Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:45:05

Årsrapporter

Här finns stöd till el-, naturgas-, fjärrvärmeföretagen som ska rapportera in årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

I början av april öppnar e-tjänsten för inrapportering för företag som har kalenderår som räkenskapsår. Senaste datum för inrapportering är 31 juli.

Rapporteringen görs i e-tjänsten Neon

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Exempel på revisorsintyg hittar du i handboken.

Instruktionsfilmer Neon

Här hittar du korta och enkla instruktionsfilmer.

Gå till instruktionsfilmer Neon

Elnätsföretag

Den som bedriver nätverksamhet ska lämna in en särskild årsrapport för nätverksamheten till Ei senast 7 månader efter utgången av räkenskapsåret. Utöver årsrapporten ska även ett revisorsintyg lämnas in. Med nätverksamhet menas att med stöd av en nätkoncession ställa en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidta de åtgärder som behövs för överföringen. Inrapporteringsskyldigheten uppstår när företaget fått nätkoncession inför en nybyggnation av starkströmsledning.

Tillämpliga regler: 1 kap. 4 § ellagen (1997:857), 16 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Naturgasföretag

Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet ska för varje verksamhet lämna in en årsrapport till Ei senast 7 månader efter utgången av räkenskapsåret. Utöver årsrapporten ska även ett revisorsintyg lämnas in. Med överföring av naturgas menas överföring av naturgas för annans räkning. En lagringsanläggning är en anläggning för lagring av naturgas, om anläggningen är ansluten till en naturgasledning som används för överföring av naturgas. Med förgasningsanläggning menas en anläggning för förgasning av kondenserad naturgas, om anläggningen är ansluten till en naturgasledning som används för överföring av naturgas.

Tillämpliga regler: 1 kap. 4-6 §§ naturgaslagen (2005:403), 17 § förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

Fjärrvärmeföretag

Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska upprätta en årsrapport och lämna in denna till Ei senast 7 månader efter utgången av räkenskapsåret. Utöver årsrapporten ska även ett revisorsintyg lämnas in till Ei. Med fjärrvärmeverksamhet menas distribution av hetvatten i rörledningar eller annan värmebärare för uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten.

Fjärrvärmeföretag ska även lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Ei.

Tillämpliga regler: 1 och 43 §§ fjärrvärmelagen (2008:263)

Kontakta Ei skriftligen och redogör för er situation om ni känner er osäkra på om företaget är inrapporteringsskyldigt. Ei gör därefter en bedömning utifrån det enskilda företagets förutsättningar om företaget är inrapporteringsskyldigt eller inte. Ni kan skicka er redogörelse via mejl eller post. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Uppgifterna som rapporteras in till Ei i årsrapporterna är en viktig grund i beräkningen av intäktsramarna för företag med el- eller naturgasnät. Utöver det så används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats.

De uppgifter som fjärrvärmeföretag lämnar in avseende drift- och affärsförhållanden används av Ei för att ta fram nyckeltal om effektivitet i produktion och distribution, kostnadseffektivitet och kvaliteten i distributionen samt information om priser.

Här kan du ta del av vår statistik om el, naturgas och fjärrvärme

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen finns i 3 kap. 58 § samt 12 kap. 2–3 §§ ellagen (1997:857) och i 16 § i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet.

För fjärrvärmeföretagen finns motsvarande rättsliga stöd 43 § samt 52–53 §§ fjärrvärmelagen (2008:263).

För naturgasföretagen finns det rättsliga stödet i 3 kap. 3 § andra stycket, 4 kap. 3 § andra stycket samt 10 kap. 6–7 §§ naturgaslagen (2005:403) och i 17 § i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.


Kontakta oss

Allmänna frågor om årsrapporter
Årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Frågor om behörighet och kontaktuppgifter
Neon årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Frågor om särskilda rapporten
Tekniska frågor (årsrapporter)
Energisystem

Växel 016-16 27 00