Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:13:43

Kapacitetstil­ldelning och hantering av överbelastning (CACM)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning trädde i kraft 14 augusti 2015.

Gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU

CACM handlar om att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad i EU. CACM innehåller bestämmelser som ger transmissionsnätsoperatörerna (i Sverige Svenska kraftnät) och de nominerade elmarknadsoperatörerna (Nemo) inom EU i uppdrag att ta fram metoder och villkor för sammankoppling av marknaden.

Läs mer om nominerade elmarknadsoperatör (Nemo)

Syftet med CACM

Syftet är bland annat att:

  • tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas marknadskopplingen på ett samordnat och transparent sätt.
  • tillhandahålla en icke-diskriminerande tillgång till kapacitet mellan elområden.
  • korrekta elområden fastställs inom unionen.
  • marknadsaktörernas köp- och säljbud skickas in till marknadskopplingen och matchas.
  • nominerade elmarknadsaktörer inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor.
  • kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.

Ei:s arbete med CACM

Vid inkommen ansökan från transmissionsnätsoperatören eller de nominerade elmarknadsoperatörerna prövar Ei förslag till metoder och villkor.

Beroende på om ärendet är nationellt eller regionalt så samråder Ei med berörda tillsynsmyndigheter.

Ei deltar också i handläggningen av de europeiska ärenden som ska beslutas av ACER.

Ei är tillsynsmyndighet för CACM och följer genomförandet av CACM och beslutade metoder och villkor.

Dessutom arbetar Ei med regelutveckling rörande CACM och kan exempelvis begära ändring av befintliga metoder om behov identifieras.

Pågående och avslutade ärenden - CACM

Mer om tabellen.

Pågående ärenden - CACM

Artikel

Status

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum

-

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa

-

Avslutade ärenden - CACM

Artikel

Status

Implementering

Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer

Godkänd:
2015-12-03

Implementerad

Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO)

Godkänd: 2017-06-20

Implementerad

Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner

Godkänd:
2016-11-08
Ändrad:
2017-10-24
Ändrad:
2019-04-01
Ändrad: 2023-03-31

Implementerad

Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Godkänd:
2017-01-09

Försenad

Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell

Godkänd:
2017-05-11

Försenad

Artikel 20 Samordnad kapacitetsberäkning inom Hansa

Godkänd:
2018-12-13

Ändrad:
2021-05-19

Ej implementerad

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Norden

Godkänd:
2018-07-13
Ändrad:
2019-12-12
Ändrad: 2020-10-16

Försenad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden

Godkänd:
2019-01-10

Ej implementerad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum

Godkänd:
2019-01-17

Försenad

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa

Godkänd:
2019-02-12

Ändrad:
2021-05-19

Ej implementerad

Artikel 36 Förslag på back-up metod

Godkänd: 2018-01-25

Implementerad

Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling

Godkänd: 2018-07-26

Ändrad:
2020-01-30

Implementerad

Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd: 2018-01-25

Ändrad:
2020-01-22

Implementerad

Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser

Godkänd: 2017-11-14

Ändrad: 2022-01-10

Implementerad

Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd: 2019-03-07
Godkänd: 2019-02-12

Ändrad: 2023-05-30

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa

Godkänd: 2017-12-14

Ändrad 2022-05-16

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden

Godkänd: 2018-03-15

Implementerad

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Baltikum

Godkänd: 2018-03-28

Implementerad

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde

Godkänd: 2017-03-30
Ändrad: 2018-12-20

Implementerad

Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet

Godkänd: 2019-01-24

Ej implementerad

Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden

Godkänd: 2018-04-24

Implementerad

Artikel 68.6 Överföringsformer för gränsöverskridande clearing och avräkning

Godkänd: 2017-11-02

Implementerad

Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Godkänd: 2017-06-08

Implementerad

Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Godkänd: 2017-12-13

Implementerad

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigreing och motköp - Baltikum

Godkänd: 2019-06-20

Föresenad

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden

Godkänd: 2019-01-10

Ej implementerad

Artikel 77 Övergripande regler för gränsöverskridande clearing och avräkning

Godkänd: 2019-01-10

Implementerad

Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL