Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-04 13:28:59

Kapacitetstil­ldelning och hantering av överbelastning (CACM)

Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning trädde i kraft 14 augusti 2015.

Gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU

För att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU har Europeiska kommissionen antagit förordningen CACM. CACM innehåller en mängd bestämmelser som ger transmissions­nätföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna inom EU i uppdrag att ta fram detaljerade metoder och villkor för sammankoppling av marknaden. Den 24 juli 2015 publicerades kommissionsriktlinjen CACM i Europeiska Unionens Tidning (EUT).

CACM ska säkerställa att:

  • tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas marknadskopplingen på ett samordnat sätt
  • korrekta elområden fastställs inom unionen
  • nominerade elmarknadsaktörer inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor
  • kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Eftersom CACM tar sikte på att skapa en gemensam utformning av dagen före- och intradagsmarknaden påverkas alla marknadsaktörer som är aktiva på dessa marknader.

Det är transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer som tar fram metoder och villkor, och genomför marknadskopplingen, och det är dessa aktörer som påverkas mest av CACM. Aktörerna har samarbetat även tidigare men genom förordningen blir det en standardiserad process för samarbetet.

Marknadsaktörerna såsom elproducenter, större elförbrukare och övriga elnätsföretag påverkas främst genom att de regelbundet behöver lämna uppgifter till Svenska kraftnät till grund för marknadskopplingen.

Reservförfarandena är viktiga för marknadsaktörerna eftersom de får möjlighet att handla över elområdesgränserna inom regionen även då den vanliga dagen före-kopplingen inte tekniskt fungerar. Detta är särskilt viktigt i Norden eftersom regionen består av många små elområden och priset kan bli lägre jämfört med om handeln bara sker inom ett elområde.

För elhandlarna blir skillnaden att de får tillgång till fler elbörser som erbjuder tjänster i konkurrens på den europeiska marknaden. Handeln kommer därmed sannolikt att omfatta större volymer.

Effekten för slutkunderna är att den gemensamma inre marknaden med ökad konkurrens har förutsättningar att ge lägre elpriser.

Pågående och avslutade ärenden för CACM

Mer om tabellen.

Pågående ärenden - CACM

Artikel

Status

Inga pågående ärende för CACM

-

Avslutade ärenden - CACM

Artikel

Status

Implementering

Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer

Godkänd:
2015-12-03

Implementerad

Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO)

Godkänd: 2017-06-20

Implementerad

Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner

Godkänd:
2016-11-08
Ändrad:
2017-10-24
Ändrad:
2019-04-01
Ändrad: 2023-03-31

Implementerad

Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Godkänd:
2017-01-09

Försenad

Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell

Godkänd:
2017-05-11

Försenad

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum

Godkänd:
2019-01-17

Försenad

Artikel 20 Samordnad kapacitetsberäkning inom Hansa

Godkänd:
2018-12-13

Ändrad:
2021-05-19

Ej implementerad

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Norden

Godkänd:
2018-07-13
Ändrad:
2019-12-12
Ändrad: 2020-10-16

Försenad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden

Godkänd:
2019-01-10

Ej implementerad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum

Godkänd:
2019-01-17

Försenad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa

Godkänd:
2019-02-12

Ändrad:
2021-05-19

Ej implementerad

Artikel 36 Förslag på back-up metod

Godkänd: 2018-01-25

Implementerad

Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling

Godkänd: 2018-07-26

Ändrad:
2020-01-30

Implementerad

Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd: 2018-01-25

Ändrad:
2020-01-22

Implementerad

Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser

Godkänd: 2017-11-14

Ändrad: 2022-01-10

Implementerad

Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd: 2019-03-07
Godkänd: 2019-02-12

Ändrad: 2023-05-30

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa

Godkänd: 2017-12-14

Ändrad 2022-05-16

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden

Godkänd: 2018-03-15

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Baltikum

Godkänd: 2018-03-28

Implementerad

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde

Godkänd: 2017-03-30
Ändrad: 2018-12-20

Implementerad

Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet

Godkänd: 2019-01-24

Ej implementerad

Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden

Godkänd: 2018-04-24

Implementerad

Artikel 68.6 Överföringsformer för gränsöverskridande clearing och avräkning

Godkänd: 2017-11-02

Implementerad

Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Godkänd: 2017-06-08

Implementerad

Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Godkänd: 2017-12-13

Implementerad

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigreing och motköp - Baltikum

Godkänd: 2019-06-20

Föresenad

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden

Godkänd: 2019-01-10

Ej implementerad

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa

Godkänd: 2019-02-20

Ändrad: 2021-03-12

Ändrad: 2022-10-17

Ej implementerad

Artikel 77 Övergripande regler för gränsöverskridande clearing och avräkning

Godkänd: 2019-01-10

Implementerad

Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL