Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 20:40:29

Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströms­anslutna kraftparksmoduler trädde i kraft den 28 september 2016.

HVDC anger krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

Elnät drivs i regel med växelström men i vissa speciella sammanhang kan ledningar drivas med likström. HVDC anger krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (exempelvis vindkraftparker).

HVDC ska:

  • ta fram regler för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
  • säkerställa berörda anläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • säkerställa att elnätsföretagen utnyttjar förmågorna hos system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler på ett lämpligt sätt.

Den 26 augusti 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och den 8 september offentliggjordes förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. HVDC trädde ikraft den 28 september 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (september 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 5, 75, 76 och 78.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktions­anläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser.

Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer) att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga
  • att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna.

Pågående och avslutade ärenden för HVDC

Mer om tabellen.

Inga pågående ärenden för HVDC

Engelska namnet är: High Voltage Direct Current HVDC and HVDC Connected PPMs' (HVDC)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL