Skicka e-post till vår registratur.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL