Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:38:55

Olika avtalstyper

Här är beskriver vi några av de vanligaste avtalstyperna.

Fast pris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Om elpriserna varierar kraftigt som exempelvis hösten 2022 kan det innebära att många elhandlare inte erbjuder fastprisavtal eftersom det är riskfyllt att sälja el till fastpris på en marknad där inköpspriset är svårt att förutsäga. Som konsument är det bra att ha koll på elprisets utveckling för att undvika att binda upp sig till ett dyrt avtal under lång tid.

När passar det att välja fast pris?

Fast pris är bra för dig som vill kunna planera din ekonomi eftersom du vet hur mycket elen kommer att kosta per kilowattimme under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år. Beloppet på fakturan kommer dock att variera från månad till månad i och med att elanvändningen varierar, särskilt för dig som värmer din bostad med el och därför har en högre förbrukning under vinterhalvåret.

Om du har ett tidsbestämt fast avtal är din elhandlare skyldig att informera dig om tidpunkten och konsekvenserna av att avtalet upphör (tidigast 90 och senast 60 dagar innan).

Det är viktigt att välja ett nytt avtal inom den så kallade uppsägningstiden som anges i avtalsvillkoren, annars kommer din befintliga elhandlare att teckna dig på ett nytt avtal som kanske inte överensstämmer med dina önskemål (typen av avtal anges i avtalsvillkoren, priset anges i påminnelsen).

Mer om fastprisavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Rörligt pris (månadsbaserat)

Ett så kallat rörligt elavtal innebär att du betalar ett pris per kilowattimme som består av det genomsnittliga priset på elbörsen (det så kallade spotpriset) för den gångna månaden plus elhandlarens påslag och moms. Ditt pris kommer att gå upp och ned under året, men förändras endast en gång per månad.

Det finns två typer av månadsbaserade rörliga avtal: löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan du säga upp, men du har en viss uppsägningstid. I ett tidsbestämt avtal har du förbundit dig att köpa din el av samma elhandelsföretag under hela avtalsperioden. Elhandlare får inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än tre månader.

När passar det att välja rörligt pris (månadsbaserat genomsnittligt pris)?

Du som väljer ett rörligt avtal ska vara medveten om att priset per kilowattimme som gällde när avtalet ingicks kan stiga. Fördelen är att du även kan få ett lägre pris när börspriset sjunker.

Om du har ett vanligt rörligt avtal så har det, rent ekonomiskt, ingen betydelse när på dygnet du använder elen. Ditt pris baseras på de genomsnittliga timpriserna på elbörsen. Därtill kommer elhandelsföretagets påslag.

Priset är med andra ord inte direkt kopplat till när på dygnet du själv använder elen.

Enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen får elhandlare inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än tre månader.

Mer om rörligt pris - månadsbörspris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Timpris (rörligt timdebiterat pris)

Om du väljer ett avtal med timpris (det vill säga rörligt timdebiterat pris) så betalar du för vad elen faktiskt kostar i varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag och moms. Det betyder att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen. I synnerhet nu när priset varierar kraftigt över dygnets timmar.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta elanvändning från dygnets dyraste timmar. Andra fördelar är att elhandlarens påslag ofta är lägre eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp, och att du som kund ofta får tillgång till en mer detaljerad bild av din elanvändning via en webbtjänst eller mobilapplikation.

Genom att anpassa din elanvändning efter spotpriset avlastar du också det nationella elsystemet när det är som mest ansträngt, vilket i förlängningen bidrar till lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Det brukar kallas att hushållen bidrar med sin flexibilitet. Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg, vilket gör att du kan se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa din förbrukning.

Elhandlare som erbjuder timprisavtal eller kvartsprisavtal tillhandahåller prisinformation via en webbtjänst eller mobilapplikation, men du kan också hitta spotpriset på elbörsen Nordpools webbplats.

Kvartspris (rörligt kvartsdebiterat pris)

Från och med den 1 november 2023 ska elnätsföretag mäta, registrera och rapportera mätvärden per kvart på alla de anläggningar som tidigare skulle mätas per timme. Timvärden ersätts alltså med kvartsvärden. De övriga delarna av elmarknaden kommer att anpassa sig till denna förändring successivt under åren 2024-2025.

Innan elhandelsföretag kan erbjuda kvartsprisavtal kommer elhandelsföretag att kunna summera kvartsmätvärden till timmätvärden för att kunna sätta timpris. Kvartspris innebär samma sak som timpris, men med fyra gånger så hög upplösning.

Här kan du ta del av frågor och svar om kvartsmätning.

När passar det att välja ett avtal med timpris eller kvartspris (rörligt tim- eller kvartsdebiterat pris)?

Ett timavtal kan passa dig som har god koll på din elanvändning och som vill och kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen. Den stora fördelen är att du kan undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar. Men det ställer krav på engagemang av dig och att du har en elmätare som kan mäta elanvändning per timme. Om du inte har en elmätare som mäter per timme så är ditt elnätsföretag skyldigt att kostnadsfritt installera en sådan inom tre månader, vilket ska ske per automatik om du tecknar ett timprisavtal med en elhandlare.

För att dra största möjliga nytta av avtalet behöver du kunna styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt, till exempel genom automatisk styrning av husets uppvärmning eller laddning av elbil. Allt fler elhandlare erbjuder idag teknik och tjänster för sådan smart styrning.

Mer om ett timprisavtal eller kvartsprisavtal skulle kunna vara bra för dig

När bör man inte välja timprisavtal eller kvartsprisavtal (rörligt tim- eller kvartsdebiterat pris)?

Om du inte håller koll på och anpassar dig efter spotpriset — till exempel genom att styra ditt uppvärmningssystem — så kan ett timprisavtal innebära att det blir dyrare än andra typer av avtal.

Mer om timpris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Mixavtal

Mixavtal betyder att du betalar en del av din el till ett månadsbaserat rörligt pris och en del till ett fast pris. Hos många elhandelsföretag kan du göra om den rörliga delen av mixavtalet till ett fast pris.

Anvisat pris

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att ge dig ett anvisat avtal hos en elhandlare som elnätsföretaget samarbetar med. Du får då betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är mycket högre än om du hade valt elhandelsföretag själv.

Energimarknadsinspektionen (Ei) rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja avtalstyp och elhandelsföretag.

Om anvisat pris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Kan man välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön?

Alla elhandelsföretag är skyldiga enligt lag att redovisa ursprunget för företagets totala elförsäljning, om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten, eller om det är el hänförlig till den så kallade residualmixen. Elhandelsföretaget ska även informera om miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Informationen om elens ursprung ska finnas tillgänglig och meddelas kunderna. Vanligtvis görs det genom information i samband med fakturering, reklam och på elhandelsföretagens egna webbplatser.

Mer om ursprungsmärkning av el

Jämför elhandelsföretag och elavtal på Elpriskollen

Hitta det elavtal som passar dig bäst.

Har du frågor?

Besök gärna vårt konsumentforum. Länk till annan webbplats. Här hittar du fler frågor och svar från konsumenter och du kan ställa frågor till oss i forumet.

Förutom i vårt konsumentforum har vi ännu fler frågor och svar här på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL