Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:45:07

Ekonomiska uppgifter - fjärrvärme

Här finns statistik om fjärrvärmeföretagens ekonomi. Statistiken baseras på de uppgifter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år rapporterar Sveriges fjärrvärmeföretag in ekonomiska uppgifter om sin distributionsverksamhet till Ei. Ei sammanställer årligen uppgifterna från företagens årsrapporter och drift- och affärsförhållanderapporter, och publicerar de inrapporterade uppgifterna.

Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning och balansräkning. Här finns också statistik över priser för olika typer av fjärrvärmekunder.

Samtliga fjärrvärmeföretags ekonomiska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilerna.

I filen Prisuppgifter per prisområde finns uppgifter om årliga kostnader för olika typer av fjärrvärmekunder med olika förbrukning. I Balansräkning tillgångar återfinns uppgifter om företagens tillgångar. I Balansräkning skulder och eget kapital återfinns uppgifter om företagens eget kapital, avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder med mera.

Resultaträkning är den del av ett företags ekonomiska redovisning där årets intäkter och kostnader anges. I dokumentet tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag vid Ei:s tillsyn samt för att informera om priser.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL