Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:34:00

Oberoende aggregatorer

Leverantör av aggregeringstjänster är en ny roll som infördes i ellagen i juni 2023. En leverantör av aggregeringstjänster är en särskild aktör på elmarknaden som samlar ihop flera flexibla resurser och paketerar dessa till större enheter som i sin tur kan säljas på elmarknaden.

Leverantör av aggregeringstjänster införs i svensk lag som en del av genomförandet av elmarknadsdirektivet

Syftet med bestämmelserna gällande oberoende aggregering i elmarknadsdirektivet är bland annat att möjliggöra för mer efterfrågeflexibilitet och flexibilitet från småskalig produktion och energilager på elmarknaderna.

För att säkerställa att leverantörer av aggregeringstjänster deltar på marknaden på ett effektivt sätt, och på likvärdiga villkor som andra aktörer, har EU i elmarknadsdirektivet beslutat om vissa gemensamma regler för hur aggregatorer ska kunna agera på elmarknaden.

Nya regler i ellagen möjliggör oberoende aggregering

Under 2023 infördes regler för aggregatorer i den nationella lagstiftningen. De nya reglerna innebär att rollen leverantör av aggregeringstjänster införts i ellagen.

Aggregeringstjänster är en funktion som kan möjliggöra för både elanvändare, producenter och energilager att delta på elmarknaderna med sin flexibilitet och till exempel bidra till att elnätsföretagen kan hantera elsystemet mer effektivt.

  • Aggregering definieras i ellagen som en sammanslagning av flera elanvändares förbrukning eller sammanslagning av producerad el för försäljning, anskaffning eller auktionering på elmarknader.
  • Aggregeringstjänst definieras som en tjänst som förutsätter aggregering.

En leverantör av aggregeringstjänster ska kunna agera oberoende

En leverantör av aggregeringstjänster får inte hindras från att få tillträde till elmarknaderna av andra marknadsaktörer. En elanvändare ska kunna köpa och sälja andra eltjänster än elleverans, oberoende av sitt avtal med en elleverantör och utan dennes godkännande.

En elleverantör får inte heller ta ut oskäliga avgifter eller ställa oskäliga krav på en elanvändare med anledning av att elanvändaren har ett avtal om tillhandahållande av en aggregeringstjänst.

Innan en leverantör av aggregeringstjänster börjar tillhandahålla sådana tjänster i en elanvändares uttagspunkt ska leverantören göra en anmälan till det nätföretag som elanvändaren har avtal med.

Oberoende aggregering kommer även underlättas på balansmarknaderna genom införandet av rollen leverantör av balanstjänster (BSP).

Läs mer i vår nyhet från den 25 maj 2023 Ei har tagit beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

Svenska kraftnät har i uppdrag att ta fram en kompensationsmekanism

Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en kompensationsmodell för kostnader som kan uppstå för elleverantörer vid aktiveringen av efterfrågeflexibilitet. I uppdraget ingår att ta fram en modell för att administrera kompensationen, innefattande sådant som ett ansökningsförfarande för att få del av kompensationen.

Svenska kraftnät ska senast den 2 september 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet). Redovisningen ska omfatta den planerade modellen och när den kan börja tillämpas.

I rapporten ska Svenska kraftnät även lämna författningsförslag, om verket bedömer att det krävs ny reglering i lag eller förordning för att modellen ska kunna tillämpas. Svenska kraftnät ska ta fram en konsekvensanalys för eventuella författningsförslag.

Läs mer på regeringens webbplats - Uppdrag att ta fram en kompensationsmodell för kostnader för elleverantörer vid aktivering av efterfrågeflexibilitet. Länk till annan webbplats.

Vid frågor
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL