Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:22:26

Tekniska uppgifter - fjärrvärme

Här finns statistik om tekniska aspekter av fjärrvärmeföretagens verksamhet. Statistiken baseras på de uppgifter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år rapporterar Sveriges fjärrvärmeföretag in uppgifter om sin distributionsverksamhet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei sammanställer årligen uppgifterna från företagens årsrapporter och drift- och affärsförhållanderapporter, och publicerar de inrapporterade uppgifterna.

Om samma företag även producerar och handlar med fjärrvärme ska redovisningen också omfatta produktionen och handeln. De tekniska uppgifterna inkluderar bland annat producerad respektive levererad värme samt vilka typer av bränsle som använts i produktionen. Samtliga fjärrvärmeföretags tekniska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilerna.

I filen Distribution per prisområde finns uppgifter om investeringar i fjärrvärmenät och centraler, drifts- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet samt distributionsnätets ledningslängd. Det finns också uppgifter om avbrott samt distributionsnätets ålder.

I filen Levererad värme per prisområde finns uppgifter om antal kunder och antal leveranspunkter vid årets början respektive årets slut, för olika typer av fjärrvärmekunder. Vidare finns uppgifter om mängden såld värme samt om intäkter för anslutningsavgifter och såld värme.

I filen Produktion per prisområde finns uppgifter om producerad värme, investeringar i produktion samt vilka typer av bränsle som använts.

I filen Särskilda rapporten finns uppgifter om levererad värme och el inom och utom den egna koncernen. I dokumentet tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag vid Ei:s tillsyn samt för att ta fram nyckeltal om effektivitet och kvalitet i fjärrvärmedistributionen.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL