Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:40:01

Specifikationer för flexibilitetsprodukter

Här kan du läsa mer om flexibilitet i energisystemet och om regelverket för flexibilitetstjänster.

Historiskt sett har elnätsföretagen dimensionerat elnätet efter den högsta förväntade belastningen. Detta har fungerat när flödet av el har varit relativt regelbundet och förutsägbart med hög andel planerbara energikällor.

Just nu pågår en omställning av vårt energisystem. Energiomställningen innebär att en högre andel variabel elproduktion tillförs elsystemet vilket ställer nya krav. För att möjliggöra energiomställningen behöver elsystemet bli mer flexibelt. En ökad flexibilitet kan minska behovet av att bygga ut elnätet för att öka kapaciteten, samtidigt som det kan bidra till att nya kunder i högre grad kan anslutas inom befintlig kapacitet.

Flexibilitetsresurser som distribuerad produktion, energilagring och efterfrågeflexibilitet kommer att vara en viktig tillgång för en effektiv drift av elsystemet och för dess utveckling.

Flexibilitet i elsystemet

Flexibilitet kan beskrivas som elsystemets förmåga att svara på förändringar som kan påverka effektbalansen samt inmatad och uttagen energi. Det är möjligheten att förändra användningen av elnätet jämfört med ett planerat tillstånd.

En flexibilitetsresurs är en resurs som kan variera sitt uttag eller inmatning av energi eller effekt och på så sätt leverera flexibilitet. Flexibilitetsresurser kan till exempel vara värmepumpar, elbilar eller olika typer av lager. Den flexibla resursen kan aktiveras genom direkt eller indirekt styrning. Flexibilitetsresurser kan i sin tur erbjuda flexibilitetstjänster.

Flexibiltetsresurser

Det finns flera olika typer av flexibilitetsresurser. Efterfrågeflexibilitet sker när slutkunden förändrar sin efterfrågan på el. Slutkunden kan få incitament att förändra sin efterfrågan utifrån olika signaler, som exempelvis priset på el.

Distribuerad produktion kan på motsvarande sätt erbjuda flexibilitet genom att variera produktionen av el som tillförs elsystemet. Energilager är en annan form av flexibilitetsresurs, som innebär att den slutliga användningen av el skjuts upp till en senare tidpunkt än produktionstillfället, men även omvandlingen till energi som kan lagras.

EU-regelverket om flexibilitetstjänster

Elmarknadsdirektivet (2019/944 (EU)) som är en del av EU-lagstiftningspaketet "Ren energi för alla i Europa" anger att medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen som möjliggör för distributionsnätsföretag, i regelverket benämnt systemansvariga för distributionssystem (DSO), att upphandla flexibilitetstjänster.

Regelverket anger att flexibilitetstjänster ska anskaffas genom ett marknadsbaserat förfarande (Elmarknadsdirektivet artikel 31.7, 32.1 och 40.5 och elmarknadsförordningen artikel 13).

Direktivet ställer även krav på samordning och på utbyte av information mellan transmissionsnätsföretag, i regelverket benämnt systemansvariga för överföringssystem (TSO), och DSO.

Artikel 32 i direktivet handlar om incitament för användning av flexibilitet i distributionsnät. Enligt artikel 32.2 ska DSO:n, efter godkännande från tillsynsmyndigheten, alternativt tillsynsmyndigheten på eget initiativ, ta fram lämpliga specifikationer för de flexibilitetstjänster som ska upphandlas och även ta fram en katalog av lämpliga standardiserade marknadsprodukter, åtminstone på nationell nivå.

Specifikationerna av marknadsprodukter ska enligt artikeln, säkerställa ett faktiskt och icke-diskriminerande deltagande av alla marknadsaktörer, inklusive marknadsaktörer som erbjuder energi från förnybara energikällor, marknadsaktörer som deltar i efterfrågeflexibilitet, aktörer som driver energilagringsanläggningar och marknadsaktörer som deltar i aggregering.

Sveriges lagstiftning behöver omarbetas

Idag saknar svensk lagstiftning en bestämmelse som beaktar kravet om att DSO:n ska inkludera alla marknadsaktörer vid utformningen av specifikationerna för de flexibilitetstjänster som ska upphandlas, och dessutom säkerställer att alla berörda systemanvändare och TSO:er inkluderas i arbetet med framtagandet av specifikationerna.

Ei:s förslag till implementering av artikel 32.2 i elmarknadsdirektivet

Ei bedömer att de systemansvariga som ska nyttja flexibilitetstjänsterna också bör samordna framtagandet av katalogen och den ska, efter godkännande av Ei, även offentliggöras.

Det föreslagna tillvägagångssättet möjliggör större påverkan från berörda marknadsaktörer vid valet av lämpliga specifikationer för flexibilitetstjänster. Tillvägagångssättet bedöms mer passande än om exempelvis Ei skulle styra framtagandet av en produktkatalog för flexibilitetstjänster. DSO:n ska även få rimlig ersättning för upphandlingen.

Det är också viktigt att marknaden utvecklas och tillhandahåller flexibilitetstjänster på ett resurseffektivt sätt så att dessa kan erbjudas och nyttjas av alla relevanta aktörer.

För ökad likviditet och en effektiv prisbildning bör handel på flexibilitetsmarknader i möjligaste mån ske på nationell nivå med standardiserade produkter. En standardisering av marknadsprodukter förenklar in- och utträde på marknaden samt är viktigt för att säkerställa god marknadsintegration där det är enkelt att hitta en motpart för handel. En möjlig nackdel med standardisering är att köpare med mycket specifika krav inte får den produkt de behöver.

Framtagande av produktkatalog

Enligt Ei:s bedömning bör de systemansvariga samverka brett och på ett transparent sätt vid framtagandet av specifikationerna och de kommande flexibilitetstjänsterna.

Framtagandet bör ske i nära dialog med systemansvariga för överföringssystem, men även med andra grupper såsom aktörer som kan komma att tillhandahålla flexibilitetstjänster, stora elkunder, producenter och små aktörer på marknaden. Alla berörda systemanvändare bör komma till tals i processen med framtagandet av specifikationerna.

Enligt regelverket ska Ei godkänna fastställandet av specifikationerna och upphandlingsförfarandet för flexibilitetstjänster innan DSO:n offentliggör förteckningen.

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL