Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:07:44

Planlagd tillsyn 2021

Tillsyn över bestämmelser i ellagen

Under 2021 genomför Ei tillsyn över ett antal bestämmelser i ellagen (1997:857). Drygt 80 stycken elnätsföretag omfattas av tillsynen.

Ei kommer bland annat att granska om elnätsföretagens nättariffer för överföring av el för område utformas med hänsyn till var inom området en anslutning är belägen, vilka avgifter innehavare av produktionsanläggningar med en effekt om högst 1,5 MW betalar och offentliggörande av nättariffer.

Målsättningen med tillsynen är att utifrån granskningen av ett stort antal elnätsföretag kontrollera att de följer bestämmelserna i ellagen. Tillsynen påbörjades under februari och kommer att avslutas i oktober 2021.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för nätreglering.

Tillsyn över leveranskvaliteten i elnäten

Under 2021 genomför Ei tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten. Tillsynen omfattar både elavbrott och spänningskvalitet. Tillsynen avseende elavbrott baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei.

Målsättningen med tillsynen är att följa upp att elnätsföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.

Resultatet av den senaste tillsynen finns nu att läsa i promemorian Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten – Planlagd tillsyn avseende 2020 års avbrottsdata Ei PM2021:06

För mer information läs även Spänningskvalitet i elnäten 2016-2020 Ei PM2021:04

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn över mätning

Mätning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant information om sin elmätare är viktigt bland annat för att underlätta för efterfrågeflexibilitet.

Under 2021 genomför Ei tillsyn av reglerna kring elnätsföretagens information till kund i samband med att kunden genomför leverantörsbyte. Samtliga elnätsföretag ingår i tillsynen.

När kunden gjort ett val av elleverantör ska elleverantören meddela elnätsföretaget. Elnätsföretaget ska då skicka ett meddelande till kunden som fungerar som en kvittens på att valet har genomförts och registrerats. Meddelandet ska skickas utan dröjsmål efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör. Här hittar du Ei:s vägledning till elnätsföretagen- Meddelande till kund vi val av elleverantör.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys

Tillsyn enligt kommissionsförordningen RfG

Under 2021 genomför Ei en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). EU-bestämmelserna om nätanslutning av generatorer trädde i kraft 2016 och tillämpas i sin helhet från våren 2019.

Som ett första steg kommer ett mindre antal elnätsföretag att få svara på frågor om hur de hanterar anslutning av produktionsanläggningar till elnätet enligt reglerna i EU-förordningen RfG. Tillsynen kan under året komma att utökas med ytterligare företag.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn avseende hinder för efterfrågeflexibilitet

Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elanvändning. Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.
Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

Under 2021 genomför vi också tillsyn över inrapporteringen av timavtal för konsumenter och avtal som kan tecknas av företag.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn för att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden

Oschysst elhandel är ett samlingsbegrepp som används både som en beskrivning av oschyssta affärsmetoder inom elhandeln, men också som begrepp för företag som använder dessa metoder. Det kan till exempel handla om företag som gör allvarliga överträdelser i ellagen eller som använder sig av vilseledande försäljning eller marknadsföring. Ei får många frågor och klagomål både från konsumenter och näringsidkare om problem med uppsökande försäljning, leverantörsbyten som genomförs med oschyssta metoder och följdproblem när elavtal har ingåtts. Under 2021 har Ei:s tillsyn ett särskilt fokus på dessa problem.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Genomföra en studie av prisutveckling på den svenska fjärrvärmemarknaden

Ei genomför en studie över prisutvecklingen på den svenska fjärrvärmemarknaden för de senaste tio åren, 2010–2020. Prisutvecklingen ska jämföras med samma för konkurrerande uppvärmningsalternativ och eventuella prisförändringar i och med införandet av Prisdialogen. Studien ska bidra till att öka kunskapen om prisutvecklingen på den svenska fjärrvärmemarknaden. Genom detta ökar genomlysningen av marknaderna till nytta för kunderna.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn av tidsåtgången för anslutningar

Under de senaste åren har Ei tagit emot en mängd klagomål och anmälningar från kunder som anser att det har tagit för lång tid att få en anslutning till elnätet efter att de har begärt det från elnätföretaget. Ei kommer under 2021 se över alla anmälningar som har kommit in från och med 2017 och med hjälp av våra tillsynsredskap försöka ta reda på om det har funnits hinder som gör att det i några fall kan ha tagit för lång tid att få en anslutning eller en offert om anslutning. Resultatet av tillsynen kommer publiceras som ett PM under 2021.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Mer information

En sammanfattning av utvalda delar av 2021 års tillsyn Tillsyn på elnätsområdet 2021 års tillsynsinsatser Ei PM2022:01 Pdf, 202.2 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL