Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:10:55

Ansökan om tillträde till mark för undersökning

Det finns möjlighet att ansöka om tillträde till mark för undersökning i de fall en undersökning kräver tillåtelse av markägaren och överenskommelse inte kan nås. Ansökan skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei).

För vilken typ av undersökning kan man ansöka om tillträde till mark?

Som elnätsföretag kan ni ansöka om tillträde till mark för de undersökningsarbeten som ni vill göra och som har till syfte att precisera ledningens sträckning och/eller avgöra hur byggandet och driften av ledningen påverkar miljön.

Så här ansöker ni om tillträde till mark

En ansökan om tillträde till mark för undersökning ska enligt 14 § i förordning om nätkoncession (2021:808) innehålla:

  1. Uppgifter om vilken ledning som undersökningen avser.
  2. Skälen för ansökan.
  3. Uppgift om vilken tidsperiod som tillträdet avser och under vilken årstid som sökanden planerar att utföra undersökningen.
  4. Fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som sökanden behöver få tillträde till.
  5. Namn och adress till de fastighetsägare och andra kända sakägare som berörs.

Ni behöver även lämna uppgifter om vilka undersökningarbetet som ni planerar att uföra och vad syftet är med dem. Detta för att vi ska kunna ta ställning till om de undersökningsarbeten som ni vill utföra är sådana arbeten som behövs för att precisera ledningens sträckning eller avgöra hur byggandet och driften av ledningen påverkar miljön.

Så här skickas ansökan in till Ei

Enklast är att mejla ansökan till oss registrator@ei.se. Skriv i ämnesraden Ansökan om tillträde till mark. Det går även att skicka in via post.

Här finns fler kontaktuppgifter till oss.

Från och med hösten 2023 går det att ansöka om tillträde til mark för undersökning via vår e-tjänst Dinkel som används vid ansökan om linjekoncession.

Här kan du läsa mer om vår e-tjänst Dinkel.

När kan vi ansöka om tillträde till mark?

Det finns inget krav att ansökan om nätkoncession ska ha kommit till Ei när ansökan om tillträde till mark för undersökning söks.

Ett beslut om tillträde till mark ges för en viss tid och om ni som sökanden begär det kan Ei förlänga tiden för tillståndet.

Minimera skada i samband med undersökningen

En undersökning ska genomföras så att den orsakar så lite skada och intrång som möjligt och den som genomför undersökningen får enbart med fastighetsägarens samtycke skada eller fälla träd eller buskar i en trädgård, park eller liknande.

Om en undersökning orsakar skada eller intrång ska den som genomför undersökningen betala ersättning för detta.

Ei får besluta att en undersökning får påbörjas innan beslutet om tillträde har fått laga kraft, om den som ska genomföra undersökningen har ställt säkerhet för framtida ersättningsanspråk eller är staten, en region eller ett kommunalförbund.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL