Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:24:13

Överföring av el för någon annans räkning på interna nät

I 23–24 §§ IKN-förordningen finns bestämmelser om hur och när ett internt nät får användas för att överföra el till andra än den som äger nätet utan att det ska krävas nätkoncession.

Huvudregeln för undantag från kravet på nätkoncession

Huvudregeln för undantag från kravet på nätkoncession är att överföring av el endast ska ske till den som äger ledningen eller nätet.


Endast vissa av undantagen i IKN-förordningen tillåter att el överförs för någon annans räkning

För att det ska vara möjligt att föra över el för någon annans räkning måste någon av situationerna i 5, 8, 10 §§ 12 § första stycket, 16–17 eller 22 a-c §§ IKN-förordningen måste vara tillämplig för att det ska vara möjligt att föra över el för någon annans räkning. De beskrivs närmare längre ner på sidan.

I vissa fall krävs det att dessa elledningar ska ursprungligen i sin helhet ha varit internt. Enligt 24 § 1–4 IKN-förordningen krävs det för områden för fritidsverksamhet, industrianläggningar, flygplatser samt jordbruksfastigheter.

Beaktansvärda skäl

Det ska alltid finnas beaktansvärda skäl till överföringen av el för någon annans räkning.

Vid bedömningen av om det finns beaktansvärda skäl ska hänsyn tas till hur överföringen påverkar den berörda nätkoncessions­havaren och till kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det överliggande nätet.

Idrotts- och fritidsanläggning

På en idrotts- och fritidsanläggning får ett internt nät användas för att överföra el till andra än den som innehar elnätet och anläggningen enligt 24 § 1 och 6 IKN-förordningen. Det kan till exempel gälla idrottsplatser där en extern aktör driver kiosk eller en nöjespark där det finns restauranger som inte drivs av den som äger nöjesparken. Förutom när det gäller campingplatser måste elledningarna både ursprungligen varit interna och det behöver finnas beaktansvärda skäl för att det ska få ske överföring av el för någon annans räkning.

Område för industrianläggning

Ett internt nät som ligger inom ett område för en industrianläggning får användas för att överföra el till andra utan att det krävs nätkoncession, enligt 24 § 2 IKN-förordningen. Dessa elledningar behöver ursprungligen ha varit interna i sin helhet och det behöver finnas beaktansvärda skäl för att det ska få ske överföring av el för någon annans räkning. När ett område för industrianläggning ursprungligen använts för en enda stor verksamhet, men den verksamheten sedan har krympt och börjat hyra ut lokaler till andra verksamheter, är det tillåtet att överföra el för någon annans räkning. Se mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 6852–20 Pdf, 2.1 MB..

Flygplats

På en flygplats får ett internt nät användas för överföring av el till andra än den som äger flygplatsen och elnätet, enligt 24 § 3 IKN-förordningen. Dessa ledningar måste ursprungligen i sin helhet ha varit interna och det behöver finnas beaktansvärda skäl för att det ska få ske överföring av el för någon annans räkning. Det gäller till exempel överföring av el till butiker inne på flygplatsen.

I beslutet i ärende 2013–100645 Pdf, 4.4 MB. tolkade Ei reglerna om överföring för någon annans räkning på en flygplats så att en utökning av ett internt nät där många olika aktörer kommer att ansluta sig inte är en tillåten form av överföring för någon annans räkning.

Jordbruksfastighet

Ett internt lågspänningsnät på en jordbruksfastighet får användas för överföring av el till andra än den som har nätet och jordbruksverksamheten enligt 24 § 4 IKN-förordningen. Dessa elledningar måste ursprungligen i sin helhet varit interna och det ska finnas beaktansvärda skäl för att det ska få ske överföring av el för någon annans räkning. Likt områden för industrianläggningar är det tillåtet med överföring av el för någon annans räkning om det har skett en nedtrappning av verksamheten. Ett exempel kan vara när en del av fastigheten har arrenderats ut eller när hus på fastigheten hyrs som fritidshus. (Se Fm 2007:1 s 38–40 Länk till annan webbplats..)

På eller inom byggnad

Elledningar som är belägna på eller inom en byggnad får användas för att överföra el till andra utan att det krävs nätkoncession om det finns beaktansvärda skäl enligt 24 § 5 IKN-förordningen. Se motiven till förordningen (Fm 2007:1 s. 33–36 Länk till annan webbplats.).

Båtklubb, marina, gästhamn och liknande anläggning

Elledningar för en båtanläggning får användas för att överföra el till andra än anläggningsägaren utan att det krävs nätkoncession om det finns beaktansvärda skäl enligt 24 § 7 IKN-förordningen. I till exempel en gästhamn används elnätet ofta för att överföra el till båtar som lägger till, kiosker eller liknande verksamheter.

Anläggningar för produktion av el

Ett sådant internt nät som avses i 22 a § IKN-förordningen får användas för överföring för någon annans räkning om det finns beaktansvärda skäl för det enligt 24 § 8 IKN-förordningen. Överföring av el för någon annan är tillåten även om anläggningarna har olika innehavare.

Elledningar för fordons elbehov eller en trafikled eller en kommunal väg med tillhörande anläggningar

Elledningar till laddningspunkter där el överförs till har till syfte att tillgodose elbehovet hos fordon och kan omfattas av undantag enligt 22 b § 1 IKN-förordningen. Om det är samma innehavare av anslutningen, elledningarna och laddningspunkten (exempelvis en laddstolpe) sker överföringen av el endast för egen räkning, varför det är ett internt nät. Se Ei:s beslut i ärende 2023-101682 Länk till annan webbplats.. Om el överförs till en laddningspunkt ägs av någon annan sker det överföring av el för någon annans räkning.

Överföring av el från anläggning för produktion eller lagring av el

Det är tillåtet att överföra el för någon annans räkning på ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 c § IKN-förordningen, även om anläggningarna har olika innehavare, om det finns beaktansvärda skäl enligt 24 § 10.

Övergångsbestämmelser

IKN-förordningen i kraft 1 juni 2007

Innehavaren av ett elnät

  • inom kolonistugeområden
  • som överför el inom hotell-, konferens- och skidanläggningar
  • som överför el till flerfamiljshus

som vid ikraftträdandet av IKN-förordningen användes utan stöd av nätkoncession får även därefter använda elnätet utan stöd av nätkoncession.

Om ett lågspänningsnät inom området för en jordbruksfastighet användes för överföring av el för någon annans räkning utanför jordbruksfastigheten vid ikraftträdandet av IKN-förordningen får överföring även därefter äga rum efter det datumet.

Övergångsbestämmelserna är inte tillämpliga på nya ledningsnät som byggs och driftsätts efter ikraftträdandet av IKN-förordningen. Se Ei:s beslut i ärendena 2022-100453 Länk till annan webbplats., 2022-102358 Länk till annan webbplats. och 2022-103665 Länk till annan webbplats..

Att övergå från individuell mätning till kollektivmätning anses inte utgöra en ombyggnation till ett nytt ledningsnät och påverkar inte övergångsbestämmelsens tillämplighet (Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighets beslut 2007-5518 Pdf, 45.3 kB.).

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL