Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 11:03:54

Miljökonsekvensbeskrivning

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (ofta kallad MKB) är att nätkoncessionens påverkan på miljön och människors hälsa ska kunna bedömas.

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett viktigt underlag för Ei:s prövning av om den sökta nätkoncessionen är förenlig med kraven som ställs i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken.

Hur omfattande den behöver vara beror på projektets omfattning.

Om länsstyrelsen har fattat ett beslut om att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan så räcker det med att man som sökande gör en liten miljökonsekvensbeskrivning. Vad som ska ingå i en liten miljökonsekvensbeskrivning får avgöras från fall till fall.

Lagkrav på en miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen ska upprättas efter genomfört samråd och utformas efter den kunskap och information som har samlats in under samrådet. Den ska identifiera och beskriva alla de direkta och indirekta effekter som ledningen kan ha på:

  • människor, naturmiljö (djur, växter, mark, vatten, luft), klimat, landskap och kulturmiljö
  • hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt.

Vanliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen – det här ska den innehålla

Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla finns beskrivet i 6 kap. 35 § miljöbalken. När Ei får in en ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning granskar vi den innan den skickas på remiss. Ibland behöver miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras. En komplettering kan innebära att handläggningstiden förlängs. I punkterna nedan tar vi upp några av de brister som ofta återkommer i ansökningar. Läs gärna igenom detta innan ni skickar in ansökan.

Vilka magnetfältsnivåer förekommer där människor vistas?

Beskriv tydligt magnetfältsnivåer vid bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas. Kom ihåg att ansökan alltid ska beskriva hur magnetfält kan reduceras, och till vilken kostnad, om de överstiger 0,4 mikrotesla på någon plats där människor stadigvarande vistas. Åtgärderna behöver inte alltid vidtas men ska finnas med för att vi ska kunna göra en rimlighetsavvägning.

Mer information om magnetfält.

Påverkas arter eller deras livsmiljö?

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av den indirekta och direkta påverkan på arter och deras livsmiljö. Beskrivningen ska omfatta påverkan både i anläggningsskedet och när ledningen är i drift. Av beskrivningen ska man kunna avgöra om projektet är förenligt med artskyddsförordningen.

Behöver en naturvärdesinventering eller fågelinventering i fält göras?

Oftast behöver en naturvärdesinventering i fält utföras för att kunna få tillräckligt med kunskap om hur en ledning riskerar att påverka naturmiljön. Ofta behöver även en fågelinventering genomföras, till exempel om avverkning ska utföras. I de fall en ledning planeras att förläggas i ren stadsmiljö eller vid byggnation i befintlig ledningsgata, kan det i vissa fall vara motiverat att inte genomföra en fågel- eller naturvärdesinventering i fält. Om inte en inventering i fält har genomförts, ska det tydligt framgå i miljökonsekvensbeskrivningen varför bolaget har bedömt att det inte har behövts.

Mer information om naturvärdesinventering.

Är inventeringen integrerad i miljökonsekvensbeskrivningen?

Det är viktigt att resultatet från en eventuell naturvärdesinventering och fågelinventering arbetas in i miljökonsekvensbeskrivningen. Den ska innehålla en analys av ledningens påverkan utifrån den utredning och bedömning som gjorts i inventeringen.

Vilka material används för stolpar, fundament, mark-/sjökablar, faser och linor, och vilken påverkan har de på omgivande miljö?

Det ska framgå vilken typ av kabel som används (PEX, olja eller dylikt) alternativt om stolparna är av stål, komposit, impregnerat trä eller annat. Impregneringsmedlet som kommer att användas på trästolparna ska vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Det ska också framgå om ledningarna och faserna är isolerade. I miljökonsekvensbeskrivningen ska man beskriva vad eventuella fundament består av för material, exempelvis kreosotimpregnerade balkar eller betong, samt materialets eventuella påverkan på den omgivande miljön. Dessa uppgifter behövs för att Ei ska kunna bedöma vilken miljöpåverkan vald teknik kan få, enligt 2 kap. 3 § miljöbalken.

Korsar ledningen befintlig infrastruktur?

Det måste finnas uppgifter om huruvida ledningen korsar andra ledningar, allmänna vägar, järnvägar, sjöfarleder eller annan infrastruktur och hur detta kommer att gå till. Som sökande behöver man även ange vem som är ansvarig för berörd infrastruktur.

Hur påverkas naturmiljön?

Miljökonsekvensbeskrivningen ska även beskriva vilka naturvärden som kommer att beröras av ledningssträckningen, både när det gäller anläggningsskedet och när ledningen är i drift. Det ska framgå hur naturvärden påverkas.

Vilka skyddsåtgärder behöver vidtas?

Beskriv vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Man måste som sökande vara tydlig med om man kommer att vidta skyddsåtgärderna eller inte. Vissa åtgärder vill man kanske först fastställa i detaljprojekteringsstadiet och då behöver det finnas en beskrivning av varför.

Mer information om skyddsåtgärder och villkor.

Om ansökan avser en befintlig ledning ska genomförda skyddsåtgärder framgå, som exempelvis hindermarkering för fåglar.

Mer information

Om du vill ha mer information om vad en MKB ska innehålla kan du få vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Här hittar du miljöbalken Länk till annan webbplats. med lagkraven på en miljökonsekvensbeskrivning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL