Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:36:33

Ansökan om nätkoncession för område

Nätkoncession för område berör elnätsverksamhet inom ett geografiskt område. Det finns cirka 300 nätkoncessioner för område i Sverige och dessa gäller tills vidare.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som har nätkoncession för område eller vill ansöka om nätkoncession för område.

Elnätsföretag kan ansöka om dessa alternativ

 • Nätkoncession för område med endast en högsta tillåten spänning (lokalnätet)
 • Nätkoncession för område med en högsta och en lägsta tillåten spänning (regionnätet).
 • Höja spänningsnivån i en befintlig nätkoncession för område men då måste ni ansöka om en ny nätkoncession för område. Den nya nätkoncessionen kommer då att ersätta den tidigare.

Elnätsföretag som har nätkoncession för område behöver inte söka om tillstånd för varje enskild ledning

Om Ei godkänt ansökan om nätkoncession för område gäller den tills vidare och ni får bygga och använda elledningar inom ett visst geografiskt område, utan att behöva söka tillstånd hos Ei för varje enskild ledning.

Däremot vid byggnation av nya ledningar (med stöd av nätkoncessionen för område) behöver ni som elnätsföretag följa andra regler, som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen.

Det går att ansöka om nätkoncession för område för både lokal - och regionnätet

Det finns möjlighet att ansöka om nätkoncession för område för både lokal- och regionnätet

I lokalnätet innebär en nätkoncession för område att ni får bygga och använda elledningar upp till en viss spänningsnivå, och i regionnätet får ni i stället göra det inom ett visst spänningsintervall.

Det företag som har nätkoncession för område i lokalnätet har i princip ensamrätt att bygga och använda ledningar upp till den aktuella spänningsnivån i det aktuella området. Däremot kan det elnätsföretaget som har nätkoncession för område ge tillstånd till ett annat elnätsföretag att bygga och använda en ledning inom områdeskoncessionen. Då behöver det andra elnätsföretaget inte söka tillstånd hos Ei.

Samma ensamrätt har inte elnätsföretagen som har nätkoncession för område i regionnätet utan även andra elnätsföretag får bygga och driva ledningar inom samma spänningsintervall och inom samma område, men då i stället med stöd av nätkoncession för linje.

Ansöka om nätkoncession för område

En ansökan om nätkoncession för område ska innehålla:

 • en plan över områdets framtida behov av överföring av el, se mer vad planen ska innehålla längre ner på sidan
 • karta över området, mer information finns längre ner på sidan
 • uppgifter om vilken högsta spänning och i förekommande fall vilken lägsta spänning för området som ni ansöker om (konstruktionsspänning)
 • en beskrivning av den inverkan på miljön som en framtida utbyggnad av ledningsnätet kan komma att få
 • en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys, mer information finns längre ner på sidan
 • en redogörelse för vilka konsekvenser som den sökta nätkoncessionen får för berörda kunder och nätkoncessionshavare
 • anläggningsnummer för den befintliga nätkoncessionen, om er ansökan gäller en nätkoncession för område med endast en högsta tillåten spänning.

Dessutom ska ni besvara följande frågor vid en ansökan. Ni kan göra uppskattningar utifrån den information ni har idag.

 • Hur ser planerna ut för nätutvecklingen de närmaste åren (5–10 år)?
 • Planerar ni nätförstärkningar, var och varför? Ni får gärna skicka in en karta över området där ni har markerat ungefär var behoven finns.
 • Vad är effektbehovet (MW) i dag och framåt?
 • Hur många ansökningar om nätkoncession för linje eller ändring kommer ni att behöva lämna in om ni inte får er ansökan om nätkoncession för område godkänd?

Bifoga en karta i pdf-format över områdeskoncessionen med ansökan.

Kartan ska vara topografisk i färg och max i skala 1:50 000. Om området är stort och kräver fler än två kartblad, ska ni också bifoga en översiktskarta som visar områdets utbredning på ett kartblad.

Om ni ansöker om nätkoncession för område med en högsta och en lägsta tillåten spänning är det även önskvärt om ni lämnar in en karta över alla befintliga ledningar i området.

Ansökan ska också innehålla en GIS-fil (exempelvis shape eller DWG) som visar områdeskoncessionens gränser. Gränserna för områdeskoncessionen ska vara av typen polygon (ej linje).

Ei använder koordinatsystem Sweref99 TM men vi kan även läsa in andra koordinatsystem. Om filen inte har koordinatsystem Sweref99 TM, vill vi att ni bifogar en textfil som anger vilket koordinatsystem filen har alternativ uppger detta i ansökan. Det underlättar om shapefilen är i form av en zip-fil.

För att underlätta för er har vi tagit fram en mall, som ni kan använda för den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen som ni ska skicka in i samband med ansökan. Mallen omfattar en kvalitativ analys, men Ei kan begära in en kvantitativ analys om vi anser att det behövs.

Syftet med kostnadsnyttoanalysen är att ni ska visa att er ansökan är samhällsekonomiskt motiverad, det vill säga att det är det bästa alternativet. Ni ska därför redovisa alla andra relevanta alternativ, enligt punktlistan nedan. I mallen redovisar ni ett alternativ per flik.

Ni ska göra kostnadsnyttoanalysen för dessa alternativ.

 • Ombyggnad eller utbyggnad på den ansökta högre spänningsnivån eller inom det sökta spänningsintervallet.
 • Ombyggnad eller utbyggnad via nätkoncession för linje.
 • Nollalternativet (ingen utbyggnad av elnätet överhuvudtaget).
 • Ombyggnad eller utbyggnad av ledningar inom områdeskoncessionen på den nuvarande spänningsnivån (gäller vid nätkoncession för område med endast en högsta tillåten spänning).

Ladda ner mallen för kostnadsnyttoanalys

Ladda ner en kopia av mallen för kostnadsnyttoanalys Excel, 19.7 kB.

Skicka in ansökan

Mejla ansökan och tillhörande bilagor till registrator@ei.se. Skriv gärna tydligt i ämnesraden att ansökan gäller nätkoncession för område.

Så här prövar Ei ansökan om nätkoncession för område

När Ei prövar en ansökan om nätkoncession för område tar vi särskild hänsyn till de fyra punkterna som finns i 2 kap. 10 § ellagen.

 • Den spänning som elnätsföretaget förutser behövs för att driva ledningsnätet.
 • Inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet.
 • Säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet.
 • Konsekvenser för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Vi prövar också om området är en lämplig enhet med hänsyn till nätverksamheten. Ei får endast bevilja nätkoncession för område om området inte till någon del sammanfaller både geografiskt och i fråga om spänning med ett annat koncessionsområde (2 kap. 15 § ellagen).

Vi gör också en bedömning om ni som ansöker om nätkoncession för område är lämplig att bedriva nätverksamhet inom koncessionsområdet (2 kap. 16 § ellagen).

Så här går det till när Ei fått in ansökan

 1. Ei går igenom ansökan och begär eventuellt in kompletteringar från er.
 2. När vi bedömer att ansökan är komplett skickar vi ut ärendet på remiss.
 3. Därefter granskar vi remissyttrandena och skickar de relevanta synpunkterna till er för bemötande.
 4. När ni har bemött synpunkterna fattar Ei ett beslut i ärendet.

Mer information

Lagar och regler om koncessioner

Om det finns pågående ärenden som är ute på remiss hittar du dem här - Pågående ärenden nätkoncession för område

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL