Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:46:17

Effektivt utnyttjande av elnäten

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande och utbyggnad av elnätet.

Elnätsverksamheten står inför stora utmaningar med den ökade elanvändning som förväntas i Sverige till följd av energiomställningen som är på väg. För ett effektivt utnyttjande av elnäten är det viktigt att nätanvändarna möter korrekta prissignaler och att nätföretagen har incitament att använda de mest kostnadseffektiva lösningarna. Konkurrens och marknadsbaserad prissättning är etablerade lösningar för att nå effektivitet, vilket också tydliggörs i både de svenska och de europeiska regelverken.

Här beskriver vi några av våra projekt och annat som på olika sätt ska stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande av elnäten.

2019 fick Ei ett uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten ur flera perspektiv.

Bland annat skulle Ei titta på ansvar och roller kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras. I uppdraget ingick att analysera hur flexibilitet kan bidra till att avhjälpa de problem nätkapacitetsbrist kan ge upphov till. Uppdraget redovisades i en rapport.

Kapacitetsutmaningen i elnäten Ei R2020:06 Pdf, 2 MB.

I april 2022 initierade Ei ett internt projekt om så kallade villkorade avtal för anslutning till elnätet i situationer när nätet är begränsat. Syftet med projektet är framför allt att vägleda nätföretagen och andra branschaktörer kring regelverken som omgärdar användandet av villkorade avtal.

Villkorade avtal Ei R2023:08

Dialog om energi och effekt - Effektdialogen

Effektdialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Projektet är en del av Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet, men det tar också avstamp i det regeringsuppdrag om kapacitetsutmaningen i elnäten som Ei lämnade till regeringen den 1 oktober 2020. Likaså är projektet ett sätt att ta vidare det arbete som tidigare bedrivits i Forum för smarta elnät.

Mer om EFFEKT-dialogen

Incitament för ett effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen

När Ei bestämmer elnätsföretagens intäktsramar tar vi hänsyn till kvaliteten i sättet att bedriva nätverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten är förenlig med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Ei ser över hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i elnätsföretagens intäktsramar inför nästa tillsynsperiod 2024–2027 ska beräknas. I vår promemoria kan du ta del av våra överväganden avseende ändringar av befintliga incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande.

Övervägda ändringar av befintliga incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen för elnätsföretag - Ei PM2023:01

Mer om elnätsföretagens reglering av elnätsverksamhet

Ersättning för nätnytta - Nätnyttoersättning

Nätnyttoersättning är den ersättning som elnätsföretaget enligt ellagen automatiskt ska betala ut till elproducent som matar in el till nytta för elnätet.

Syftet med nätnyttoersättningen är att ge incitament till investeringar i produktionsanläggningar som bidrar till samhällsnytta och en ökning av elproduktionenligt ellagen.

Hur stor ersättningen är beror på anläggningens bidrag i form av minskade kostnader för nätförluster och tariffer mot överliggande nät. Vid en eventuell tvist mellan elproducenten och elnätsföretaget prövar Ei ersättning enligt en schablonmetod.

Mer om nätnyttoersättningen

Smarta elnätsindikatorer

Smarta elnätsindikatorer är ett antal kvantifierade mätetal som besvarar frågeställningen: hur smart är ett elnät? Genom att följa utvecklingen av smarta elnätsindikatorer över tid kan man se hur det smarta elnätet utvecklas utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Indikatorerna gör det möjligt att kvantifiera exempelvis målsättningar för utvecklingen av smarta elnät och blir bland annat användbara för nätutvecklingsplaner.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei varje år samla in data för att sammanställa smarta elnätsindikatorer för Sverige.

Mer om företagens inrapportering av indikatorer för smarta elnät.

Nätutvecklingsplaner

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 nämns nätutvecklingsplanen. I direktivet fastställs att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en nätutvecklingsplan. Denna plan ska den systemansvarige för distributionssystemet offentliggöra minst vartannat år och överlämna till sin tillsynsmyndighet.

Reglerna kring nätutvecklingsplaner trädde i kraft i juli 2022 och Ei har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter som mer i detalj beskriver vad planerna ska innehålla, hur samråd ska gå till och hur de ska rapporteras in till myndigheten.

Mer om elnätsföretagens inrapportering av nätutvecklingsplaner till Ei

Upphandling av flexibilitet

Ceer, en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom EU, har tagit fram en rapport om upphandling av flexibilitet. Syftet med rapporten är att underlätta implementeringen av Ren energi-paketet på en europeisk nivå och samtidigt ta hänsyn till nationella omständigheter.

Rapporten behandlar hur upphandlingen av flexibilitet ska se ut, vilka förutsättningar som behövs för marknadsbaserad flexibilitet, möjliga konsekvenser för olika aktörer och vilka incitament som behövs för att nätföretagen ska använda flexibilitet. Ei är med i expertgruppen som tagit fram rapporten om upphandling av flexibilitet.

Rapporten Ceer - Paper on DSO Procedures of Länk till annan webbplats.Procurement of Flexibility Länk till annan webbplats. (engelska).

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL