Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:54:34

Aktörerna på energimarknaderna

Acer - The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom energiområdet (Acer) har i uppdrag att på EU-nivå bistå nationella energitillsynsmyndigheter och att vid behov samordna deras verksamheter.

Acer:s verksamhet har tre huvudområden: att stödja framtagandet av gemensamma bestämmelser och initiativ, att lämna yttrande om tioårsplaner för nätutveckling och säkerställa att dessa stämmer med prioriteringar på EU-nivå, att övervaka marknaderna för grossistenergiprodukter.

Acer - The European Agency for Cooperation of Energy Regulators Länk till annan webbplats.(engelska)

Arn - Allmänna reklamationsnämnden

Arn är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter (hushållskunder) och företag på el- och gasmarknaden. Arn:s prövning av tvister är ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. Arn gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Vid bedömning av en tvist utgår nämnden från gällande rätt, det vill säga lagstiftning och rättspraxis. Nämnden ger i sitt beslut ett förslag till hur tvisten bör lösas.

Innan man anmäler en tvist ska man först kontrollera att tvisten kan prövas hos Arn.

Besluten som Arn fattar är en rekommendation om hur ärendet ska lösas som majoriteten av företagen brukar följa. Rekommendationerna går inte att överklaga, däremot kan konsumenten eller företaget begära prövning av tvisten i allmän domstol.

Arn kan inte ge en någon rådgivning, men kan pröva ett ärende om man har kommit i en tvist med ett energiföretag som varken Ei eller Konsumentverket kan avgöra.

Arn, Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats.

Balansansvarig el

Balansansvariga har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

De elhandlare som har ett balansansvar har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen mängd el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en elhandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan elhandlaren låta en annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret.

Balansansvarig gas

Balansansvariga är aktörer som har ett avtal om balansansvar med den systemansvarige, det vill säga Swedegas.

Balansansvariga ansvarar ekonomiskt för att uttag av gas i deras uttagspunkter motsvaras av inmatningar. Eftersom import från Danmark är det enda sättet att föra in större mängder gas till Sverige är de fyra balansansvariga också aktiva på den danska marknaden. De kan också agera som gashandlare.

Vissa balansansvariga erbjuder även sina kunder att handla gas i Tyskland för vidare transport till Sverige.

Branschorganisation för gasaktörer

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige Länk till annan webbplats.

Elbörserna

Börserna tillhandahåller system för fysisk och finansiell handel med grossistenergiprodukter. De vanligaste aktörerna på börserna är elproducenter, elhandlare och större energiförbrukare.

På Nord Pool handlas el med fysisk leverans av den så kallade spotmarknaden (dagen-före-marknaden) eller intradagsmarknaden. All handel på Nord Pool resulterar i fysisk leverans.

På Nasdaq Commidites kan aktörer handla finansiella kontrakt, dessa kontrakt avräknas mot ett referenspris som beräknas dagligen på dagen-före-marknaden. Genom handel i finansiella kontrakt kan aktörer säkra sig mot prisvariationer på upp till 10 års sikt.

Nya EU-regelverk har öppnat upp för fler börser än Nord Pool och Nasdaq Commodities i Norden. Börserna har en mycket viktig uppgift att tillhandahålla system för en transparent och pålitlig prissättning.

Ceer – Council of European Energy Regulators

Ceer är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Ei:s arbete inom Ceer syftar till att främja en konkurrenskraftig och effektiv inre marknad för el och gas i Europa.

Ceer - Council of European Energy Regulators Länk till annan webbplats. (engelska)

Elhandelsföretag

Elhandelsföretag, även kallade elhandlare (i lagen elleverantörerna) köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen Nord Pool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder.

Elhandelsföretaget säljer och köper el på en fri marknad i konkurrens med andra elhandelsföretag. På denna marknad råder fri prissättning så det är upp till kunden att välja det elhandelsföretag som erbjuder det bästa avtalet. Elhanndelsföretag kan även handla finansiella kontrakt för att minska risker kopplade till prisvariationer. Denna handel sker i regel på Nasdaq Commodities.

Samtliga svenska elhandelsföretag (drygt 150) är skyldiga att rapportera priser och villkor för de vanligaste avtalen till Ei.

Elkund

Som elkund behöver man teckna två olika avtal:

  1. Avtal med ett elnätsföretag
  2. Avtal med en elhandlare

Om elkunden inte tecknar något särskilt elhandelsavtal, kommer man ändå att få el men förmodligen till ett dyrare pris än om man väljer elhandlare själv. Det sker genom att elnätsföretag anvisar kunden en elhandlare.

Som hjälp för att välja elhandlare finns Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen. Här finns också mer information för att öka konsumenternas kunskap.

Elpriskollen - jämför avtal här Länk till annan webbplats.

Elnätsföretag

Elnätsföretagen är de företag (cirka 170) som äger elnätet och ansvarar för att elen transporteras från produktionsanläggningarna till kunderna.

Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad nätkoncession) att bygga ledningar.

Det är Ei som beviljar tillstånden och bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som elnätsföretaget får ta ut av sina kunder.

Elproducent

Elproducenterna förser elsystemet med kraft från sina produktionsanläggningar.

Gruppen producenter är mycket skiftande och sträcker sig från några av Europas största energibolag till privatpersoner som äger småskaliga anläggningar för vindkraft, vattenkraft eller solenergi. Större producenter agerar ofta i eget namn på kraftbörserna där de både säljer el fysiskt och prissäkrar sig finansiellt. Mindre producenter väljer ofta att sälja sin el till en större aktör som i sin tur kan agera på marknaden.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet med tillsynsansvar över energimarknaderna. Mer information om vår verksamhet hittar du under Om oss.

Ei:s uppdrag och styrning

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet som verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning. Myndigheten ska hjälpa Sverige och den svenska industrin och offentlig sektor att uppfylla de mål som svenska riksdagen har satt upp. Energimyndigheten har till exempel regeringens uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft.

När det gäller krishanteringssystemet har Energimyndigheten en viktig roll genom att vara förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi.

Energimyndigheten är också den myndighet som utbildar kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Energitjänsteföretag

Energitjänsteföretag levererar tjänster för att förbättra energieffektiviteten i en energianvändares anläggning eller lokaler. Det kan vara allt från enklare energirådgivning till mer komplexa avtal med garanterad energibesparing.

Energimyndigheten beskriver energitjänster utifrån fyra huvudkategorier: information, analys, åtgärder och avtal. Information handlar om att energitjänsteföretaget ger energirådgivning, levererar energistatistik och hjälper till med en energikartläggning. Analysen som energiföretagen kan hjälpa energianvändaren med är en energikartläggning med förslag på åtgärder. Åtgärder innebär att energiföretaget kan hjälpa energianvändaren med utbyte av utrustning och nya rutiner.

Mycket av den utrustning som installeras för energieffektivisering kan också användas för att flytta, alternativt temporärt öka eller minska, energiuttaget och därmed åstadkomma efterfrågeflexibilitet. Det kan till exempel handla om styrutrustning för att slå av en elpanna eller en varmvattenberedare eller olika typer av kommunikationslösningar för att styra uppvärmningen.

Entso-e och Entsog - European Network of Transmission System Operators for Electricity & Gas

European Network of Transmission System Operators for Electricity, Entso-e och European Network of Transmission System operators for Gas, Entsog är de europeiska samarbetsorganen för ägare av stamnät för el- respektive gasöverföring.

Entso-e och Entsog syftar i huvudsak till att öka samarbetet och samordningen stamnätsägare emellan, att säkerställa optimal förvaltning och drift av stamnätet, samt skapa förutsättningar för en gemensam inre el- och gasmarknad. Entso-e och Entsog är juridiska personer enligt belgisk rätt och båda har sitt säte i Bryssel.

Det tredje paketet ålägger europeiska transmissionsnätsoperatörer, TSO (Transmission System Operator på engelska), att vara medlem i Entso-e eller Entsog. Transmissionsnätsoperatör, TSO, i Sverige är Svenska kraftnät.

Entso-e - European Network of Transmission System Operators for Electricity Länk till annan webbplats.(engelska)

Entsog - European Networ of Transmission System Operators for Gas ( Länk till annan webbplats.engelska)

Gasanvändare

Gasanvändare är de som förbrukar naturgas. Det kan vara allt ifrån industrier till hushåll.

En gasanvändare måste ha ett avtal med en gasleverantör för att kunna köpa gas och ett avtal med en nätägare för anslutning till gasnätet.

Gasleverantör/Gashandlare

Naturgashandlarna köper gas för vidare försäljning till slutkunder. Handlare kan antingen köpa gas från Danmark eller från biogasanläggningar. Handlarens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad där kunderna oavsett var de befinner sig i nätet har möjlighet att välja det kontrakt som passar dem bäst.

På den svenska gasmarknaden är flera av handlarna även balansansvariga.

Icer – International Confederation of Energy Regulators

Icer består av en global frivillig sammanslutning mellan cirka 200 tillsynsmyndigheter på energiområdet.

Icer:s mål är att stärka den offentliga och politiska medvetenheten och förståelsen för reglering av energimarknaderna och dess roll i hanteringen av socioekonomiska frågor, miljömässiga frågor och marknadsfrågor. Sedan starten har Icer strävat efter att bygga upp solida förbindelser mellan regionala reglerande organisationer runt om i världen genom sina olika arbetsgrupper.

Varje arbetsgrupp arbetar med teman i ett försök att samla in och analysera material som kan vara till användning för tillsynsmyndigheternas arbete och denna information kommer från medlemmarna i de regionala organisationerna världen över.

Genom att etablera denna frivilliga konfederation som har regelbundna kontakter samt samarbete mellan tillsynsmyndigheter hoppas Icer på att kunna utbyta information och praxis inom energiområdet och därmed bidra till hållbar utveckling.

Icer - International Confederation of Energy Regulators Länk till annan webbplats. (engelska)

Kommunal rådgivning

Som konsument (hushållskund) kan man vända sig till sin hemkommun för rådgivning i olika frågor.

Konsumentvägledarna erbjuder rådgivning före köp samt vägledning vid tvister. Budget- och skuldrådgivarna kan erbjuda råd och stöd vid betalningsproblem. Energi- och klimatrådgivarna kan erbjuda analys av energianvändningen och råd vid val av ny värmekälla samt lämna information om aktuella bidragssystem. De ger också information om vilka åtgärder du kan vidta för att din energianvändning ska vara både trygg och effektiv.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en oberoende konsumentbyrå som kostnadsfritt ger information och vägledning till konsumenter i frågor som handlar om el, gas eller fjärrvärme.

Byrån har expertkunskap i konsumenträtt inom energimarknaderna och har som uppgift att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Mellan Ei och Konsumenternas energimarknadsbyrå finns en överenskommelse som innebär att byrån är nationell kontaktpunkt för el- och naturgasmarknaden.

Som konsument kan man kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå med frågor och klagomål som handlar om el, gas eller fjärrvärme.

Byrån kan också hjälpa en om man inte kommer överens med det energiföretag man har avtal med. Då kan byrån ge information och vägledning om vilka lagar och regler som finns.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Konsumentverket och Hallå konsument

Eftersom Ei främst har tillsyn över ellagens bestämmelser, saknar Ei ofta befogenheter att agera i klagomål som till exempel handlar om oschyssta affärsmetoder och avtal. Därför har vi en nära dialog och samarbete med Konsumentverket för att fler energiföretag ska följa regelverket och att konsumenternas intresse ska tas tillvara.

Konsumentverket är en statlig myndighet som efter anmälningar från konsumenter bland annat kan kontrollera så att energiföretagen inte använder vilseledande marknadsföring, felaktig prisinformation eller oskäliga avtalsvillkor. På Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå konsument” kan man läsa om vilka rättigheter man har som konsument, få tips inför ett köp och om vad man gör efter ett köp när något har gått fel. Man kan också ställa frågor om bland annat köp av varor och tjänster, avtal och reklamationer.

Hallå konsument är ett samarbete mellan flera myndigheter där bland andra Ei ingår.

Som elkonsument kan man göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket tar hand om anmälningar av företag som inte följer konsumenternas rättigheter inom marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation och säljmetoder.

Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Lagerägare gas

En lagerägare är en aktör som äger ett lager som är kommersiellt tillgängligt för marknadens aktörer. Större lager kan användas för säsongutjämning av gasförbrukning, medan mindre lager kan användas för att hantera tillfälliga avbrott i gasförsörjningen.

I Sverige finns det ett lager nära Halmstad som ägs av Swedegas. Lagrets storlek är liten i förhållande till den totala förbrukningen men utgör en viktig del i hanteringen av försörjningsstörningar.

Naturgasproducent

I Sverige finns inga fyndigheter av naturgas och därmed ingen anläggning för produktion av naturgas. Största delen av den naturgasen som används i Sverige kommer till Sverige via transmissionsledningen mellan Sverige och Danmark under Öresund.

Lokalt förekommer produktion av biogas i Sverige som kan användas i naturgassystemet om den uppgraderas till naturgasstandard. Ett flertal sådana anläggningar finns varav de största finns i Göteborg och i närheten av Ystad.

NordREG – Nordic Energy Regulators

De nordiska tillsynsmyndigheterna för el har tillsammans bildat en samarbetsorganisation, NordREG för frågor som rör våra nordiska energimarknader.

Deltagande länder förutom Sverige är Finland, Norge, Danmark och Island.

NordREG - Nordic Energy Regulators  Länk till annan webbplats.(engelska)

Nätägare gas

Gasnätsägarna äger och driver de ledningsnät som tar gasen från det västsvenska transmissionsnätet till kunderna. För närvarande finns det fem sådana företag. Distributionsnäten kopplar mot stamnätet genom en mät- och reglerstation där gasen mäts och trycket sänks.

Ett gasnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad koncession) för att bygga och driva gasledningar. Det är regeringen som beslutar om detta tillstånd efter att Ei granskat ansökan. Ei bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som gasnätsföretaget får ta ut av sina kunder.

Större förbrukare

Större förbrukare är företag som är verksamma i elintensiva branscher, till exempel pappersindustrin eller stålverk.

Större förbrukare kan ha resurser att själva agera på marknaderna för elkraft men en del går via andra bolag, så kallade portföljförvaltare.

Stora förbrukare kan delta i den förbrukningsminskning som ingår i effektreserven, läs mer nedan om Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är ett statligt affärsverk med flera ansvarsområden.

En viktig uppgift är att förvalta, driva och utveckla det svenska stamnätet där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten (på de regionala och lokala elnäten är det sedan de övriga elnätsföretagen som ansvarar för transporten) och även till utlandsförbindelserna.

Eftersom det svenska elnätet är sammankopplat med intilliggande länder sker Svenska kraftnäts verksamhet i samarbete med övriga nordiska och baltiska transmissionsnätsoperatörer.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten i det svenska elnätet (Förordning om systemansvaret för el 1994:1806). De ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är certifierad som systemansvarig av Ei (Lag om certifiering av stamnätsföretag för el 2011:710). På så sätt kan Svenska kraftnät sägas ansvara för den kortsiktiga effekttillförseln.

De upphandlar även den så kallade effektreserven (Lag 2003:436 om effektreserv och förordning 2010:2004 om effektreserv) inför varje vinter där förbrukare och producenter kan sälja kapacitet för förbrukningsminskningar eller produktionsökningar.

Svenska kraftnät är också myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Systemansvarig

Svenska kraftnät har rollen som systemansvarig. Det är de som driver och förvaltar stamnätet i Sverige. Det innebär att det är Svenska kraftnät som ser till att produktion och import motsvarar den förbrukning och export som finns för hela landet.

Systembalansansvarig gas

Swedegas har ansvaret för att kortsiktigt balansera in- och utmatning av gas i det västsvenska naturgassystemet, det så kallade systembalansansvaret.

Balanseringen av nätet underlättas av förmågan att lagra gas i ledningarna, så kallad linepack. Det är därför inte nödvändigt att balansera momentant såsom Svenska kraftnät gör för elnätet. För att säkerställa balanseringen tecknar Swedegas balansavtal med aktörer på gasmarknaden, så kallade balansansvariga. De balansansvariga åtar sig att ansvara ekonomiskt för att slutanvändarnas förbrukning motsvaras av tillförseln.

Transmissionsnätägare för gas

Transmissionsnätägare äger och driver ledningar som under högt tryck transporterar gasen från Danmark upp genom det västsvenska naturgasnätet.

Swedegas AB är certifierad transmissionsnätägare (Lag om certifiering av vissa naturgasföretag 2011:711) och sköter drift och underhåll av stamnätet samt ser till att förbrukning och tillförsel av gas är i balans. Swedegas äger också ett mindre gaslager som är tillgängligt för kommersiella aktörer. Lagret har en viktig funktion för försörjningen av skyddade kunder, bland annat hushåll, vid en försörjningskris.

I Stockholms naturgasnät fyller Gasnätet Stockholm AB motsvarande roll som Swedegas. Stockholms gasnät har inte lika högt tryck i ledningarna som Swedegas nät, vilket gör att de i vissa avseende liknar distributionsnäten i sin tekniska utformning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL