Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:50:14

Planlagd tillsyn 2023

Tillsyn av tidsåtgång för anslutning till elnätet

Elnätsföretagen i Sverige är enligt Ellagen skyldiga att ansluta anläggningar till elnätet inom skälig tid. I ellagen anges att tiden för att ansluta en anläggning får vara längre än två år endast om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller om det finns andra särskilda skäl. Detta innebär dock inte att samtliga anslutningar som utförs inom två år sker inom skälig tid. I många fall är en skälig tid för anslutning betydligt kortare än detta.

2021 utförde Ei en granskning av tidsåtgången för anslutning av nya anläggningar till elnätet (Ei PM2021:05). Sedan dess har Ei fått indikationer på att ledtiderna för att ansluta anläggningar ökat, mycket kopplat till anslutning av privat solproduktion. Ei avser att utföra en uppföljande och mer utförlig tillsyn av ledtiderna för anslutning av anläggningar till elnätet under 2023.

För mer information kontakta avdelningen Slutkundsmarknader.

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se Länk till annan webbplats. kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

För mer information kontakta avdelningen Slutkundsmarknader.

Tillsyn över leveranskvaliteten i elnäten

Under 2023 genomför Ei tillsyn avseende leveranssäkerheten och spänningskvaliteten i elnäten.

Tillsynen avseende elavbrott baseras på de uppgifter som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår. År 2023 ska elnätsföretagen därmed rapportera in avbrott som skedde under 2022. Systemet för elnätsföretagens rapportering av avbrottsdata öppnas i februari 2023. Resultaten från förra årets tillsyn presenteras i detta PM - Tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten Ei PM2023:08.

Tillsynen avseende spänningskvalitet följer en plan där Ei under en femårsperiod genomför planlagda tillsynsinsatser mot samtliga elnätsföretag. Varje år väljs ett trettiotal elnätsföretag ut för tillsyn. I årets tillsyn ska de utvalda elnätsföretagen rapportera in uppgifter om sin spänningskvalitet för tidsperioden 2017–2022, hur de arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet. Resultaten från årets tillsyn presenteras i detta PM - Spänningskvalitet i elnäten 2017-2022 Ei PM2023:06.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn över att ledningar byggs och raseras enligt tillstånd

När Ei har fattat beslut om att ett företag får koncession för en elledning ska beslutet först vinna laga kraft. Därefter har elnätsföretaget enligt ellagen fem år på sig att färdigställa ledningen. Senast tre månader efter att ledningen är klar ska företaget skicka ett meddelande till Ei om detta.

Det är även Ei som fattar beslut om att återkalla nätkoncessioner. I beslutet kan det finnas angivet vilka återställningsåtgärder som krävs och hur lång tid företaget har på sig att ta bort ledningen och genomföra åtgärderna.

Under våren inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att se att elnätsföretag färdigställer de elledningar som de har fått tillstånd för inom utsatt tid. Ei kommer även att granska att ledningar raseras efter att Ei har fattat beslut om att ledningen ska återkallas.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Tillstånd.

Tillsyn över mätning

Under 2023 genomför Ei tillsyn om nätföretagens meddelanden som skickas till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans och hur elnätsföretag lever upp till kraven om byte av mätmetod inom tre månader.

När det gäller tillsynen om nätföretagens underrättelseskyldighet har Ei under 2021 och 2022 granskat om elnätsföretag uppfyller reglerna om att utan dröjsmål meddela kunder vid påbörjande och övertagande av elleverans. Under år 2023 fortsätter granskningen av elnätsföretagens meddelande till kund. Resultaten från delar av tidigare tillsyn presenteras i detta PM - Tillsyn mätning och rapportering Ei PM2022:06

Under 2023 genomför Ei tillsyn om hur nätföretagen hanterar byte av mätmetod. Tillsynen baseras på att elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme och elnätsföretag ska byta mätmetod, och elmätare om det behövs, inom tre månader från det att kunden begär det. Tidsfristen på tre månader möjliggör för kunder att bli mer aktiva och flexibla användare av elnäten. Ei har år 2020 och 2022 genomfört tillsyn över nätföretagens efterlevnad av kraven på att byta mätmetod i tid. Resultaten från tillsynen år 2020 presenteras i detta PM - Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el Ei PM2020:07

Under 2022 och 2023 har Ei genomfört tillsyn med
fokus på reglerna om mätning, beräkning och rapportering av el. Resultaten från dessa tillsynsinsatser presenteras i denna promemoria Tillsyn mätning och rapportering av el planlagd tillsyn 2022-2023 Ei PM2024:04.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn enligt kommissionsförordningar

Under 2021 påbörjade Ei tillsyn av kommissionsförordningen RfG (nätanslutning av generatorer), för att säkerställa att anslutningsavtal mellan systemansvariga och ägare av nya eller befintliga kraftproduktionsanläggningar innehåller avtalsvillkor som är i linje med RfG. Tillsynen fortsätter under år 2023.

Under 2023 genomför Ei tillsyn över att nätföretagen följer reglerna om att offentliggöra uppgifter om överensstämmelseprovning. Tillsynen baseras på uppgifter från nätföretaget som visar att nätföretaget publicerat uppgifter enligt reglerna i RfG. Tydliga krav underlättar för de aktörer som ska ansluta kraftproduktionsmoduler till elnätet. Mer information hittar du i Ei:s PM Tillsyn RfG - Granskning av nätföretagens anslutningsavtal och publicering av kraven för överensstämmelseprovning Ei PM2023:05

Ei genomför även en återkommande tillsynsinsats gällande genomförandet av RfG. Ei har därför fått en begäran från Svenska kraftnät om att begära information från nätföretagen gällande anslutna produktionsanläggningar. Ei kommer i mars månad att skicka ut begäran om information till de nätföretag som berörs av frågorna. Ei genomförde denna tillsyn även förra året. Läs gärna nyheten Elnätsföretag ska lämna uppgifter till Ei om anslutna kraftproduktionsanläggningar senast 6 april

Ei genomför även tillsyn över Svenska kraftnäts provningsplan i enlighet med kommissionsförordningen ER (nödsituationer och återuppbyggnad). Tillsynen pågår även under år 2023 för att granska att Svenska kraftnät uppfyller kraven i ER.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn avseende hinder för efterfrågeflexibilitet

Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elanvändning. Enligt förordningen för elnätsverksamhet ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet.

Årets undersökning har genomförts genom tillsyn av 15 elnätsföretag för att undersöka om de följer bestämmelsen i ellagen. Vi har även genom en enkät frågat marknadsaktörer såsom elhandelsföretag och tredjepartsaktörer vilka hinder och framgångsfaktorer de ser relaterat till efterfrågeflexibilitet. Resultatet från undersökningen presenteras i den här rapporten.  Tjänster för efterfrågeflexibilitet - Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av efterfrågeflexibilitet Ei R2023:15.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn av grossistmarknaden för el

För att säkerställa information och för att upptäcka och utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Här kan du läsa mer om marknadsövervakning.

För mer information kontakta avdelningen Grossistmarknader.

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Här kan du läsa mer om EU-direktiv och förordningar.

För mer information kontakta avdelningen Grossistmarknader.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL