Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-30 00:32:18

Effektivt utnyttjande av elnäten

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande och utbyggnad av elnätet.

Ersättning för nätnytta

Elnätsägaren betalar idag nätnyttoersättning till elproducenten enligt ellagen. Hur stor ersättningen är beror på anläggningens bidrag i form av minskade kostnader för nätförluster och tariffer mot överliggande nät. Vid en eventuell tvist mellan elproducenten och elnätsföretaget prövar Ei ersättning enligt en schablonmetod.

Mer om nätnyttoersättningen

Kapacitetsbrist i elnäten

I oktober 2019 fick Ei ett uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten ur flera perspektiv.

Bland annat skulle Ei titta på ansvar och roller kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras. I uppdraget ingick att analysera hur flexibilitet kan bidra till att avhjälpa de problem nätkapacitetsbrist kan ge upphov till.

Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten EiR 2020:06 Pdf, 2 MB.

Dialog om energi och effekt

Frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitet är viktiga för oss och vi tror att dialog är vägen framåt i dessa frågor. Därför startade vi projektet Effektdialogen.

Effektdialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Projektet är en del av Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet, men det tar också avstamp i det regeringsuppdrag om kapacitetsutmaningen i elnäten som Ei lämnade till regeringen den 1 oktober 2020. Likaså är projektet ett sätt att ta vidare det arbete som tidigare bedrivits i Forum för smarta elnät.

Här kan du läsa mer om projektet EFFEKT-dialogen.

Smarta elnätsindikatorer

Smarta elnätsindikatorer är ett antal kvantifierade mätetal som besvarar frågeställningen: hur smart är ett elnät? Genom att följa utvecklingen av smarta elnätsindikatorer över tid kan man se hur det smarta elnätet utvecklas utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Indikatorerna möjliggör en kvantifiering av exempelvis målsättningar för utvecklingen av smarta elnät och blir bland annat användbara för nätutvecklingsplaner.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei varje år samla in data för att sammanställa smarta elnätsindikatorer för Sverige. Detta ska vi göra för att kunna följa utvecklingen som en del av tillsynsarbetet.

Här kan du följa Ei:s arbete med att sammanställa indikatorer för smarta elnät.

Nätutvecklingsplaner

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 nämns nätutvecklingsplanen. I direktivet fastställs att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en nätutvecklingsplan. Denna plan ska den systemansvarige för distributionssystemet offentliggöra minst vartannat år och överlämna till sin tillsynsmyndighet.

Reglerna kring nätutvecklingsplaner trädde i kraft i juli 2022 och Ei har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter som mer i detalj beskriver vad planerna ska innehålla, hur de ska samrådas och hur de ska rapporteras in till myndigheten.

Incitament i intäktsramsregleringen

När Ei bestämmer elnätsföretagens intäktsramar ska vi enligt ellagen ta hänsyn till kvaliteten i sättet att bedriva nätverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten är förenlig med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Inför tillsynsperiod tre (2020–2023) har Ei utvärderat och utvecklat incitamenten för att bidra till ett effektivt utnyttjande av elnäten.

De uppdaterade regelverken finns i föreskriften Ei:s föreskrift (EIFS 2019:4) Pdf, 195 kB.. Kvaliteten utvärderas genom leverenssäkerhets­indikatorer och incitamenten för effektivt nätutnyttjande utvärderas genom att titta på andelen nätförluster samt medellastfaktorn (medelvärdet av årets dygnslastfaktorer, där en dygnslastfaktor är dygnets medeleffekt dividerat med dygnets maxtimeffekt).

Inför varje ny tillsynsperiod beslutas individuella normnivåer per nätföretag för respektive indikator, vilka sedan jämförs med utfallet efter tillsynsperioden. Resultatet kan leda till en ökning eller minskning av den regulatoriska avkastningen. För lokalnät baseras normnivåerna för nätförluster och kvalitet på en jämförelse mellan nätföretag med liknande förutsättningar. Övriga normnivåer baseras helt på egna historiska värden.

Ei:s PM Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar- Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter PM Ei2018:01 Pdf, 837 kB.

Inför nuvarande tillsynperiod (2020-2023) utvecklades incitamentet för effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen. Dessutom finns det nya bestämmelser i Ren energipaketet om att ge incitament för att stimulera inköp av flexibilitetstjänster. Ei föreslog inom ramen för regeringsuppdraget Genomförande av ny EU-lagstiftning inom elområdet att Ei tilldelas ett bemyndigande att utforma föreskrifter för detta.

Upphandling av flexibilitet

CEER, en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom EU, har tagit fram en rapport om upphandling av flexibilitet. Syftet med rapporten är att underlätta implementeringen av Ren energi-paketet på en europeisk nivå och samtidigt ta hänsyn till nationella omständigheter.

Rapporten behandlar hur upphandlingen av flexibilitet ska se ut, vilka förutsättningar som behövs för marknadsbaserad flexibilitet, möjliga konsekvenser för olika aktörer och vilka incitament som behövs för att nätföretagen ska använda flexibilitet. Ei är med i expertgruppen som tagit fram rapporten om upphandling av flexibilitet.

Rapporten CEER - Paper on DSO Procedures of  Länk till annan webbplats.Procurement of Flexibility Länk till annan webbplats. (engelska).

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL