Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:00:46

Pilotprojekt för att testa nya elnätstariffer

Riksdagen beslutade att det ska införas en möjlighet för elnätsföretag att, inom ramen för ett pilotprojekt, testa nya tariffer (4 kap. 31–32 §§ ellagen).

Syftet är att tarifferna ska leda till att elnätet kan användas på ett mer effektivt sätt. Företagen är också skyldiga att lämna information till kunderna om hur de kan påverka sin elnätsavgift.

Förslaget kommer ursprungligen från Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15. Pdf, 3 MB.

Ei konstaterade i rapporten att elnätstarifferna är ett bra instrument för att utnyttja den efterfrågeflexibilitet som finns tillgänglig hos kunderna. På en framtida elmarknad med en högre andel variabel elproduktion i form av vind- och solkraft kommer det att bli viktigt att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga flexibel produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet.

Möjlighet att testa tariffer som kan stimulera efterfrågeflexibiliteten

Genom den nya bestämmelsen i ellagen blir det nu möjligt för elnätsföretagen att, på ett mindre antal kunder inom en kundkategori, testa tariffer som kan stimulera efterfrågeflexibiliteten. På detta sätt kan elnätsföretagen testa och utveckla tarifferna så de kan stimulera den typ av flexibilitet som är nödvändig inom det egna nätområdet.

Bestämmelsen utgör ett undantag från kravet på enhetliga nättariffer. Tarifferna behöver dock fortfarande vara objektiva och icke-diskriminerade och utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Information till kunderna om hur de kan påverka sin elförbrukning

För att flexibilitetsresurserna ska kunna användas mer effektivt behöver kunderna också få information om hur de kan påverka sin elförbrukning.

Från 2019 måste elnätsföretagen informera kunderna om hur tarifferna är utformade, och vilka möjligheter kunderna har att påverka sina kostnader för överföringen genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmönster (4 kap. 25 § ellagen). Denna information ska ges till kunderna oavsett om det är fråga om en tariff inom ett pilotprojekt eller inte.

Elnätsföretag som vill testa nya tariffer

Elnätsföretag som vill testa nya tariffer behöver komma in med uppgifter till Ei att ett pilotprojekt har inletts. Syftet är endast att informera Ei, det är inte frågan om något ansökningsförfarande. Projektet får sedan fortgå i högst 3 år. Om det behövs en förlängning av projektet behöver nätföretaget komma in med en ansökan till Ei om att få tillämpa tarifferna under längre tid.

Mejla följande uppgifter till Ei

Mejla uppgifter till Ei:s registratur om syftet med pilottariffen, vilken eller vilka kundkategorier som omfattas och hur länge tariffen förväntas vara i bruk.

Du hittar uppgifter till vår registratur längst ner på denna sida.

Kontaktuppgifter
Sandra Vilenius
Energisystem

016-16 27 71

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Senaste granskningsdatum: 20 februari 2023