Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

EU-lagstiftning el

EU-direktiv och EU-förordningar för el inom Energimarknadsinspektionens (Ei) versamhets­område.

En EU-förordning gäller direkt som svensk lag medan ett EU-direktiv ska omvandlas och genomföras till svensk lagstiftning.


EU-direktiv

EU-direktiv inom området el

Europarlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU. Läs direktivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Läs direktivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Läs direktivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentet och Rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. Läs direktivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-förordning

EU-förordningar inom området el

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) nr 838/2010 av den 23 september 2010 om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystemen och för gemensamma regler för överföringsavgifter (ITC-guideline). Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-direktiv och EU-förordning

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom området energi. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men det är upp till varje medlemsland att bestämma form och hur genomförandet görs i nationell lagstiftning.

En EU-förordning som trätt i kraft gäller däremot direkt i alla medlemsländer och kräver inget genomförande i nationell lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL