Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:18:56

Nätavgifter - elnät

Här finns statistik om elnätsföretagens elnätsavgifter (även kallad nättariffer). Statistiken baseras på de uppgifter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter om sina elnätsavgifter (nättariffer). Energimarknadsinspektionen (Ei) sammanställer varje år elnätsavgifterna i hela landet och publicerar uppgifterna.

För att det ska vara möjligt att jämföra elnätsavgifterna hos olika elnätsföretag ska de rapportera information om 15 olika typkundgrupper.

Elnätsavgiften består ofta av

en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift).

  • den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten.
  • den rörliga delen varierar med kundens förbrukning. För en villa med elvärme är fördelningen mellan avgiftens fasta och rörliga del ungefär lika. För att kunna jämföra olika elnätsföretag samlar Ei in data från företagen för 15 olika typkundgrupper. Samtliga nätföretags uppgifter för åren 2020–2024 återfinns i statistikfilen.

Uppgifterna används som underlag vid Ei:s tillsyn och till ekonomiska analyser för att följa förändringarna av elnätsföretagens nätavgifter.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei.

Hushållskunder Excel, 193.9 kB.
Större säkringskunder Excel, 194.3 kB.
Effektkunder Excel, 273.6 kB.

Tabellförklaringar Pdf, 252.3 kB.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL