Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:20:40

Planlagd tillsyn 2022

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

Under 2022 genomförde vi tillsyn över inrapporterade timprisavtal. Timprisavtal går inte att löpande bedriva tillsyn över då denna avtalstyp sällan publiceras på elhandelsföretagens webbplats.

Läs mer i vårt PM - Granskning av inrapporterade timprisavtal på Elpriskollen Ei PM2022:04.

Dessutom använder vi under 2022 nya metoder för att granska dom lägsta elpriserna på elpriskollen för att hindra att felaktiga priser rapporteras in. Detta kan leda till att särskild tillsyn inleds för att utreda om kunderna betalar de låga priser som utlovas.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn över priser och förbrukningsuppgifter för timavtal

Alla elkunder ska i regelbundet få information om den uppmätta förbrukningen och elens pris. En kund som har timavtal har över 700 mätvärden och priser på en månad. Det är därför svårt att förmedla sådan information på ett tydligt sätt till kunder med timavtal. Det är viktigt att alla elhandlare som erbjuder timavtal klarar av detta på ett bra och likvärdigt sätt så att alla kunder med timavtal kan ha bra information som grund för att ändra sin förbrukning.

Ei har därför genomfört en planlagd tillsyn i syfte att granska hur fem elhandelsföretag tillhandahåller information till elanvändare om pris och förbrukning per timme.

Här kan du ta del av Ei:s PM Granskning av information om priser och förbrukning för timprisavtal Ei PM2023:02

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn för att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden

Oschysst elhandel är ett samlingsbegrepp som används både som en beskrivning av oschyssta affärsmetoder inom elhandeln, men också som begrepp för företag som använder dessa metoder. Det kan till exempel handla om företag som gör allvarliga överträdelser i ellagen eller som använder sig av vilseledande försäljning eller marknadsföring. Ei får många frågor och klagomål både från konsumenter och näringsidkare om problem med uppsökande försäljning, leverantörsbyten som genomförs med oschyssta metoder och följdproblem när elavtal har ingåtts.

Under 2021 hade Ei särskilt fokus på denna tillsyn och detta fortsätter även under 2022. Efter vinterns höga elpriser har Ei fått indikationer på nya beteenden inom området oschyssta affärsmetoder.

I det här PM:et sammanfattar vi våra tillsynsinsatser inom elhandelsområdet under 2020 och 2021. Tillsyn på elhandelsmarknaden Ei PM2022:05

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn över leveranskvaliteten i elnäten

Under 2022 genomför Ei tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten. Tillsynen omfattar både elavbrott och spänningskvalitet. Tillsynen avseende elavbrott baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei.

I årets tillsyn av spänningskvalitet har ett urval av elnätsföretag rapporterat in uppgifter om sin spänningskvalitet för tidsperioden 2016–2021, hur de arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet.

Elnätsföretagens svar har analyserats och presenteras i detta pm Spänningskvalitet i elnäten 2016-2021 Ei PM2022:07. Pdf, 2.7 MB.

Ei har under 2022 genomfört tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Målet har varit att kontrollera att elnätsföretagen vidtar åtgärder för att elanvändare inte ska drabbas av att överföringen av el är av dålig kvalitet samt att möjliggöra en uppföljning av att elnätsföretagen genomför de leveranssäkerhetshöjande åtgärder som redovisats.

Resultaten från tillsynen presenteras i detta pm Tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten Ei PM2022:08

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn avseende hinder för efterfrågeflexibilitet

Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elanvändning. Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn över mätning

Under 2022 fortsätter tillsyn om mätning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant information om sin elmätare är viktigt bland annat för att underlätta för efterfrågeflexibilitet.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2021 och 2022 granskat hur elnätsföretag uppfyller reglerna om nätföretagens underrättelseskyldighet till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna).

I det här PM:et kan du läsa mer om Ei:s tillsyn - Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans Ei PM2022:06 Pdf, 246.6 kB.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn enligt kommissionsförordningen RfG

Under 2021 påbörjade Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Tillsynen fortsätter under hösten 2022.

Läs mer om tillsynen i vår artikel - Ei granskar att elnätsföretagen följer EU-regelverket RfG.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Tillsyn av grossistmarknaden för el

För att säkerställa information och för att upptäcka och utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Här kan du läsa mer om marknadsövervakning.

Vill du veta mer kontakta Ei.

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Här kan du läsa mer om EU-direktiv och förordningar.

Vill du veta mer kontakta Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL