Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:45:14

Ei:s organisation

Energimarknadsinspektionens generaldirektör är Ulrika Hesslow och ställföreträdande generaldirektör är Therése Hindman Persson.

Ei har sju avdelningar och ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna. Ei har också ett insynsråd. Rådet har insyn i myndighetens verksamhet och är rådgivande till generaldirektören i olika frågor.

Ei har cirka 220 medarbetare.

Ei:s avdelningar


Chefsekonomfunktionen har ett övergripande ansvar för ekonomiska analyser utvecklingen av ekonomiska metoder och kvalitetssäkring av de analyser som görs på Ei. Vi har också ett övergripande ansvar för konsekvensutredningar i samband med föreskrifter och författningsändringar, och bistår med samordning och stöd till övriga ekonomer på Ei. I uppdraget ingår också att ge stöd till andra avdelningar i deras utredningsarbete. Chefsekonomfunktionen deltar i nationella och europeiska nätverk, och medverkar ofta på konferenser, i referensgrupper och i energi- och forskningsnätverk.

Chefsekonom och avdelningschef: Therése Hindman Persson

Avdelningen Slutkundsmarknader arbetar för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna, bland annat genom kundinformation och genom elpriskollen.se Länk till annan webbplats. – Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal. Vi ansvarar för att Sveriges energiföretag följer energilagstiftningens kundbestämmelser och prövar tvister om så kallade anslutningsavgifter. I uppdraget ingår också ansvar för de delar i Ei:s regelutveckling som berör kunder och vi deltar i såväl nordiska som europeiska nätverk inom området.

Avdelningschef: Karin Alvehag

Avdelningen Grossistmarknader ansvarar för att övervaka marknadsaktörernas handel med el och gas i Sverige, både bilateralt och via organiserade handelsplatser. Syftet är att säkerställa att handeln följer gällande regler och att det exempelvis inte förekommer insiderhandel eller marknadsmissbruk. Många ärenden handlar om att genomföra den internationella lagstiftningen inom energiområdet och en stor del av arbetet sker i samarbete med andra europeiska tillsynsmyndigheter. Förutom att övervaka grossistmarknaden, och samordna Ei:s internationella arbete, ansvarar avdelningen för utveckling av regelverket för grossistmarknaden för el och gas.

Avdelningschef: Caroline Törnqvist

Avdelningen Energisystem ansvarar för reglering av el- och gasnätsverksamhet. Vi fastställer intäktsramar för el- och gasnätsföretagen och övervakar att näten är tillförlitliga, effektiva och uppfyller de krav som ställs på överföringen. I vårt uppdrag ansvarar vi för tillsyn av bland annat leveranskvalitet, ett effektivt utnyttjande av elnäten och tekniska villkor för efterfrågeflexibilitet. Vi ansvarar också för tillsyn inom mätning av el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla samt arbetar med de EU-gemensamma kommissionsförordningar för el och gas. Avdelningen Energisystem samlar in, kvalitetssäkrar och analyserar ekonomiska och tekniska uppgifter från el- och gasnätsföretagen. Vi erbjuder också tekniskt stöd till övriga avdelningar på Ei.

Avdelningschef: Tommy Johansson

Rättsavdelningen är ett juridiskt stöd till Ei:s övriga avdelningar och har ett övergripande ansvar för den juridiska kvaliteten i myndighetens arbete såsom beslut, föreskrifter och rutiner. Vi deltar i regelutveckling samt företräder myndigheten i domstol. Rättsavdelningen är även ett stöd i arbetet med remisser och allmänna juridiska frågor. I uppdraget ingår också att kvalitetssäkra övriga avdelningars arbete, och se till att rutiner och delegationer följs.

Chefsjurist och avdelningschef: Göran Morén

Avdelningen Tillstånd utreder och handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra och fattar sedan beslut om en elledning ska få tillstånd eller inte. I uppdraget ingår också att bereda tillstånd för naturgasledningar, men det slutgiltiga beslutet fattas av regeringen.

Avdelningschef: Daniel Norstedt

Avdelningen Verksamhetsstöd har en myndighetsövergripande roll i sitt strategiska och operativa stöd till övriga avdelningar, så att Ei kan fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Vi arbetar för att Ei:s verksamhet ska vara effektiv och präglad av öppenhet, integritet och kvalitet. På avdelningen finns fem enheter som ansvarar för ekonomi, HR, säkerhet, IT och kommunikation.

Administrativ chef och avdelningschef: Anna Cedemar

Ei:s insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen för att ha insyn i myndighetens verksamhet och för att ge generaldirektören råd i olika frågor. Insynsrådet har inte några beslutsfunktioner.

Insynsrådet består av:

  • Ei:s generaldirektör Ulrika Hesslow, ordförande i rådet
  • Anna Wolf, ingenjör, Power Circle
  • Björn Sandén, professor, Chalmers
  • Sara Emanuelsson, EU-samordning och fossilfria transporter, Energiföretagen
  • Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker
  • Mats Green, Riksdagsledamot (M)
  • Maria Sunér, vd, Svemin
  • Camilla Brodin, Riksdagsledamot (KD)

Ei:s organisationsnummer

202100-5695

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL