Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:22:52

REMIT-förordningen

Remit bidrar till ökad integritet och transparens på energimarknaderna för el och naturgas.

Remit-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi förkortas oftast som Remit, efter det engelska namnet Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency. Remit trädde i kraft i slutet av 2011 och utgör ett ramverk för övervakning av energimarknaderna i Europa och är till för att stärka integriteten och transparensen på marknaderna för el och naturgas.

Hur påverkas marknadsaktörerna av Remit?

För marknadsaktörerna innebär Remit-förordningen ett antal förbud, samt vissa skyldigheter. Skyldigheterna är bland annat att

 • offentliggöra insiderinformation (artikel 4)
 • rapportera sina transaktioner (artikel 8)
 • registrera för att få ingå transaktioner (artikel 9).

Utöver marknadsaktörernas skyldigheter förbjuds insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Remit-förordningen ålägger även personer som yrkesmässigt utför transaktioner (PPAT) att övervaka handeln och meddela tillsynsmyndigheten då de misstänker en överträdelse.

Registrera sig för att få ingå transaktioner

Svenska marknadsaktörer som utför transaktioner på organiserade marknadsplatser på grossistenergimarknaden (producent, energihandlare, storförbrukare) ska vara registrerade som marknadsaktörer i den svenska delen av Centralised European Register of Energy Market Participants (Ceremp).

Registerhållningen utgör grunden för vår övervakning eftersom den ger en överblick över vilka som är aktiva på grossistmarknaden för el och naturgas samt visar aktuella kontaktuppgifter till marknadsaktörerna.

Aktörer registrerar sig genom att fylla i ett digitalt formulär som sedan granskas av Ei. I Ceremp registrerar sig först en användare för att sedan kunna registrera en marknadsaktör.

Läs mer om hur du registrerar en aktör i CEREMP

Registreringen ger varje marknadsaktör en unik så kallad Acer-kod. Denna gör det möjligt att knyta varje enskild transaktion till rätt marknadsaktör, något som är nödvändigt för en effektiv övervakning. Marknadsaktören behöver en Acer-kod för att kunna uppfylla kraven i Remit-förordningen gällande transaktions­rapportering och offentliggörande av insiderinformation.

Det gemensamma europeiska registret över marknadsaktörer är delvis offentligt vilket gör det möjligt för allmänheten att se vilka aktörer som är aktiva på marknaden. Det är varje marknadsaktörs ansvar att hålla uppgifterna i registret uppdaterade.

Remitavgiften

Ei tar ut en årlig avgift från de marknadsaktörer som är registrerade som aktörer enligt Remit. Remitavgiften består av två delar som finansierar Ei:s arbetsuppgifter relaterade till Remit-förordningen, en avgift som avser registerhållning och en avgift som avser tillsyn och marknadsövervakning.

Läs mer om remitavgiften

Förbud enligt Remit

Ei har tillsyn över grossistmarknaderna för energi. Ei granskar bland annat att bestämmelserna om förbud mot insiderhandel (artikel 3), skyldighet att offentliggöra insiderinformation (artikel 4), förbud mot otillbörlig marknadspåverkan (artikel 5) och att rapporteringsskyldigheten följs (artikel 9).

Ei får meddela förelägganden för att se till att reglerna följs och kan förena föreläggandena med vite.

Förbudet mot insiderhandel

Den som bryter mot förbudet att utnyttja insiderinformation för att förvärva eller avyttra, eller försöka förvärva eller avyttra, grossistenergiprodukter för egen eller annans räkning, riskerar fängelse i upp till 2 år. Detsamma gäller den som på grundval av sådan insiderinformation föreslår eller förmår någon annan person att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen.

Om brottet är grovt, vilket bedöms med hänsyn till personens ställning, den vinning som brottet medför för personen i fråga eller övriga omständigheter, kan det ge fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff. Vidare riskerar den som bryter mot förbudet att röja insiderinformation till annan personböter eller fängelse i upp till 2 år.

All handel av grossistenergiprodukter, oavsett om den sker via börsen eller bilateralt, ska transaktionsrapporteras.

Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna

När det gäller förbudet mot att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi riskerar den som bryter mot förbudet fängelse i upp till 2 år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Även den som begår ett ringa brott eller bryter mot förbudet av oaktsamhet riskerar straff.

Exempel på otillbörlig marknadspåverkan

Det finns många typer av strategier och handelsmönster som kan indikera att en aktör försöker påverka marknaden. Acer har publicerat vägledning om tre typer av handelsmönster som skulle kunna tyda på otillbörlig marknadspåverkan.

Acer:s vägledning om Remit - Guidance on Remit Länk till annan webbplats. (engelska)

Tre av dessa är:

 • Wash Trades
 • Capacity hoarding
 • Erroneous bidding.

Ei har sammanfattat och översatt information om dem till svenska. Läs mer här nedan.

Syftet med guiden är att etablera en allmän förståelse för konceptet Wash Trade, och att det i sin tur främjar integritet och transparens på den europeiska el- och gasmarknaden.

Följande riktlinjer ska även bidra till en konsekvent tillämpning av Remit-förordningen vid alla övervakningsmyndigheter. Vidare har guiden som avsikt att förespråka bästa praxis bland marknadsaktörer för att undvika manipulativa Wash Trades och minska de potentiella effekterna av dem, utan att underminera likviditeten på marknaderna.

En Wash Trade innebär att en marknadsaktör ingår transaktioner av en grossistprodukt, där transaktionen inte medför några förändringar i vinstintresse eller marknadsrisk; alternativt att vinstintresset eller marknadsrisken flyttas mellan två parter som agerar i samförstånd eller maskopi. Man skulle, lite förenklat, kunna kalla detta för "handel med sig själv".

Fallspecifika bedömningar bör utföras för att avgöra om ett särskilt agerande av en marknadsaktör ska anses vara en Wash Trade. Om transaktioner ger missvisande signaler till marknaden, eller om aktören säkrar priset på en artificiell nivå genom positionering, har artikel 5 i REMIT-förordningen överskridits enligt artikel 2(2). Även försök till marknadsmanipulation ska anses som en överträdelse av Remit — artikel 2(3).

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Wash Trades är:

 • ett fåtal aktörer står för en ovanligt stor andel av transaktionerna
 • en eller ett fåtal aktörer står för ovanliga transaktioner vid upprepade tillfällen
 • hög andel av transaktionerna sker när priset avviker från marknadspriset
 • transaktioner som ändrar värderingen av en position utan att öka eller minska storleken på positionen
 • bud som läggs och matchas inom en kort tidsperiod, och plötsliga förändringar i pris eller volymer för den relevanta produkten.

Denna guide publicerades 2017 och är den första vägledande rapporten av Acer som behandlar tillsyn av el- och gasmarknaden enligt Remit-förordningen artikel 5 – med fokus på Wash Trades.

Syftet med guiden är att främja likvärdig bedömning från EU:s tillsynsmyndigheter gällande marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding. Guiden är avgränsad till att fokusera på intradagsmarknaden.

När en marknadsaktör lägger ett bud gällande transmission av el från ett område till ett annat, bokas den kapacitet som krävs för överföringen och ingen annan aktör kan utnyttja den.

Det kan vara frågan om otillåten blockering av kapacitet om den bokade kapaciteten inte utnyttjas — eller utnyttjas ineffektivt. Oförutsedda händelser på marknaden kan ligga bakom det avvikande handlingsmönstret.

När hela överföringskapaciteten är bokad kan prisskillnader mellan områden uppstå. Beroende på aktörens position, kan denne profitera på blockeringen av kapaciteten vilket innebär att det finns incitament för marknadsmanipulation. Genom att skicka missvisande signaler om utbud och efterfrågan, kan en marknadsaktör tvinga fram suboptimala beslut från andra aktörer.

Vid utvärdering av om en marknadsaktör använder sig av Capacity Hoarding för att manipulera marknaden, bör följande faktorer beaktas:

 • Anskaffandet av hela – eller betydande delar av – den tillgängliga överföringskapaciteten.
 • Icke-utnyttjande – eller ineffektivt utnyttjande – av den anskaffade överföringskapaciteten.

Om en marknadsaktör agerar enligt dessa två faktorer simultant, och gör så i den grad att priskonvergensen mellan budområden minskas eller hindras, kan Capacity Hoarding förekomma.

I dessa fall klassas agerandet som marknadsmanipulation enligt Remit-förordningen artikel 2(2) och 5; även försök till marknadsmanipulation innebär en överträdelse av Remit — artikel 2(3).

Fallspecifika utvärderingar bör utföras för att avgöra om kapacitetsblockeringen ska anses manipulera marknaden.

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding är:

 • prisdifferenser mellan budområden
 • samma marknadsaktör tillförskansar sig en stor andel av den totala överföringskapaciteten
 • tidsperioden mellan transaktioner från samma marknadsaktör
 • en direkt eller indirekt transaktion i omvänd riktning
 • användning av Wash Trades mellan budområden och
  införandet av ologiska bud.

Erroneous bidding handlar om att en aktör oavsiktligt lägger en order eller ingår transaktioner som skickar falska eller åtminstone vilseledande signaler om utbud, efterfrågan eller pris på en energiprodukt på grossistmarknaden. Det kan exempelvis vara en aktör som har sålt eller köpt för mycket eller för lite och vill korrigera sin handelsposition genom att handla sig i balans på intradagsmarknaden.

Enligt Remit:s definition av otillbörlig marknadspåverkan handlar det inte endast om handelsbeteendet gav falska eller vilseledande signaler för att det ska påverka marknadsutfallet, det har även betydelse om det skulle varit sannolikt att en handelsaktivitet gav falska eller vilseledande signaler till marknaden. Med andra ord, om beteendet är avsiktligt eller inte är irrelevant för att kvalificera det som ett brott enligt artikel 5 i Remit i form av otillbörlig marknadspåverkan.

Felaktig handelsorder identifieras genom att undersöka om ordern/transaktionen speglar ett verkligt köp- eller säljintresse till det övervägda priset. Om inte så anses den felaktig.

Personer som yrkesmässigt utför transaktioner

Utöver marknadsaktörernas skyldigheter förbjuds insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Enligt Remit-förordningen ska även personer som yrkesmässigt utför transaktioner (PPAT) övervaka handeln och meddela tillsynsmyndigheten då de misstänker en överträdelse.

Varje person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter ska utan dröjsmål meddela Ei om personen i fråga har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra en överträdelse av förbuden mot insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Den som åsidosätter denna rapporteringsskyldighet riskerar böter.

Detsamma gäller om någon röjer för den som rapporteringen avser eller för någon utomstående att sådan rapportering har skett. Med "person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter" menas primärt marknadsplatser och mäklare.

Straffrättsligt förfarande

Ei överlämnar rapporter om misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt brottslighet och om tillräckliga skäl föreligger väcker åklagare åtal och för talan i domstol.

Viktigt att anställda följer reglerna

De ovan nämnda straffen avser fysiska personer, men även företag kan dömas till ansvar för brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Företag kan under vissa omständigheter åläggas företagsbot.

Böterna kan uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Detta framgår av 36 kapitlet brottsbalken.

Det finns alltså anledning för företag på marknaden för grossistenergiprodukter att försäkra sig om att dess anställda följer reglerna.

Mer information


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 Länk till annan webbplats.av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Acer och Ei kommit överens om administrativa åtgärder mellan myndigheterna. I det här dokumenten finns bland annat bestämmelser om hur samarbetet och samordningen gällande information och ärenden kopplade till Remit ska hanteras.

Multilateral Memorandum of Understanding Pdf, 443.4 kB.
for administrative arrangements between the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators and National Regulatory Authorities concerning cooperation and coordination of market monitoring under Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT) Pdf, 443.4 kB. (engelska)

Kontakta oss

Önskar du kontakt med en av våra handläggare på avdelningen Grossistmarknader?

Mejla oss gärna remit@ei.se så hör vi av oss.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL