Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:38:54

Energiinfrastruktur­­­projekt (PCI-projekt)

Större gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt kan få finansiellt stöd. Här kan du läsa mer om PCI-projekt och hur ansökan går till.

Projekt för att öka utbyggnaden av överföringskapacitet

För att öka utbyggnaden av överföringskapacitet finns möjlighet att lyfta fram projekt som klassas som energi­infrastruktur­projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI-projekt), Projects of Common Interest (PCI) på engelska.

Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och ökad konkurrens, samt leda till bättre försörjnings­trygghet och minskade koldioxid­utsläpp.

Handbok för projekt av gemensamt intresse och projekt av ömsesidigt intresse (PCI-projekt)

Ei har tagit fram en handbok som ger stöd och vägledning till den som avser genomföra ett energiinfrastruktur­projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI-projekt), samt till de berörda myndigheter som handlägger tillståndansökningar för ett sådant projekt.

Handbok för projekt av gemensamt intresse och projekt av ömsesidigt intresse (PCI-handboken) version 1.1 Pdf, 538.6 kB.

Ei handlägger ansökan om PCI-projekt

Vid handläggningen av en ansökan används ett samarbetschema (se art 8.3 c i förordning (EU) nr 2022/869) Länk till annan webbplats.. Det innebär bland annat samordning av det övergripande beslutet och att samråda med övriga berörda myndigheter om de enskilda beslut som de ska fatta.

Ei gör också en prövning av om kostnader för ett individuellt projekt ska fördelas mellan det svenska transmissionsnätsföretaget för el respektive gas och transmissionsnätsföretag i andra länder.

Läs mer om den svenska tillämpningen i förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer Länk till annan webbplats..

Lista över PCI-projekt

Den första listan över projekt av gemensamt europeiskt intresse fastställdes år 2013 av EU-kommissionen. Nu finns den sjätte listan och den innehåller 98 projekt, varav Sverige har 5 projekt.

Här kan du ta del av den sjätte PCI-listan Pdf, 196.1 kB. (engelska)

Regeringen är nationell behörig myndighet i Sverige

Men en stor del av den behöriga myndighetens uppgifter har delegerats till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ei ska bland annat:

  • underlätta och samordna tillståndsprocessen för projekt av gemensam intresse (PCI-projekt) tillsammans med berörda myndigheter. Regeringen har däremot kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister
  • delta i utvärderingen av projekt som ansöker om att bli PCI-projekt
  • offentliggöra de metoder och kriterier som används för att utvärdera investeringar i el- och gasinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse.

Bakgrund

Under 2013 beslutade EU:s medlemsstater om gemensamma regler för utbyggnaden av el- och gasledningar mellan länderna för att öka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten för el och gas inom EU.

Den 23 juni 2022 trädde nya regler om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur ikraft. Syftet med reglerna är att öka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten för energi inom EU. Reglerna främjar hållbar energi och ska bidra till att EU:s energi- och klimatpolitiska mål kan uppnås.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/869 om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2009, (EU) 2019/942 och (EU) 2019/943 och direktiven 2009/73/EG och (EU) 2019/944, och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013 Länk till annan webbplats.

PCI-projekt har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs.

Ei:s beslut 2015-103185 Pdf, 466 kB. - Gränsöverskridande kostnadsförklaring för projekt av gemensamt intresse.

Ei:s beslut 2019-102729 Pdf, 648.8 kB. - Gränsöverskridande kostnadsfördelning för projektet av gemensamt intresse 4.10.1, Interconnection between northern Finland and northern Sweden.

Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL