Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-11-29 12:43:25

Tillsyn

Energimarknadsinspektionens (Ei) tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs, där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl.

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan, så kallad indikationsstyrd tillsyn.

Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket och öppnas mot alla företag eller ett urval, och det betyder inte att Ei i förväg har konstaterat brister hos de företag som blir granskade.

Den indikationsstyrda styrs utifrån något som har hänt (händelsestyrd), till exempel klagomål eller anmälningar från kunder och konsumenter, som oftast riktas mot ett specifikt företag.

I prioriteringarna av vår tillsyn ingår även att ha kapacitet för att göra tillsynsinsatserna.

Illustration som visuellt beskriver vad som ingår i Ei:s planlagd och indikationsstyrd tillsyn. Samma information som illustrationen innehåller finns i texten på webbsidan.

Planlagd tillsyn

Varje år genomför Ei omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där vi uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl.

För att finna brister arbetar vi strukturerat genom att samla upp och prioritera de indikationer i form av exempelvis klagomål, och anmälningar som kommer in till myndigheten på olika sätt.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomförs löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn. Mer information om några av Ei:s planlagda tillsynsinsatser hittar du här.

Indikationsstyrd tillsyn

Den indikationsstyrda (händelsestyrda) tillsynen beror på vilka klagomål eller anmälningar som kommer in till Ei.

Vi för statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden.

Så här ser processen ut för indikationsstyrd tillsyn

När ett klagomål eller anmälning kommer in till Ei gör vi en bedömning om det är inom vårt tillsynsområde eller inte.

Om det inte är inom vårt område avskrivs ärendet. Om tillsyn inleds skickar Ei ut föreläggande med ett antal frågor och begär in ett yttrande över konsumentens skrivelse.

Det svar som kommer in till oss kommuniceras med konsumenten och beroende på svaret resulterar det i att antingen ärendet avskrivs eller med föreläggande att vidta rättelse och eventuellt kombinerat med vite. När bristerna rättats till avskrivs ärendet.

Illustration som visuellt visar att den indikationsstyrda tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei och att Ei gör bedömning vilka ärenden som avskrivs och vilka som leder till tillsyn beroende på om det är vårt verksamhetsområde. Samma information som illustrationen innehåller finns i texten på webbsidan.

Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn

På vissa områden är Ei skyldig att pröva ansökningar och fatta beslut inom vissa tidsramar. Beslut inom dessa områden är därför alltid prioriterade.

Planlagda tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnäts- och gasnätsföretagens intäktsramar, samt en rad tillsynsuppgifter som följer av EU-regelverk på el- och naturgasområdet.

Vi prioriterar tillsyn av nya regler för att säkerställa att de efterlevs. Tillsynen bedriver vi på ett sådant sätt att den skapar vägledning för marknadernas aktörer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL