Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:43:09

Drift av elöverföringssystem (SO)

Kommissionens förordning om driften av elöverföringssystem trädde i kraft den 14 september 2017.

Minimikrav vad gäller driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten

Förordningen SO anger minimikrav på transmissionsnätsföretagen vad gäller driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten. Med frekvenskvalitet menas att frekvensen inte ska avvika från ett antal parametrar i händelse av störning i elsystemet.

Syftet med SO

Syftet med SO är bland annat att:

  • säkerställa gemensamma krav och metoder för driftsäkerhet
  • främja gränsöverskridande samordning av systemdrift och driftplanering
  • säkerställa transparent och tillförlitlig information om driften.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 2 augusti 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 25 augusti 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande det vill säga 14 september 2017, med undantag för vissa artiklar.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya förutsättningar för planering och drift av det svenska transmissionsnätet. Reglerna i SO ersätter i många delar de frivilliga överenskommelser som finns mellan de nordiska transmissionsnätsföretagen i dag.

I SO anges hur transmissionsföretagen ska samordna driftsäkerheten i regionen. En regional säkerhetssamordnare (RSC) ska utses för varje region. För Norden har de nordiska transmissionsnäts­företagen bildat Nordic Regional Security Coordinator.

Både Svenska kraftnät och andra elnätsföretag kommer att behöva utbilda och certifiera personal till följd av förordningen. Då kraven på kompetens redan i dag är höga kommer det att handla om en formalisering och standardisering av kompetenskraven.

Distributionsnätsföretagen påverkas genom att SO förtydligar vad som ska gälla för informationsutbyte och samordning av informationsutbyte.

Ei har hittills inte varit direkt involverad i arbetet med att utforma metoder och villkor som Svenska kraftnät och de andra transmissionsnätsföretagen föreslår.

De aktörer som berörs är transmissionsnätsföretagen, distributionsnätsföretagen och betydande nätanvändare som större kraftproduktions­moduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer som de som tillhandahållen efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet berörs.

Avslutade ärenden - SO

Artikel

Status

Artikel 39.3.a Metod för att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna

Avslutad

Artikel 40.5 Omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare

Avslutad

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic

Avslutad

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa

Avslutad

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Baltic

Avslutad

Artikel 153 Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR)

Avslutad

Artikel 154.3 Ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver

Avslutad

Artikel 152.14 och 152.16 Samordningsåtgärder för att minska inställningsfel vid frekvensåterställning (FRCE) och åtgärder för att minska FRCE genom att kräva förändringar i produktionen eller förbrukningen av aktiv effekt i kraftproduktionsmoduler och förbrukningsenheter

Avslutad

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Avslutad

Artikel 156.10 Minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR)

Avslutad

Artikel 157.1 Dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver

Avslutad

Artikel 84.1 Metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering

Avslutad

Artikel 75.1 Metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen

Avslutad

Artikel 127 Definierade parametrar och målparametrar för frekvenskvalitet

Avslutad

Artikel 156.11 Antaganden och metod för en kostnadsnyttoanalys för att bedöma tidsperiod för aktivering av frekvenshållningsreserver (FCR) under skärpt drifttillstånd

Avslutad

Artikel 163.2 Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv mellan systemansvariga för överföringssystem (FCR)

Avslutad

Artikel 40.6 Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte

Avslutad

Artikel 67.1 och 70.1 Metod för att bygga de gemensamma året före-, dagen före- och intradags-nätmodellerna från de individuella nätmodellerna och för att spara dem

Avslutad

Artikel 141.2 Fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block)

Avslutad

Engelska namnet är: Transmission system operation (SO)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL