Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 18:42:06

Kulturmiljö, landskap och kulturarv

I miljökonsekvensbeskrivningen ska man som nätföretag beskriva vilka effekter och vilken påverkan som byggande eller underhåll av en ledning har på kulturmiljö, landskap och kulturarv.

Med kulturmiljö avses den av människan påverkade miljön. Värdefulla kulturmiljöer skyddas enligt miljöbalken, och viktiga delar av kulturarvet skyddas enligt kulturmiljölagen.

Skydd mot påtaglig skada

Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt det är möjligt skyddas mot påtaglig skada. De kulturmiljöer som klassats som riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot påtaglig skada.

Med påtaglig skada menas en inte bagatellartad påverkan som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ påverkan på detta.

Fornlämningar

När en ledning ska byggas, bör man som nätföretag i god tid, genom att inhämta information från länsstyrelsen, ta reda på om någon fornlämning kan komma att beröras och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar om tillstånd enligt kulturmiljölagen kan ges.

Fornlämningar och markområdet runt dem har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Har man som nätföretag fått nätkoncession måste man alltså avbryta ett pågående projekt och kontakta länsstyrelsen om man upptäcker en fornlämning.

Upplevelsevärde

Upplevelsevärdet bedöms utifrån om kulturmiljövärdena påtagligt kan skadas av verksamheten. Området bör i sådana fall vara i princip opåverkat av byggnader och andra anläggningar som uppförts i modern tid och särskilt känsligt för förändring.

Mer information

På Länsstyrelsens webbplats finns det mer information om kulturmiljö och när kontakt med Länsstyrelsen ska tas. Fornlämningar och fornfynd på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats..

På Naturvårdsverkets webbplats finns det mer information om hur effekter på kulturmiljön ska bedömas i miljöbedömningen. Kulturmiljö, landskap och bebyggelse inom specifik miljöbedömning på naturvardsverket.se. Länk till annan webbplats.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL