Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Rapportera avbrottsdata

Här hittar elnätsföretagen allt man behöver för rapportera in uppgifter om avbrott till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportera in uppgifter

Rapportera in årliga avbrottsdatat i vår e-tjänst KENT avbrott. Om du inte har tillgång till system för att skapa XML finns även möjlighet att använda vår Excelmall. Vi rekommenderar att du läser igenom all information som finns på denna sida innan du börjar rapportera.

Testa gärna filerna innan uppladdning

Innan du laddar upp filerna kan du testa dem för att hitta eventuella fel. Det krävs ingen behörighet för att testa filerna.

Logga in

XML och Excel

För aviserade avbrott (nDurationNSub och nDurationNRSub) och uttagen och inmatad maxtimeffekt (nMaxHourPowerOut och nMaxHourPowerIn) är det från och med 2020 års inrapportering (uppgifter som avser 2019) möjligt att rapportera in decimaler. Det är fortfarande möjligt att som tidigare rapportera in heltal.

Om företaget inte har tillgång till system för att skapa XML

Företag som inte har tillgång till ett system för att skapa en XML-fil för inrapporteringen kan använda Ei:s mall i Excel. Observera att ingen annan typ av Excelmall (fil) kan användas för att ladda upp uppgifter i e-tjänsten KENT avbrott.

Excel

  • Oaviserade långa avbrott (nNoIntUSub, nDurationUSub, nNoIntURSub och nDurationURSub) har nu beskrivningen att avbrotten ska vara längre än 3 minuter och kortare än 12 timmar.
  • Oaviserade korta avbrott (nNoSIntUSub och nNoSIntURSub) har nu beskrivningen att avbrotten ska vara längre än 100 millisekunder och upp till och med 3 minuter långa.

Behörighet

För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten KENT avbrott behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om att söka behörighet till e-tjänsten KENT avbrott

Svensk näringsgrensindelning, SNI2007

Inför rapporteringen av 2010 års avbrott gjordes en modernisering av anläggningspunkternas klassificering med avseende på typ av kund.

För att kunna skilja SNI-klassningsbara anläggningspunkter från övriga anläggningspunkter

  • Ska permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk med mera) och gränspunkter rapporteras som sexställiga koder (111111 respektive 222222).
  • Anläggningspunkter som inte är privatbostäder eller är gränspunkter ska klassificeras enligt "Svensk näringsgrensindelning 2007" med en 5-siffrig SNI-kod.

Vid rapportering till KENT Avbrottsrapportering kommer den femställiga koden 00000 (fem nollor) att accepteras av inrapporteringssystemet i de fall koden erhållits från SCB. Den femställiga koden (00000) får endast användas tills en korrekt SNI-kod finns tillgänglig för det aktuella företaget.

Utifrån koderna delas anläggningspunkterna in i kundkategorier, se tabellen nedan.

Anläggningspunkter i kundkategori

Kundkategori

SNI 2007

Jordbruk

01110-03220

Industri

05100-43999

Handel och tjänster

45110-82990, 94111-96090

Offentlig verksamhet

84111-93290, 99000

Hushåll

97000-98200, Ei 111111

Gränspunkt

Ei 222222

SNI-koder som inte ska rapporteras enligt sekretesslagstiftning

Redovisning av uppgifter enlig 4 kapitlet i föreskriften EIFS 2015:4 får inte avse anläggningspunkter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elnätsföretagen ska därför rensa all data från alla anläggningspunkter med SNI-koder som kan kopplas till försvarssekretess innan rapporteringen görs.

SNI-koder som inte ska rapporteras

  • Anläggningspunkter 25400, 30400, 84221. Inte koden 30300 i de fall den gäller tillverkning av militära ballistiska missiler.

Begreppsförklaring och förtydligande

Gränspunkt

a) För att undvika dubbelrapportering ska den nätkoncessionshavare som enligt mätförordningen (1999:716 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) är ansvarig att utföra mätning i en gränspunkt redovisa gränspunkten vid inrapportering enligt EIFS 2015:4.

Samtliga gränspunkter ska rapporteras, även gränspunkter mellan REL.

b) För varje gränspunkt ska den angränsande redovisningsenhetens anläggnings-ID redovisas.

Det gör att det blir enklare att kvalitetssäkra och spåra avbrott som beror på överliggande nät och en bättre överblick över de svenska elnäten och dess energiflöden erhålls.

Anläggningspunkt

a) En anläggningspunkt är en gemensam benämning för en inmatnings- eller uttagspunkt samt de punkter som utgör både inmatnings- och utmatningspunkter.

Det innebär bland annat att avbrott i inmatningspunkter ska redovisas.

Inmatning och utmatning

a) Uttagen och inmatad energi ska avse kalenderårsvärdet för den överförda energin och redovisas separat för alla anläggnings- och gränspunkter.

Rapporteringen innebär att nätets belastningsförhållanden kan analyseras på ett bättre sätt än tidigare.

I avbrottsrapporteringen benämns uttagen energi med "EnergyOut" och inmatad energi med "EnergyIn"

  • "EnergyOut" är den energi som matas ut från nätet, t.ex. från en redovisningsenhet till ett hushåll.
  • "EnergyIn" är den energi som matas in i nätet, t.ex. från en vindkraftspark till en redovisningsenhet.

b) Om överföringen av el sker både från och till redovisningsenheten i en anläggningspunkt ska, om uttags- och inmatningspunkten har olika anläggningsidentiteter, den anläggningsidentitet som används för anläggningspunktens uttagspunkt användas vid rapportering.

Maxtimeffekt och skyddsanordning (säkring)

Högst 63 Ampere

a) Maxtimeffekten ska redovisas för alla anläggnings- och gränspunkter som inte har ett säkringsabonnemang om högst 63 Ampere.

På detta sätt redovisas ett uppmätt värde som kan användas konsekvent för alla anläggnings- och gränspunkter i samtliga elnätsföretag. Maxtimeffekt ger ett värde som finns tillgängligt för alla timmätta kunder. Maxtimeffekten per anläggnings- och gränspunkt visar den högsta effekten under den timme på året som effekten varit som högst.

Upp till 63 Ampere

b) Anläggnings- och gränspunkter med ett säkringsabonnemang upp till och med 63 Ampere ska redovisas med skyddsanordningens märkström (skyddsanordningen utgörs oftast av en säkring).

På detta sätt redovisas ett värde som är oberoende av vilka abonnemangsformer som erbjuds inom ett elnätsföretag samtidigt som uppgiften även ger en grov uppskattning om vilken ström (effekt) som kan tas ut från ett nätområde.

Avbrottstiden

Avbrottstiden ska anges i minuter

I det fall som nätföretaget inte redovisar decimaler för aviserade avbrott ska Om avbrottstiden för ett aviserat avbrott som är 0,5 minuter upp till och med en minut ska avbrottstiden redovisas som en minut.

I det fall som nätföretaget inte redovisar decimaler

För ett aviserat avbrott som är mellan 100 millisekunder upp till 0,5 minuter uppmanas nätföretaget att skicka med en bilaga med ett kort meddelande om att det har förekommit aviserade korta avbrott under 0,5 minuter.

Karta över alla lokalnät

Om du är den koncessionshavare som ska mäta överförd energi och flöde i en gränspunkt enligt förordningen (1999:716 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el är det också du som är rapporteringsskyldig för gränspunkten enligt dessa föreskrifter. En av uppgifterna som ska rapporteras är angränsande redovisningsenhet. Som ett stöd i att hitta beteckningen på angränsande redovisningsenhet har Ei tagit fram en karta över alla lokalnät i Sverige.

Karta över alla lokalnät 2019-12-31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten EIFS 2015:4 Pdf, 65.8 kB. samt ändringsföreskrift EIFS 2015:9 Pdf, 43.7 kB.

Söka behörighet till e-tjänsten KENT avbrott

BankID

Tekniska förutsättningar

Vill du snabbrapportera en omfattande störning?

Läs mer här om snabbrapport till Ei.

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL