Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:28:58

Ansöka om förhandsmedgivande

Det finns möjlighet att ansöka om ett förhandsmedgivande om att bygga en ledning, transformator- eller kopplingsstation innan Ei har fattat beslut om nätkoncession.

Som nätföretag har ni möjlighet att få ett förhandsmedgivande om att bygga en ledning, transformator- eller kopplingsstation innan ni har fått en nätkoncession. Enligt ellagen (1997:857) krävs dock särskilda skäl för ett sådant förhandsmedgivande (2 kap. 8 § ellagen).

När en ledning som meddelats ett förhandsmedgivande är färdig att tas i bruk får ledningen användas under högst 3 år i avvaktan på beslut om nätkoncession.

Att bygga med förhandsmedgivande innebär ett risktagande

Ett nätföretag som får ett förhandsmedgivande för en ledning får bygga ledningen, men måste ändå ansöka om nätkoncession för linje. Ett förhandsmedgivande innebär inte något ställningstagande i koncessionsprövningen.

Om Ei avslår ansökan om nätkoncession måste nätföretaget riva ledningen och återställa marken

Det är därför alltid förenat med risker att använda sig av ett förhandsmedgivande.

Ansökan om förhandsmedgivande ska innehålla

En ansökan om förhandsmedgivande ska bland annat innehålla en beskrivning av de särskilda skäl som åberopas och en karta. Av 8 § förordningen (2021:808) om nätkoncession framgår fullständig information om vad en ansökan om förhandsmedgivande ska innehålla.

Läs mer om kraven på en koncessionskarta

Förutsättningar för att få ett förhandsmedgivande

För att Ei ska kunna bevilja ett förhandsmedgivande krävs det att det finns särskilda skäl.

Ett förhandsmedgivande ska gälla situationer där det finns ett särskilt angeläget behov av att bygga och använda en ledning eller en station innan Ei har fattat beslut om nätkoncession. Av förarbetena till ellagen (prop. 1996/97:36 s. 122) framgår att särskilda skäl kan finnas till exempel när en stor industrikund har etablerats och snabbt måste bli ansluten till nätet för att få el till driften eller om nätföretaget av driftsskäl snabbt måste förstärka nätet. Dessa exempel är dock inte uttömmande.

Vid prövningen av ansökan om förhandsmedgivande gör Ei en samlad bedömning av situationen och tar ställning till om särskilda skäl för förhandsmedgivande finns.

Ei kan enligt 2 kap. 9 § ellagen besluta om att ett förhandsmedgivande ska gälla omedelbart. Om nätföretaget ansöker om att förhandsmedgivandet ska gälla omedelbart ska nätföretaget visa att byggandet eller driften av anläggningen har liten betydelse för motstående intressen.

Liten tidsvinst med ett förhandsmedgivande

Behov av förhandsmedgivande kan finnas när en ledning eller en station måste byggas snabbt. Tänk dock på att även en ansökan om förhandsmedgivande måste handläggas, vilket tar tid.

I många fall kan ett förhandsmedgivande innebära en ganska liten tidsvinst jämfört med en ansökan om nätkoncession.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL