Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 06:15:31

Ansökan om ändring av nätkoncession för linje

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid ändring av en redan beviljad nätkoncession för linje och vad ansökan om ändring ska innehålla.

Nätkoncessionsinnehavaren kan ansöka om ändring av en befintlig nätkoncession för linje. Ansökan prövas antingen enligt 2 kap. 28 eller 27 §§ ellagen. Förenklat beskrivet kan man säga att mindre ändringar prövas enligt 28§ och större ändringar prövas enligt 27§.

Ansökan om en mindre ändring enligt 28 § i ellagen

Ansökan om ändring enligt 28§ avser sträckningen och utförande eller enbart sträckningen eller utförandet.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte tas fram och bifogas ansökan om nedanstående tre kriterier är uppfyllda. Ei behöver inte heller skicka ansökan på remiss.

 1. Ändringen påverkar inte ledningens sträckning eller funktion på något väsentligt sätt.
 2. Samtliga berörda sakägare har gett sitt medgivande att ändringen görs.
 3. Sökanden har tagit nödvändiga miljöhänsyn.

Ansökan enligt 28 § ska innehålla

 • Anläggningsnummer
 • Redovisningsenhet
 • Information om sökanden
 • Beskrivning över hur ändringen uppfyller ovanstående tre kriterier. Motivera tydligt varför ni anser att ledningens sträckning och funktion inte ändras på något väsentligt vis.

Om ledningens funktion ändras på ett sådant sätt att effektflöden eller påverkan från magnetfält förändras väsentligt kan det tala för att kriterierna inte är uppfyllda.

 • Vad ansökan gäller samt syfte med ändringen
 • Beskrivning av ledningens sträckning före och efter ändringen
 • Tekniskt utförandet av den ändrade sträckan
 • Skriftligt medgivande från berörda sakägare
 • Karta

Om ändringen avser en del av nätkoncessionen ska den bifogade kartan tydligt visa vilken del av nätkoncessionen som ändras.

Om ändringen avser ledningens sträckning ska det även bifogas en karta som visar hela nätkoncessionen i dess nya sträckning efter ändringen.

 • GIS-fil (shape, dwg eller dxf. Ange koordinatsystem i ansökan)
 • Fastighetsförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare.

Ansökan om en större ändring enligt 27 § i ellagen

Energimarknadsinspektionen (Ei) kan bevilja en ändring av ledningens sträckning, utförande och tillåtna spänning om ändringen är förenlig med förutsättningarna för att bevilja nätkoncession enligt 12–14 §§ ellagen.

Vid prövning av en ansökan om ändring tillämpar Ei 2–4 kapitlet och 5 kapitlet 3–5 och 18 §§ miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas ansökan, samt de inventeringar av naturmiljön och arter som krävs.

Ei skickar ansökan om ändring enligt 27 § på remiss. Dock är omfattningen av Ei:s prövning begränsad till det som är motiverat i det enskilda fallet.

Ansökan enligt 27 § ska innehålla

Ansökan om ändring enligt 27 § ska innehålla samma handlingar som ansökan om nätkoncession för linje.

Här finns en checklista över vilka handlingar som nätkoncession för linje ska innehålla.

Utöver det som anges i checklistan ska ansökan även innehålla:

 • anläggningsnummer
 • syfte med ändringen
 • karta

Om ändringen avser en del av nätkoncessionen ska den bifogade kartan tydligt visa vilken del av nätkoncessionen som ändras.

Om ändringen avser ledningens sträckning ska det även bifogas en karta som visar hela nätkoncessionen i dess nya sträckning efter ändringen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL