Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:25:53

Elpris

Här har vi sammanfattat vilka faktorer som påverkar elpriset. Elmarknaden är speciell då det vid varje tidpunkt måste produceras lika mycket el som förbrukas för att systemet ska vara i balans och driften ska vara säker.

Priset på el beror bland annat på hur utbudet av tillgänglig producerad el kan matchas mot efterfrågan från konsumenter. Eftersom Sverige är en del av den europeiska marknaden så påverkar även omvärldsläget hur priset sätts. Vi har därför valt att dela upp de prispåverkande faktorerna i tre olika kategorier; utbud, omvärldsläget och efterfrågan.

Eftersom buden lämnas dagen innan leverans kallas spotmarknaden för en ”dagen-före marknad”. I tillägg till spotmarknaden finns även en justeringsmarknad fram till en timme innan leveranstimmen, en så kallad ”intradags-marknad”. Här nedan finns en illustration som översiktligt visar vad som kan påverka elpriset på dagen-före marknaden.

Illustration som översiktligt visar vad som kan påverka elpriset på dagen-föremarknaden. Elpriset på dagen-före marknaden påverkas av utbud, omvärldsläget och efterfrågan.

Utbud

Allmänt

I Sverige har vi en produktionsmix som huvudsakligen består av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och värmekraft. En viss procent består även av så kallad ospecificerad produktion vilket är bland annat gaskraft och solkraft.

Mer information om de olika kraftslagen och hur de är fördelade hittar du på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats..

Vattenkraft

Vattenkraften utgör en stor del av den svenska produktionskapaciteten, speciellt i norra Sverige. Vattenkraften i Sverige gynnas av hög nederbörd, tillrinning och våtår eftersom vatten går att lagra i magasin. Den lagrade mängden vatten i magasinen kan regleras och därmed kan vattenkraftensproduktionen inom vissa ramar anpassas efter skiftningar i efterfrågan.

Under vintern när det blir isläggning på älvarna leder det till en tillfällig minskad produktion och regleringsförmåga. Hur mycket isläggningen påverkar vattenkraften varierar från år till år. Väderförhållandena kan göra så att isen lägger sig på flera stora älvar samtidigt vilket då ger en påverkan på effekttillgången och elpriset. Marknadsaktörerna ska meddela marknaden om när isläggningen förväntas ske och hur vattenkraftproduktionen förväntas påverkas. Detta sker genom ett eller flera marknadsmeddelanden, Urgent Market Message (UMM), via Nord Pool. Nord Pool - REMIT UMM Nordpoolgroup Länk till annan webbplats. (informationen är på engelska).

Vindkraft

Vindkraften är ett förnybart energislag och står för en relativ stor del av den totala elproduktionen i Sverige. Förmågan att producera el genom vindkraft är dock väderberoende. När det blåser mycket får vi mer produktion av billig el vilket ger en prisdämpande effekt. När det blåser mindre kan elpriset bli dyrare.

Solenergi

Även solenergi är väderberoende, men påverkar inte elpriset i någon stor utsträckning ännu i Sverige, då bidraget till den totala energiproduktionen i nuläget är relativt liten.


Kraftvärmeverk

I ett kraftvärmeverk kan både el och värme produceras. Värmen överförs till slutkunderna via fjärrvärmesystemet.

Kärnkraft

Kärnkraftsanläggningarna kan köras på full effekt under långa tidsperioder. Underhåll och tekniska avbrott i kärnkraftsreaktorer kan påverka elpriset. På sommaren brukar det vara vanligt att stänga ned kärnkraftverket under en längre period för att genomföra ett årligt underhåll.

I Sverige blir vintrarna vanligtvis kalla och mörka vilket ökar efterfrågan på energi. Om kärnkraftens produktion är begränsad under vinterperioden påverkar det elpriset eftersom utbudet minskar.

Överföringsbegränsningar

När det råder begränsningar i överföringen mellan elområden kommer elpriset skilja sig åt mellan områdena. Elpriset är normalt sett lägre i områden där det finns många produktionsanläggningar och förbrukningen inte är så hög, och vice versa.

Bränslemarknad

En annan faktor som kan ge generellt ökade priser på el är bränslepriser (framför allt kol och naturgas), men också utsläppsrätter för koldioxid. Handeln med utsläppsrätter är utformad för att göra det dyrare att generera el genom förbränning av fossila bränslen. Sådan produktion är idag ovanlig i Norden, men vanligare i resten av Europa. På grund av att det europeiska elnätet är sammankopplat påverkar därför även dessa produktionsanläggningar ibland elpriserna i Sverige.

Omvärldsläget

Handel över nationsgränserna

Sverige är en del av den europeiska marknaden där vi handlar el över nationsgränserna. Det svenska elsystemet är tätt sammankopplat med angränsade länder, särskilt med Norge, Danmark och Finland. Elpriset i Sverige kan följaktligen påverkas av elpriset i angränsade länder eftersom elen flödar från lågpris- till högprisområde.

Europeiska regelverk och politiska beslut

Europeiska regelverk sätter riktlinjerna för hur marknaden ska fungera och hur marknadsaktörerna ska agera.

Läs mer om EU-lagstiftning inom elområdet på vår webbplats.

Politiska beslut kan påverka elpriset, som till exempel skatter eller införande av olika subventioner och stödsystem.

Efterfrågan

Industrier och konsumentbeteende

Efterfrågan på el är alltså en viktig del av prissättningen.

Något som därmed påverkar elpriset är i vilken utsträckning elförbrukare är flexibla i sin elanvändning. Om elförbrukare anpassar sig till prisförändringar och förlägger sin elförbrukning till tidpunkter då efterfrågan inte är lika hög kan pristoppar minska eller undvikas, till exempel genom att ladda sin elbil på natten eller genom att använda smart utrustning som styr uppvärmningen efter elpriset.

En stigande grad av elektrifiering av transporter och industri i Sverige förväntas ge en ökad efterfrågan på el framöver. Detta kan ses som en faktor som kan påverka elpriset på längre sikt.

Temperatur

Utomhustemperaturen påverkar efterfrågan och därmed elpriset. Under kalla vinterdagar då mer el används till uppvärmning är priset ofta högre än under milda vårdagar.

Här kan du läsa mer om hur elmarknaden fungerar på vår webbplats.

Mer information

Nord Pools webbplats Länk till annan webbplats.. Här publiceras bland annat elpriser och överföringskapaciteter (informationen är på engelska).

Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.. Här finns bland annat information om produktionsmix, import och export.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL